Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Latin Dili ve Edebiyatı Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Çağatay AŞKİT

Tanıtım

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında ilk iki yılda Latin dili "abece"den başlayarak ele alınmakta, dilbilgisi ile dilin yapısı öğrenilmektedir. Ayrıca Roma toplumu ve yazını ile ilgili bilgiler Roma Uygarlığı ile Roma Yazını derslerinde verilmektedir. Son iki yılda Roma yazınının önde gelen yazarlarından özgün metin örnekleri okutulmaktadır. Öğrenciler Yunan Dili ve Edebiyatı programında yer alan dersleri de alırlar. Bunun dışında yaşayan Batı dilleri, Tarih, Felsefe, Arkeoloji, Tiyatro gibi dallarından seçmeli ders alabilirler.

Programın Amacı

Dört yıllık program Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı ile birlikte verilerek öğrencilerin klasik filoloji tanımına uygun bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Programın amacı klasik Yunanca ve Latince öğreterek, klasik çağ yazar ve düşünürleriyle doğrudan temasa geçen öğrenciyi, klasik metinlerde ortaya çıkan zihin özgürlüğü ilkesinin ilk örnekleriyle tanıştırmak, zihinsel açıdan akılcı ve humanist bir formasyon kazandırmaktır. Roma uygarlığı tarihi ve edebiyatı hakkında incelemeler yapan elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bölümde, öğrenciler ayrıca Dilbilim, Felsefe, Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerden alabildikleri seçmeli derslerle desteklenerek eski Yunan-Roma uygarlıklarının ürünlerine daha geniş bir çerçeveden bakabilmektedirler. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Latin Dili ve Edebiyatı alanında roman, şiir, öykü ve diğer düz yazı türleri ve bu eserlerin oluşmasına ön ayak olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir. Edebi/Yazınsal türlerin ana özellikleri hakkında bilgi sahibidir ve yapıtları analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenir. Latin Edebiyatının tarihini, geçirdiği evreler ve bunların ayırt edici edebi, biçimsel ve biçemsel özelliklerini tanımlar.
PY1. Latinceyi Türkçeyle ve Latinceden türemiş bir dille karşılaştırır.
PY3. Sözcük dağarcığını ve Latince sözcüklerin etimoloji bilgisini artırabilmelerini sağlayan ve Latinceden türemiş bir batı dilini öğrenebilmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinir.
PY4. Latince metinleri morfoloji ve syntaks açısından çözümler.
PY8.Eskiçağ tarihi çerçevesi içinde Roma'nın siyasal ve toplumsal yapısını değerlendirebilir.
PY9.Tarihi olayların Latin edebiyatı üzerindeki etkisini yorumlar.
PY10.Roma Edebiyatındaki yazın türleri(tarih, felsefe, coğrafya, hitabet, mektup, şiir, didaktik, destan, lirik, elegeia, komedya, tragedya) hakkında bilgi sahibi olur.
PY11. Roma dünyasındaki edebi kişilikleri ve yapıtları hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Latince bilgilerini geliştirmelerini sağlamak ve Latinceden Türkçeye ve Türkçeden Latinceye çeviri yapabilir.
PY5.Yunan ve Latin Edebiyatı bilgilerine ve onun Avrupa'nın yazılı edebiyat geleneğindeki devamlılığı ve alımlanması hakkında bilgi sahibi olur.
PY6.Klasik dönem humanistik düşünce yapısını ve onun ortak Avrupa kültürünün kaynağı olarak önemini değerlendirebilir.
PY7. Filoloji, tarih ve felsefe alanlarında bağımsız, tarafsız ve eleştirel bir gözle araştırma yapabilir.
PY13. Yaşam boyu öğrenme becelerine kullanarak, bilgi ve becelerini sürekli geliştirir.
PY18. Latince metni tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırır.
PY17. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY15. Antik Yunan ve Roma Uygarlığı ile ilgili tarihi, edebi, toplumsal ve felsefi konulardaki incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY14. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PY16. Çevirileriyle Roma uygarlığından günümüze kalmış yapıtların ülkede tanıtılmasını sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY1. Latinceyi Türkçeyle ve Latinceden türemiş bir dille karşılaştırır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Latin Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Latin Dili ve Edebiyatı programını bitiren öğrenciler "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezunların Kültür Bakanlığının aralıklı olarak açtığı sınavlardan geçip Müze Asistanı olarak çalışma olasılıkları vardır. Anadolu, Klasik Filolojinin konularını oluşturan malzemelerle dolu olduğu için, bu programı bitirenler turizm alanında da çalışabilmektedirler. Latince bir bilim dili olduğu için Y. Lisans ve Doktora programlarını başarıyla bitirenler alanlarında üniversitelerde görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.