• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Turgut YİĞİT

Tanıtım

1935 yılında Büyük Atatürk’ün direktifleriyle kurulan Tarih Bölümü, Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır. Zorunlu derslerle ortak bir tarih programı izleyen öğrencilerimiz 3. Sınıftan başlayarak kendi ilgi alanlarında aldıkları seçmeli derslerle 6 anabilim dalından birisinden tez alarak mezun olmaktadırlar. 4 yıllık lisans eğitiminin 3. ve 4. sınıflarında öğrencilerimize öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri verilmekte ve öğrencilerimiz fakülteyi öğretmenlik formasyonu diploması ile bitirmektedirler.

Programın Amacı

Kronolojik olarak Eskiçağ’dan başlayarak Cumhuriyet tarihine kadar ana bilgilerin öğretilmesi ve tarihi belgeleri incelemek/arşivlere girebilmek için bir kaynak dili ve Batı dili kazandırılması. Tarih alanında öğretim elemanı, araştırmacı, Osmanlıca ve İnkılâp Tarihi okutmanı, arşiv uzmanı ve tarih öğretmeni olarak görev yapacak, tarih metodolojisine hâkim, en az bir kaynak dili ve Batı dili bilen, tarihe objektif ve önyargısız yaklaşan, karşılaştırmalı tarih araştırması yapabilen, bilimsel ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarih programından mezun olan öğrenci Türk toplumunun her alandaki tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibidir. Tarih programından mezun olan öğrenciler, Türk tarihini bütünlük içerisinde değerlendirebileceği tarihsel olayları ve etkileri hakkında lisans düzeyinde akademik bilgi sahibidirler.
PY1.İlkçağ'ın önemli medeniyetleri ve kadim kültürlerinin tarihi, coğrafi, siyasi ve kültürel dinamikleri konusunda bilgi edinerek, özellikle İlkçağ Anadolusu ve uygarlıklarını Mezopotamya, Mısır, Hellen ve diğer kadim uygarlık ve kültürleriyle kıyaslayabilecek düzeyde bilgi sahibidir.
PY2.Eski Doğu ve Batı medeniyetlerinin tarihi, sosyo-ekonomik, coğrafi ve kültürel özelliklerini kavrar.
PY3.Roma, Sasani, Pers ve Bizans’ın sosyo-politik, dini, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibidir.
PY4.Selçuklu Tarihi (Büyük, Anadolu, Kirman, Irak, Suriye Selçukluları) ni her yönü ile öğrenir.
PY5.Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Memlûk Tarihi ve XIII.-XIV. yüzyıl Yakın Doğu Tarihi hakkında bilgi sahibidir.
PY6.Balkan Tarihi ve Osmanlı fetihlerinin Balkanlar üzerindeki siyasî, sosyal ve ekonomik etkilerini tahlil eder ve yorumlar.
PY7.Beylikler ve Osmanlı Devleti'nin etnik, idari, siyasi, dini ve sosyo-ekonomik yapıları konusunda bilgi sahibidir.
PY8.Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve genişleme döneminin tarihi koşulları ve ilişkide olduğu diğer siyasi teşekkül ve topluluklara dair bilgi sahibidir.
PY9.Osmanlı idari, askeri, mali, dini ve sosyal yapısı hakkında ayrıntılı bilgi sahibidir.
PY10.19. yüzyıl ağırlıklı olarak Osmanlı’da meydana gelen olaylar hakkında genel bilgiye sahiptir.
PY11.Avrupa Tarihi içinde Türk Tarihinin yerini ve önemini açıklar.
PY12.Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Sanayileşme, Sömürgecilik, Emperyalizm gibi Modern dönem dünya tarihinin oluşum, olay ve olgularının Osmanlı Devleti’ne etkileri ve Osmanlı’nın kendine özgü koşulları hakkında bilgi sahibidir.
PY13.İmparatorlukların tasfiyesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tarihi koşulları hakkında bilgi edinir.
PY14.Atatürk dönemi Türkiye tarihinin oluşum, olgu ve olayları konusunda ayrıntılı bilgi sahibidir.
PY15.Türkiye Cumhuriyeti’nin idari, mali ve sosyal alandaki yeniden yapılanma çabaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız araştırma görevlisi, tarih öğretmeni, arşiv uzmanı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.