Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN

Tanıtım

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmektedir. Bu insan gücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü içine alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilecek, bilgi erişim yöntem ve tekniklerini her düzeyden bireye öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarını iş ve yönetim yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın Amacı

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik, felsefi ve bilimsel gelişmeler konusunda kapsamlı bilgi sahibi olan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilen, bilgi hizmetleri politikasının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlayan  nitelikli bireyler yetiştirmek ve disiplinin gelişmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzlemde kuramsal ve uygulamalı araştırmaları gerçekleştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgi ve belge yönetimi alanında akademisyen ve bilgi-belge-arşiv uzmanı olarak görev yapacak nitelikli bireylerin bilginin kaydedildiği ortamları, teknolojik gelişmelerin bilgi kaynaklarında yarattığı değişimi ve bilgi kaynaklarının türleri ile bu bilgi kaynaklarına yönelik bilgi merkezlerinde yapılan işlemler konusunda bilgiye sahip olur. 
PY1. Bilgi ve Belge Yönetimi alanıyla ilgili terminoloji hakkında bilgi sahibidir; ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
PY2. Bilginin toplumsallaştırılmasında bilgi merkezlerinin sosyo-ekonomik ve kültürel rolü hakkında kapsamlı bilgiye ve tarihsel perspektife sahiptir.
PY3. Bilginin düzenlenmesi ve erişimine ilişkin kuramsal ve felsefi yaklaşımları değerlendirir ve yorumlar.
PY4. Bilgi merkezi türleri (kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri)nin yapısal ve yönetsel özelliklerini değerlendirir ve ayırt eder.
PY5. Bilgi kaynaklarını tanır, saptar, seçer ve değerlendirir.
PY6. Metin, ses, görüntü ve sayısal formattaki bilginin kaydedildiği ve iletildiği ortamları tanır, niteler, düzenler ve ilgili araçları kullanır.
PY7. Bilginin üretimi-kullanımı sürecinde bilginin derlenmesi, işlenmesi, depolanması ve erişilebilir kılınması için ilgili tüm süreçlerde aktif rol oynayacak bilgi ve beceriye sahiptir; ilgili yöntem ve teknikleri uygular.
PY8. Her tür bilgi erişim sistemini tanır ve değerlendirir.
PY9. Bilgiye seçici biçimde erişim (arama, bulma, değerlendirme) becerisine sahiptir.
PY10. Kurum ve kuruluşlarda bilgi ve belge yönetimine ilişkin sistemlerin tasarımı için kullanıcı odaklı çözümler üretir.
PY11. Enformasyon okuryazarı bireylerin topluma kazandırılması için gerekli olan hizmet ve programları oluşturma süreçlerini değerlendirir.
PY12. Bilginin elde edilebilirliği konusunda demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY13. Hizmetlerin etkililiği ve verimliliğini artırmak ve karar süreçlerinde yararlanmak için gerekli istatistiksel yöntemleri kullanma becerisine sahiptir.
PY14. Bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımları ile araştırma süreç ve yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
PY15. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahiptir.
PY16. Yazılı iletişim ve yazışma yönetimi uygulamalarını kurallar ve düzenlemelerin öngördüğü yöntem ve tekniklere uygun olarak belirler, yürütür ve uygular.
PY17. Bilgi ve Belge Yönetimi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahiptir.
PY18. Mesleki faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olacak düzeyde İngilizce ve Osmanlıca dil becerisine sahiptir.
PY19. Mesleki faaliyetlerini yürütmesi için gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır.
PY20. Belge yönetimi disiplini ile belge yönetiminin boyutları ve ilgili standartlar hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir; bir kurumda belge yönetim sisteminin oluşturulma sürecini açıklar
PY21.
PY22.
PY23.
PY24.
PY25.
PY26.
PY27.
PY28.
PY29.
PY30.
PY31.
PY32.
PY33.
PY34.
PY35.
PY36.
PY37.
PY38.
PY39.
PY40.
PY41.

Kazanılan Derece

Bu bölümden mezun olunduğunda Bilgi ve Belge Yönetimi alanında lisans derecesi almaya hak kazanılır.

Kariyer Seçenekleri

“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” mezunları, aldıkları dersler doğrultusunda, başta ülkemizdeki kütüphanelerde olmak üzere (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı kütüphanelerde, parlamento kütüphanesinde, özel araştırma kütüphaneleri), özel sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgi merkezlerinde, enformasyon ve dokümantasyon merkezlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluş arşivlerinde çalışma olanağı bulabildikleri gibi, Internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde, basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde, kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.