• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü       Program tam zamanl
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ

Tanıtım

Sosyoloji Bölümünde dört Anabilim dalı bulunmaktadır: "Genel Sosyolojive Metodoloji", "Kurumlar Sosyolojisi", "Uygulamalı Sosyoloji" ve"Toplumsal Yapı ve Değişme". Sosyoloji Bölümü Lisans Programı kapsamında verilen belli başlıdersler şunlardır: Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, HukukaGiriş, Sosyoloji Tarihi, Köy Sosyolojisi, Ekonomi, Alan Araştırması,Nitel Çözümlemeler, Aile Sosyolojisi, İstatistik, Sosyolojide Yöntem veYaklaşımlar, Organizasyon Sosyolojisi, Sosyal Değişme, Kent Sosyolojisi,Suç Sosyolojisi, Gelişme Sosyolojisi, Osmanlı Toplum Yapısı,Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Hareketler,Kimlik ve Önyargılar, Siyaset Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, ÇağdaşSosyoloji Teorileri Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi,Güncel Sosyoloji, Türkiye’de Sosyoloji, Meslekler Sosyolojisi, Kadınİncelemeleri.Sosyoloji Bölümünden mezun olanlara “ Ankara Üniversitesi Dil veTarih Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Sosyolog”unvanıverilmektedir.

Programın Amacı

Sosyologlar toplumda toplumsal yaşamın getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak bu konuları sosyolojik bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar. Eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı ve sorunlarına ilişkin bilgi toplar ve bunları yorumlayıp politikalar geliştirirler.Ayrıca sosyologlar, aile, suç, nüfusbilim, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda da uzmanlaşabilirler.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyoloji bölümü lisans programı çerçevesinde eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler bir dizi program yeterliliğine sahip olarak mezun olmaktadır. Buna göre, sosyoloji bölümü mezunu olan bir kimse, sosyoloji tarihi ve sosyoloji alanında üretilen farklı kuramlar hakkında bilgi sahibi olur ve bu kuramsal yaklaşımları kullanarak tarihin değişik dönemlerinde toplumsal yapıları, ilişkileri ve süreçleri analiz ederek yorumlayabilir.Ayrıca, bölümün mezunu olan kişiler sosyoloji disipliniyle farklı sosyal bilimler disiplinleri arasındaki ilişkileri açıklayarak, disiplinlerarası bir yaklaşımı geliştirme becerisine sahip olur.Sosyoloji lisans programı çerçevesinde, çok farklı konularda sosyal araştırmaları planlama, uygulama ve analiz etme yeterliliği kazandırılır. Bu araştırmaların farklı metodolojik perspektifler ışığında gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda bilimsel ve etik ilkeleri uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanır. Bölüm mezunları, söz konusu uygulama alanlarında ihtiyaç duyacağı farklı bilgisayar yazılımlarını kullanmayı öğrenir ve takım çalışmalarını deneyimleyerek bilgi ve becerilerini artırır.
PY1. Sosyoloji tarihi ve sosyoloji alanında üretilen faklı yaklaşım ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Tarihin değişik dönemlerindeki toplumsal yapı, ilişkiler ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Toplumsal olgu, olay ve sorunları kuramsal açıdan açıklama ve yorumlama bilgisine sahip olur.
PY4. Sosyal bilimler metodolojisi ve araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY5.Diğer sosyal bilimler ile sosyoloji arasındaki ilişkileri açıklar.
PY6. Sosyal Araştırma etiği hakkında bilgi sahibi olur.
PY7. Felsefe öğretmenliği sertifikası için gerekli bilgilere sahip olur.
PY8. Kuram ve uygulama arasında bütünlük sağlayan araştırmalar yapar
PY9. Türkiye’de sosyo-ekonomik ve kültürel değişmeleri analiz eder ve yorumlar.
PY10. Türkiye ve farklı toplumlardaki tarihsel ve mekansal değişmeleri edindiği bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler ve değerlendirir.
PY11. Bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak her türden sosyal araştırmaları gerçekleştirir.
PY12. Araştırma planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olur.
PY13. Sosyal araştırmalar için gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
PY14. Sosyal araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki yetersizlikleri tanımlar ve bunlara çözüm önerileri geliştirir.
PY15. Bilgi teknolojilerini sosyolojinin öğretim planlamasında ve öğrenme sürecinde etkili bir biçimde kullanır.
PY19. Güncel ve mesleki yaşamında sosyolojik imgeleme uygun davranır.
PY16. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY17. Disiplin içindeki farklı anabilim dallarıyla ve disiplinler arasında takım çalışması yapar.
PY18. Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.

Kazanılan Derece

   Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İstihdam OlanaklarıÜlkemizde Sosyologlar DPT, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlıkları, TRT ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için Sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu günümüzde giderek daha da anlam kazanmaktadır. Sosyoloji bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda öğretmenlik yapabilirler.

Akademik Gelecek

   Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

    Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

   Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

    Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.