Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Murat KÜÇÜK

Tanıtım

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 14 Haziran 1935 tarih ve 2795 sayılı yasayla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ilk bölümlerinden biridir. Daha doğrusu Fakültenin kuruluş amacı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından beyan edildiği şekliyle, dil yani Türk dili ve tarih konularında araştırma ve inceleme yapmak ve bu alanlarda Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na uzman ve bunun yanı sıra “muallim” yetiştirmektir. Fakültenin kuruluş gerekçesinde dile getirilen amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bölüm, “Türk Dili” ve “Türk Edebiyatı” temel olmak üzere, uzmanlık alanlarına göre adları ve çalışma alanları aşağıda gösterilen dört anabilim dalından oluşmaktadır:1. Eski Türk Dili: Türkçenin tarihî dönemleri, gelişimi ve lehçeleri;2. Yeni Türk Dili: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları;3. Eski Türk Edebiyatı: Türk Edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatının oluşumuna kadar geçen uzun sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması; Türk Halk Edebiyatı “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi;4. Yeni Türk Edebiyatı: XIX. yüzyıldan günümüze kadar Türk Edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri.

Programın Amacı

Bu programın amacı, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar ve araştırıcılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibidir; Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlı, Harezm ve Çağatay Türkçesi ile Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinin özelliklerini, eline geçen bir yazmanın hangi Türk dilinde yazıldığını ayırt eder; Tarihî ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları konularında bilgi sahibidir; 4. Türk edebiyatının tarihî dönemleri hakkında bilgi sahibidir ve bunların ayırt edici edebî ve biçimsel özelliklerini tanır.
P. Y. 1. Türk dilinin yazı dili olarak ortaya çıktığı ilk yazıtlardan itibaren gelişim ve değişimi hakkında bilgi sahibidir.
P.Y. 2. Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlı, Harezm ve Çağatay Türkçesi ile Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinin özelliklerini, eline geçen bir yazmanın hangi Türk dilinde yazıldığını ayırt eder.
P.Y. 3. Tarihî ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları konularında bilgi sahibidir.
P.Y. 4. Türk edebiyatının tarihî dönemleri hakkında bilgi sahibidir ve bunların ayırt edici edebî ve biçimsel özelliklerini tanır.
P.Y. 5. Türk edebiyatı ile ilgili tarihsel, kültürel, sosyolojik olayları değerlendirir ve tartışır.
P.Y. 6. Türk edebiyatına ait metinlerin çözümleme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
P.Y. 7. Türk Halk Edebiyatı “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda bilgi sahibi olur.
P.Y. 8. Günümüzdeki Türk dillerinin ortaya çıkış nedenleri ve bunların farklılıklarını tartışır.
P.Y. 9. Türk dilinin tarihsel gelişimini metinler çerçevesinde inceler.
P.Y. 10. Okuduğu edebi metinlerin içerik, biçim ve dilsel özelliklerini tespit eder.
P.Y. 11. Tarihî metinlerin genel özelliklerini tanır, metinleri okur ve çözümler.
P.Y. 12. Türk dil bilgisinin temel özelliklerini kavrar ve uygular.
P.Y. 13. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir ve araştırmalardaki sorunları tanımlar.
P.Y. 14. Dil ve edebiyat alanındaki araştırma yöntemlerini öğrenir ve kullanır.
P.Y. 15. Türkçeyi etkili kullanır ve kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürür.
P.Y. 16. Türk edebiyatı ile diğer dünya edebiyatları arasında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapar.
P.Y. 17. Modern Türk dillerinin Türk dili tarihi içerisindeki yerini belirler.
P.Y. 18. Örnek metinler üzerinde roman, hikâye ve şiir çözümlemeleri yapar.
P. Y. 19. Türk dili ve edebiyatı alanında bilgiye ulaşır.
P.Y. 20. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
P.Y. 21. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
P.Y. 22. Disiplin içi temel ilkeleri edinir, akademik bilgi ve görgüsünü zenginleştirir.
P.Y. 23.Sözlü ve yazılı anlatı kullanır.
P.Y. 24. Türk dilini kendi tarihsel akışı içinde tanıyarak onun gelişmesine katkıda bulunur ve genç kuşaklara dil bilincine sahip olmanın önemini kavratır.
P.Y. 25. Edebî eserleri anlayarak edebî eleştirme yetkinliği kazanır.
P. Y. 26. Aruz vezni, nazım şekilleri ve türleri, kafiye ve redif gibi Divan şiirine dair temel bilgileri öğrenir.
P.Y.27. Belagat ve meani, beyan, bedi hakkında bilgi sahibi olur; belagatin bedi alanına giren edebî sanatları öğrenir.
P.Y.28. Eski Türk Edebiyatı alanında yapılan araştırmaları değerlendirir, araştırmalardaki sorunları tanımlar.
P.Y.29. Eski Türk Edebiyatı alanındaki araştırma yöntemlerini öğrenir ve kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, lisansüstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.