Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Klasik Arkeoloji Programı

Tanıtım

Klasik Arkeoloji, Antik Dönem olarak adlandırılan, yaklaşık İ.Ö. I. Binyılın başından Roma Dönemi sonuna kadar olan dönemde Anadolu başta olmak üzere, Ege adaları, Yunanistan ve İtalya'da gelişim gösteren uygarlıkları ve bunlara ait maddi kültür kalıntılarını inceleyen bilim dalıdır.

Programın Amacı

Programın amacı; Antik Dönem kültür ve uygarlıklarını inceleyerek bu konuda hem teorik ve kuramsal hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmak; arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip eden, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar, klasik arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını açıklar; tarihsel dönemleri mimari, heykeltraş ve seramik stillerine ve özelliklerine göre tanımlar; arkeolojik veriler ışığında farklı kültürleri karşılaştırır; arkeolojik belgeler ışığında toplumların sosyal, kültürel ve dinsel yapılarını tanımlar.
PY1. Klasik Arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını öğrenir ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgi sahibi olur.
PY2. Türkiye’de ve dünyada Klasik Arkeoloji araştırma tarihçesini bilir.
PY3. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
PY4. Dönemlere göre mimari, heykeltıraşlık, seramik gibi alanlardaki stil ve teknik özelliklerini ve gelişimlerini bilir.
PY5. Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda fikir sahibi olur.
PY6. Arkeolojik veriler ışığında çeşitli kültürler arasında karşılaştırmalı olarak ilişki kurmayı öğrenir.
PY7. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemleri bilir.
PY8. Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal, sosyal, kültürel, teknolojik ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
PY9. Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu, çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini öğrenir.
PY10. Arkeolojik, filolojik ve numismatik veriler ışığında kültürlerin ticari ve ekonomik yapılarını öğrenir.
PY11. Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
PY12. Mesleki uygulamalara yönelik beceri sahibi olur.
PY13. Arkeolojik verileri tanımlayabilir, yorumlayabilir.
PY14. Kazı ve yüzey araştırması gibi uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime sahip olur.
PY15. Arkeolojik alan ve verilerin belgelenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve uygulayabilir.
PY16. Arkeolojik verileri karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve stil-kritik yoluyla tarihlemesini yapabilir.
PY17. Güncel bilgi teknolojilerini kullanır.
PY18. Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilmek için gereken temel niteliklere sahip olur.
PY19. Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
PY20. Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir.
PY21. Klasik Arkeoloji alanında kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
PY23. Arkeolojik uygulamalarda ve disiplinler arası çalışmalarda ekip içerisinde ve birey olarak çalışma ve inceleme yapabilir.
PY25. Mesleki ve toplumsal alanda, görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olur.
PY22. Kültürel mirası koruma bilincine sahip olur ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturma sorumluluğu taşır.
PY24. Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY26. Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliğine sahip olur.
PY27. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Klasik Arkeoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Klasik Arkeoloji lisans mezunları, Kültür Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların eski eserlerle ilgili birimlerinde ve üniversitelerde arkeolog, araştırmacı ve akademisyen olarak görev yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.