Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Tarih Öncesi Arkeolojisi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Metin KARTAL

Tanıtım

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Arkeoloji'nin en eski aşamasını araştıran, inceleyen, tez koyan bir bilim dalıdır.

Programın Amacı

İnsanlık tarihinin %99’unukapsayan bu uzun süreç açısından; insan, onun yakın ve uzak çevresi ilekültürlerinin, sosyal, ekonomik, ekolojik, teknolojik ve düşün hayatınayönelik bilgileri de içeren birçok konuda iyi bir donanıma sahip PrehistorikArkeoloji Uzmanı yetiştirmektir

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Prehistorik arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramları bilir. Doğa bilimleriyle Prehistorik arkeoloji arasındaki interdisipliner ilişkileri kurgular. Kıtalar prehistoryası hakkında bilgilidir.Prehistorik insanlar ve davranış biçimleri hakkında bilgilidir.
Prehistorik arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramları bilir
Doğa bilimleriyle Prehistorik arkeoloji arasındaki interdisipliner ilişkileri kurgular.
Prehistorik çağlarda yontmataş aletlerin tekno-tipolojisi hakkında bilgilidir
Prehistorik çağlarda kemik aletlerin tekno-tipolojisi hakkında bilgilidir
Pleistosen dönem ekolojisi, buzullar ve buzularası evreleri bilir
Paleolitik’ten Epi-paleolitik/Mezolitik’e geçişte rol oynayan çevresel faktörleri bilir
Prehistorik yerleşim modelleri ve ölü gömme adetleri hakkında bilgilidir
Prehistorik çağlarda sanat, süslenme objeleri ve prehistorik insanların düşün yaşamları hakkında bilgilidir
Prehistorik çağlarda ortaya çıkan ve insanlık tarihini etkileyen önemli buluşlar hakkında bilgilidir
Prehistorik arkeolojinin Türkiye’deki tarihsel gelişimi ve yerleşim yerlerini bilir
Kıtalar prehistoryası hakkında bilgilidir
Neolitizasyona ilişkin kavramları bilir
Prehistorik insanlar ve davranış biçimleri hakkında bilgilidir
Prehistorik fauna ve zooarkeoloji ilkelerini bilir
Prehistorik ekonomi modelleri hakkında bilgilidir
Prehistorik hammaddeler ve hammaddeyi temin etme yolları hakkında bilgilidir
Prehistorik materyallerin tanımlanması, incelenmesi ve çizilebilmesi becerisine sahiptir.
Prehistorik arkeoloji kazı ve yüzey araştırması yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
İnsanlık tarihi sürecini bütünlüğü içinde algılayabilme becerisine sahiptir.
Çeşitli yerleşimler arasında krono-kültürel bağlantı kurabilme becerisine sahiptir.
Farklı kültürler arasında yorum yapabilme becerisine sahiptir.
Öğrenci özgün düşünebilme becerisine sahiptir.
İnsanlığın teknolojik gelişimi hakkında çok boyutlu düşünebilir.
Yontmataş aletlerin tekno-tipolojisinden yola çıkarak göreli yaşlandırma yapabilme yetisine sahiptir.
İnsan davranışları ile çevresel koşullar arasında ilişki kurabilme yetisine sahiptir.
Alanıyla ilgili makale yazabilme yetisine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile O'na bağlı müzeler, belediyeler, üniversiteler, MTA, İl Özel İdareleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.