• Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gürhan KİRİLEN

Tanıtım

Kuruluş amacı Türk Tarihini ve Kültürünü Çince kaynaklardan yararlanarakaraştırmak olan Sinoloji, Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır.Sinoloji Anabilim Dalı Lisans Programında Çin dili, tarihi, edebiyatı,felsefesi ve Çin kültürü ile ilgili dersler verilerek, alana ait temelbilgilerin öğrenciye kazandırılması  sağlanmaktadır.        

Programın Amacı

Öğrenciye; Çin dili, tarihi, toplumu, ekonomisi, siyasi geçmişi, felsefe ve düşünce sistemleri ile bilim ve edebiyat alanlarında bilgilerin kazandırılması. Sinoloji alanında akademisyen, araştırmacı ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli, bilimsel düşünme becerisi olan, bilgi ve teknolojileri etkili kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi olan bireyler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çin Tarihi ile ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları bilir. Çin Dili ve Kültürü alanında uzmanlaşır. En eski zamanlarından başlayarak Çin Tarihini öğrenir. Çince sözlü iletişim kurabilir. Düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilir. Çin Tarihini Sinoloji’nin yöntemleriyle değerlendirir.
PY1.Çin Dili ve Kültürü ve bu kültürdeki edebi türlere ilişkin bilgi sahibi olur. Çin Tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini tanımlar. Çin Tarihi ile ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları açıklar.
PY2.Çin Tarihini Sinoloji’nin yöntemleriyle değerlendirir. Çin Dili’nin inceliklerinin ustalıkla kullanılmasında uzmanlaşır. Çince sesletimi kavrar, ses tonlarını ayırt eder. Çince Konuşma becerisini geliştirir.
PY3.Çince Öğretmenliği sertifikası alabilir. Çin Dili ve Edebiyatını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir. Çinceyi ustalıkla kullanmada uzmanlaşır.
PY4.Çin’in Geleneksel sanatlarını tanımlar, hat, resim ve müzik gibi alanlarda bilgi sahibi olur.
PY5.Araştırma, çözümleme ve sentez yapabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
PY6. Bir yabancı toplumun her alandaki tarihsel gelişimini izler. Edinilen yeni bilgilerin ve farklı bakış açılarının ışığında farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyebilir.
PY7. Alanları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
PY8.Bilgi teknolojilerini hem öğretim öğretim planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY9.Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır. "
PY10.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. "
PY11.Çin Dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirileri yazılı ve sözlü olarak paylaşır. "
PY12.Çin Dili alanında ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında Çince öğretmeni, okutman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev alabilir. "
PY13. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasını ve Çince yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata katkıda bulunur. "
PY14.Çince metinleri Türkçe’ye ve Türkçe metinleri Çinceye çevirir.
PY15.Çince sözlü iletişim kurabilir. Düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilir. Çinceyi bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
PY16.Araştırmalarını bir bütün içinde yazılı olarak sunabilme becerisi kazanır.
PY17Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır .
PY18.Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
PY19.Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir ve anlatabilir. Öğrendiği bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme ve karşılaştırmalı Edebiyat çalışmaları yapabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sinoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sinoloji Anabilim dalından mezun olan öğrenciler,  Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, ile çeşitli üniversitelerde görev alabilmekte, turizm ve ticaret sektörlerinde çalışabilmektedir.    

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.