• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hatice Derya CAN

Tanıtım

M.Ö. 1500 yılından başlayıp günümüze kadar gelen Hint şiiri, tiyatrosu, romanı ve düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarını sağlayan tarihsel, toplumsal, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefesel, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten, Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları alanında akademisyen, dil ve kültür uzmanları olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.

Programın Amacı

Hindistan'ın bir dünya devi olma yolunda hızla ilerlediği günümüzde, bu ülkeyi tanıyan ve anlayabilen genç beyinler yetiştirmenin önemli aşikardır. Hindoloji Anabilim Dalının amacı yalnızca 4 yıllık lisans eğitimi vermek değil, aynı zamanda çeşitli branşlarda uzmanlaşmak isteyecek genç akademisyenler için yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim verebilmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir. Hint edebiyatının tarihini, evrelerini ve bunların ayırt edici bütün özelliklerini tanımlar. Hint edebiyatıyla ilgili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır, dünya edebiyatının benzer örnekleriyle karşılaştırma yapar.
PY1. Sanskrit dili ve edebiyatı alanında M.Ö.1500’den başlayarak M.S.1000’lere kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Hindī dili ve edebiyatı alanında M.S.1000’den başlayarak günümüze kadar olan zamandaki bütün edebi yapıtları, onların ortaya çıkışlarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY3. Edebi/Yazınsal türlere ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve eserleri bu bağlamda değerlendirir.
PY4. Hint edebiyatının tarihini, evrelerini ve bunların ayırt edici bütün özelliklerini tanımlar.
PY5. Hint edebiyatıyla ilgili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve tartışır, dünya edebiyatının benzer örnekleriyle karşılaştırma yapar.
PY6. Hindī dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerle (örneğin günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil gibi, kullanımı) sözlü ve yazılı olarak kullanır.
PY7. Sanskrit metinleri okur, belirli klasik eserlerden çeviri yapabilir, içerik ve anlam açısından inceleme yapabilir.
PY8. Hindī metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY9. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini, edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY10. Hindī metinleri Türkçeye, Türkçe metinleri Hindī diline çevirir.
PY11. Hindī’yi yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
PY12. Sanskrit ve Hindī dillerini bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanır.
PY13. Araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme ve bunu Hindī yazılı ve sözlü sunabilir.
PY14. Hindī öğretmede çağdaş öğretim tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.
PY15. Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY16. Sanskrit ve Hindī dillerindeki bilgi ve becerilerini kullanarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
PY17. Hint alt kıtasındaki dillerle ve onların edebiyatlarıyla ilgili bilgileri çalışmaları doğrultusunda kullanır.
PY19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY18. Öğrenme becerilerini kullanarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY21. Sanskrit ve Hindī dillerinden Türkçeye yapılan çevirileriyle bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY20. Sanskrit ve Hindī dilleri ve edebiyatları ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Birey olarak mesleğiyle ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hindoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı tamamlayanlara "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji  Lisans Diploması verilir. Mezunlar, Çeşitli resmi dairelerde, kütüphanelerde, medyada ve özel şirketlerde çalışma imkanı bulabilirler. Akademik çalışma yaparak Üniversitelerde araştırmacı olabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.