• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Abdulkadir ÇEVİK

Tanıtım

Yetenek sınavıyla girilen Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı, Tiyatro Bölümü'nün üç anadalından biridir. Tiyatro tarihi ve teorisi alanlarında eğitim veren anabilim dalı, Antik Yunan'dan günümüze Batı tiyatrosu ile geleneksel ve çağdaş Türk tiyatrosuna odaklanan bir müfredatı takip etmektedir. Öğrencinin bu geniş tarihi kavrayıp doğru yorumlayabilmesi için dersler yan disiplinlerle desteklenmekte, felsefe, psikoloji, tarih gibi alanlar da ders içeriklerinde kullanılarak öğrenciye daha geniş ve kapsayıcı bir bakış kazandırılmaktadır.  Ortak dersler aracılığıyla oyunculuk, dramatik yazın gibi alanlarda da dersler verilmekte, aynı zamanda diğer bölümlerden seçilen derslerle de müfredat zenginleştirilmektedir. Mezuniyet durumundaki öğrenciler, aldıkları eğitimi teorik ve pratik bir süreç içinde kullanarak birer mezuniyet tezi hazırlarlar.Yetenek sınavıyla girilen Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, Tiyatro Bölümü'nün üç anadalından biridir. Dramatik yazım teknikleri konusunda eğitim veren anasanat dalı, Antik Yunan metinlerinden çağdaş metinlere kadar geçen sürede dramatik formun gösterdiği değişim ve dönüşümleri inceler. Öğrencinin bu geniş tarihi kavrayıp doğru yorumlayabilmesi için dersler yan disiplinlerle desteklenmekte, felsefe, psikoloji, tarih gibi alanlar da ders içeriklerinde kullanılarak öğrenciye daha geniş ve kapsayıcı bir bakış kazandırılmaktadır.  Öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi pratik derslerde kullanırlar. Ortak dersler aracılığıyla oyunculuk, tiyatro tarihi ve teorisi alanlarında da dersler verilmekte, aynı zamanda diğer bölümlerden seçilen derslerle de müfredat zenginleştirilmektedir. Mezuniyet durumundaki öğrenciler, aldıkları eğitimi teorik ve pratik süreç içinde kullanarak birer mezuniyet oyunu yazarlar.Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'nın lisans eğitiminin birinci yılında, öğrenci daha çok  genel olarak bir role nasıl yaklaşacağının temel bilgisini ve role hazırlanmak için araştırma ve gözlem yapma yetisini kazanır. Sesini ve bedenini nasıl kullanacağına dair eğitilir. İkinci sınıfta edindiği bu bilgiyi daha da derinleştirerek sınıf içi uygulamalarla pekiştirir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise sahneleme sürecinde yönetmenle ve bir ekiple birlikte çalışma sürecine katılır ve edindiği bu beceriyi uygulamalı olarak derinleştirir. 

Programın Amacı

Başlangıcından günümüze dek Türk ve dünya tiyatrosunun içinde şekillendiği kültürel, tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Tiyatro Tarihi ve Teorisi alanında akademisyen, dramaturg, rejisör, senaryo ve oyun danışmanı olarak görev yapacak nitelikli bireyler yetiştirmek.Başlangıcından günümüze dek dramatik metin yazarlığı konusunda hem teorik hem de pratik düzeylerde bilgi sahibi olan, alandaki yeni yazma eğilimlerini takip eden, incelenen yapıtların içinde şekillendiği kültürel, tarihsel, toplumsal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda bilgi sahibi olan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen ve kamu yararlarını gözeten akademisyen ve nitelikli yazarlar yetiştirmek.Oyunculuk alanında Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi sağlanarak bu alanla ilgili sanatsal ve bilimsel bir bakış geliştirmek ve edindiği bilgileri ve kazandığı bakışı etkin olarak kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen nitelikli sanatçılar yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Türk ve dünya tiyatrolarının geçirdiği değişimleri inceler ve dönemsel olarak tiyatro metinlerini içerik ve biçimsel bakış açılarıyla değerlendirir. Araştırmaları sonucunda edindiği bilgiyi yazım pratiği içerisinde kullanacak deneyimi kazanır. Tiyatro metni, radyo tiyatrosu metni ve senaryo yazımı gibi dramatik yazma biçimlerinde yetkinleşir.Tiyatroda oyunculuk üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yaparak, entelektüel becerilerini ve bedensel yetilerini geliştirir. Bir oyun karakterini sahne üzerinde yaratma becerisi edinir. Edindiği kuramsal ve uygulamaya dair bilgi ve becerileri sahneye koyuş sürecinde kullanır.  
PY1. Türkiye’deki tiyatronun gelişimini Türkiye toplumunun geçirdiği sosyo-ekonomik, kültürel, politik değişim ve dönüşümler açısından ele almayı öğrenir ve Türk Tiyatrosu üzerine geleneksel kaynaklardan günümüze temel ve genel bilgi edinir.
PY2. Tiyatro Tarihi ve kuramları konusunda Antik Yunan’dan günümüze temel ve genel bilgi edinir.
PY3. Dramaturgi konusunda temel ve genel bilgi edinir.
PY4. Sahneleme, sahne tasarımı ve sahne göstergeleri hakkında genel ve temel bilgi edinir.
PY5. Drama üzerine genel ve temel bilgi edinir.
PY6. Tiyatroda çağdaş yaklaşımlar üzerine temel ve genel bilgi edinir.
PY7. Tiyatro ile Felsefe arasındaki içsel bağlantı hakkında genel bir bakış edinir.
PY8. Tiyatro ile sosyo-ekonomik ve politik ortam arasındaki içsel bağlantı hakkında genel bir bakış edinir.
PY9. Özel bir alan/konu seçmeyi ve bu alan/ konu üzerinde tez çalışması yapmayı öğrenir.
PY10. Oyun metni eleştirisi hakkında genel ve temel bilgi edinir.
PY11. Türk sineması hakkında genel bilgi edinir.
PY12. Dramatik Yazarlık konusunda temel ve genel bilgi edinir.
PY13. Alana özgü teknik ve yöntemleri uygulama içinde sınar.
PY14. Alanın tarihsel olarak geçirdiği kuramsal ve uygulamaya dönük yaklaşımları öğrenip farklılıklar ve benzerlikler bağlamında bütüncül okuma becerisi kazanır.
PY15. Konuşma sanatı üzerine genel ve temel bilgi edinir.
PY16. Akademik araştırma yapma; makale yazma; tez yazma; sunum yapma yaklaşımlarını öğrenir.
PY17. Oyunculuk üzerine genel ve temel bilgi edinir.
PY18. Tiyatro sanatına özgü bir beceri olarak bağımsız ve ekip halinde çalışma yetkinliğini kazanır.
PY19. Sinema dilini/gramerini, sinema sanatı ile tiyatro sanatı arasındaki temel fark ve benzerlikleri öğrenir.
PY20. Reji yapar; sahnelediği oyun seyirciye açılır.
PY21. Tasarım (ışık, dekor, kostüm, grafik, vb.) yapar.
PY22. Sanat ve kültür alanında alanlararası bakış edinir.
PY23. Oyun-Drama tekniklerini uygulamalı olarak kavrar.
PY24. Bölüm oyunlarının dramaturgisinde çalışır.
PY25. Tiyatro metinlerini sahnesel olarak deşifre etmeyi öğrenir.
PY26. Rejinin tiyatronun laboratuarı olduğunu kavrar.
PY27. Sanat felsefesindeki ana kuram ve kuramcıları öğrenir.
PY28. Oyun/Gösterim eleştirisi yazar.
PY29. Tiyatro sanatı ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY30. Yönetmenle birlikte yaratıcı çalışmayı öğrenir ve uygular.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tiyatro (Tiyatro Tarihi ve Teorisi) alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu anabilim dalından mezun olan öğrenciler, dramaturg, yönetmen, dramatik metin danışmanı, eleştirmen olarak, çeşitli tiyatro kurumları, yapım şirketleri, özel ve kurumsal eğitim kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı'ndan mezun olan öğrenciler, tiyatro, televizyon, sinema gibi alanlarda çalışan özel ve kurumsal yapılarda metin yazarlığı ve danışmalığı yapabilmekte, konularına dair eğitim veren kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Oyunculuk ana sanat dalından mezun olana öğrenciler Devlet Tiyatroları'nda veya çeşitli özel tiyatrolarda oyuncu olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.