Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Kore Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Pınar ALTUNDAĞ

Tanıtım

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1989 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında Kore dili, Kore edebiyatı, Kore tarihi üzerine çalışmalar yapılmakta ve öğrenciler bu alanlarda öğretim görmektedirler

Programın Amacı

Kore Dili ve Edebiyatın Anabilim Dalı’nın amacı, Kore Dili, kültürü, felsefesi, edebiyatı, tarihi konularında bilgili ve donanımlı araştırma yapabilecek ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan bireyler yetiştirmek ve bununla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bireyleri topluma kazandırabilmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri aldıkları eğitimle, Kore Dili’nin dilsel yapısı ve biçimsel, biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.Kore Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde etkili bir biçimde kullanır.Kore tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.Kore Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini geliştirir.Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapabilecek seviyeye ulaşır.Yaptığı çalışmalar ile Kore’yi ve Kore Kültürünü gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında tanıtır.
PY. 1. Kore Dili’nin dilsel yapısı ve biçimsel, biçemsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY. 2. Kore Dili’nin farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde –günlük dil, resmi dil, konuşma seviyeleri, bilim dili, edebi dil vb…- kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde etkili bir biçimde kullanır.
PY. 3. Kore Dili ve dilbilimi temel kavram ve alanlarındaki terimlere ilişkin bilgi sahibi olur.
PY. 4. Kore Dili ve Edebiyatı alanında, şiir, roman ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY. 5. Kore tarihi ile ilgili geniş bilgi edinerek tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirir ve yorumlar.
PY. 6. Kore edebi eserlerini klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda eleştirir.
PY. 7. Koreanoloji alanında kaynak eserleri yorumlar.
PY. 8. Kore Dili ve Kore kültürü hakkında geniş bilgiye sahip olur.
PY. 9. Kore Ekonomisindeki gelişmeler ve tarihsel bakımdan dizgesel değişimler hakkında bilgi sahibi olur.
PY. 10. 20. yy’da Kore’de yaşanan gelişmeler ile bunların dünya tarihindeki izleri konusunda bilgi sahibi olur.
PY. 11. Kore tarihinin en erken dönemlerinden 20. yy’a kadar geniş bilgi sahibi olur.
PY. 12. Korece’den Türkçe’ye, Türkçe’den Korece’ye çeviri yapabilir.
PY. 13. Çeşitli bağlamlarda konuşabilecek sözcük dağarcığı ile sözlü dil konusunda beceriye sahip olur.
PY. 14. Korece metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim biçem, içerik ve anlam çerçevesinde inceler.
PY. 15. Bilimsel araştırma, inceleme, yöntem ve tekniklerini geliştirir.
PY. 16. Kore Dilini yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.
PY. 17 Araştırma, uygulama, değerlendirme, eleştirel düşünme ve bunları Korece ifade edebilme becerisini kazanır.
PY. 18. Kore Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak, karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapar.
PY. 19. Korece konuşma ve yazılı anlatım teknikleri doğrultusunda duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde ifade eder.
PY. 20. Kore Dili ve Edebiyatı alanı için gerekli bilgisayar ve teknik programları kullanır.
PY. 21. Eski Çince (Hanca) karakterlerin temel seviyede yazılması, Korece okunuşları ile Korece anlamları hakkında bilgi sahibi olur.
PY. 22. Kore Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış olan çalışmaları ve araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY. 23. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma yapar.
PY. 24. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY. 25. Kore kültürünü tanıma, anlamlandırma, çözümleme ve uygulama konusunda bilgiler edinir.
PY. 26. Kore’de yayınlanmış eserleri Türk Diline çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY. 27. Kore kültürü ve Kore yaşam tarzı hakkında edindiği bilgi ve deneyimleri iş hayatında uygular.
PY. 28. Yaptığı çalışmalar ile Kore’yi ve Kore Kültürünü gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında tanıtır.
PY29. Kore'de yayınlanmış eserleri Türk Diline çevirerek bilime ve sanata katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kore Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar çoğunlukla ülkemizdeki Kore firmalarından Kore ile ticaret yapan Türk firmalarında, turizm acentelerinde, çeşitli bakanlıklarda, bankalarda, kamu kuruluşlarında çalışmaktadırlar.Anabilim Dalının Kore Milli Eğitim Bakanlığı, Korea Foundation, Korea Research Foundation, Academy of Korean Studies, Kore İkidillilik Enstitüsü, Deasan Vakfı, Kore Edebi Araştırmalar Vakfı ile bağlantıları bulunmakta ve öğrenciler bu vakıflardan eğitim öğretim bursu alma şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, lisans programını tamamlayan mezun öğrencilerine yönelik düzenli olarak Kore Hükümeti tarafından verilen burslar ve Korea Foundation tarafından verilen dil eğitim bursları bulunmaktadır.Bu bursların dışında Ankara Üniversitesi ile Kore’deki bazı üniversiteler arasında imzalanmış olan ikili anlaşmalar doğrultusunda verilen burs imkanları da bulunmaktadır. Yapılan ikili anlaşmalar doğrultusunda her yıl yirmiye yakın öğrenci değişim programları ile Kore’de eğitim görme şansına sahip olmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.