• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail Cem KARASU

Tanıtım

Hititoloji (4 yıllık eğitim-öğretim programı ile); M.Ö.II.binyılda (ve I.binyılda da kent devletleri olarak) Anadolu’da ilk defa güçlübir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve kültürleriniyaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının; orijinal (çiviyazısı vehiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.)transkripsiyon, çeviri ve değerlendirmeleriyle birlikte; “filolojik-linguistik,tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal, ekonomik,yönetim, diplomatik” verilerini bilimsel normlarda inceler ve araştırır.

Programın Amacı

Hititoloji; M.Ö. II. binyılda (ve I.’binyılda da kent devletleriolarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli topluluklarıkaynaştıran ve kültürlerini yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığınınorijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif)yazılı belgelerini (tabletlermühürler, anıtlar, steller v.b.) inceleyip; transkripsiyon, çeviri vedeğerlendirmeleri ile Anadolu’nun bu tarihi dönemine ışık tutmayıamaçlamaktadır.Öğrencilere, belgelerin filolojik-linguistik açıdan incelenmesini veHititler’i; tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din, kültür, sosyal,ekonomik, yönetim, diplomatik verileriyle araştırmasını öğretmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hitit dilinin yapısını tanımlar ve Hititçe metin türünü belirler. Hitit dilinin, dilbilgisel biçimlerin türeyişlerini açıklar. Hititçe tümceleri, yapıbilgisi ve sözdizimi açısından doğru çözümler.
PY1. Hitit yazıları, (Eski Anadolu) dilleri, tarihi, uygarlığı, arkeolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Hitit çiviyazısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hitit dilinin yapısını tanımlar ve Hititçe metin türünü belirler.
PY4. Hitit dilinin, dilbilgisel biçimlerin türeyişlerini açıklar.Hititçe tümceleri, yapıbilgisi ve sözdizimi açısından doğru çözümler.
PY5. Hitit Devletinin siyasal ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY6.Hitit Kültür Tarihi’nin çeşit dönemleri ve çeşitli Hitit Devlet görevlileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY7. Hitit mitolojisini açıklar ve Batı dünyası ile bağlantı kurar.
PY8. Eski Önasya Uygarlıkları arasındaki bilimsel, kültürel, politik ve sanatsal etkileri açıklar.
PY9. Hitit hukuku hakkında bilgi sahbii olur ve çevre kültürlerle ve günümüz hukuk anlayışını karşılaştırır.
PY10. Eski Hitit Devrine ait metinleri dilbilimsel açıdan inceler.
PY11. Hitit Devletinin diğer vasal krallıklarla yaptığı antlaşma metinlerini inceler. Hitit devlet yönetimine ait çeşitli görevliler için verilmiş olan yönergeleri inceler. Hitit krallarının çeşitli görevliler ile ya da diğer ülke ve vasal krallarla yapmış olduğu yazışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Hitit arşivlerinde ele geçen fal metinlerini yorumlar.
PY13. Çiviyazısının gelişimi, çözümü ile Hitit yazısında kullanılan hece ve ideogram değerleri açıklar.
PY14. Hitit tarihi metinleri ile Hitit tarihini ana hatlarıyla ele alır.
PY15. Hiyeroglif yazısı hakkında giriş niteliğinde bilgi sahibi olur.
PY16. Hitit kültüne ait envanter kayıtlarının bulunduğu metinlerin hakkında bilgi sahibi olur.
PY17. Hititçe metni tarihsel bakış çerçevesi içinde değerlendirir.
PY18. Hitit metinlerinin Türkçe çevirilerini yorumlar.
PY19. Hitit dünyası ile günümüz dünyası arasında bağlantı kurar.
PY20. Aldığı eğitim disiplini ile öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY22. Batı kültürünün kökenini oluşturan eskiçağ uygarlıkları arasındaki ön bağlantıları değerlendir.
PY23.Hititçe metni Türkçe’ye çevirir.
PY24.Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY21.Filoloji, tarih ve Hitit arkeolojisi alanlarında araştırma yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hititology alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Buprogramı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hititoloji alanında "lisansderecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.Hititoloji mezunları müze arşivlerinde çiviyazısı uzmanı (müzearaştırmacısı) veya eski uygarlıklar uzmanı olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.