Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Ermeni Dili ve Kültürü Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Ermenice
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Birsen KARACA

Tanıtım

Lisansüstü eğitim programları açık olan Ermeni Dili ve Kültürü Anabilim Dalının lisans programına ilk kez 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmiştir.

Programın Amacı

Anabilim Dalında uygulanan programın amacı, Türkiye için geleceğin akademisyenlerini, araştırmacılarını, çevirmenlerini, Ermeni dili ve kültürü alanında gereksinim duyulan uzmanlarını hazırlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ermeni Edebiyatı hakkında kapsamlı araştırma yapabilme becerisi kazanır. Çok yönlü araştırma becerisi kazanır. Ermenice edebi metinlerin Türkçe’ye nasıl çevrilebileceğine dair bilgiye sahip olur. Ermenice sözlü anlatım becerisi kazanır. Ermenice yazılı anlatım becerisi kazanır. Ermenice metinleri okur ve dilsel özellikleri, biçim, içerik ve anlam çerçevesinde inceler. Bilimsel çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. Ermeni Dilini farklı ortamlarda, farklı amaçlarla ve biçimlerde, günlük dil, resmi dil, bilim dili, edebi dil v.b. kullanımını kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanır.
Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Bilimsel etik ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Genel edebiyat biliminin tarihsel süreci ile ilgili bilgi sahibi olur; genel edebiyat biliminin alt disiplinlerini bilir; genel edebiyat bilimine ait terimleri, araştırma, inceleme ve analiz yöntemlerini tanır.
Ermeni kültür tarihinin ve edebiyatının önemli etaplarını, emeği geçen kültür adamlarını ve Ermeni edebiyatının klasik eserlerini bilir.
Ermeni folkloru hakkında bilgi sahibi olur.
Ermeni tarihinde gerçekleşen sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasi olayları bilir.
Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili tarihi süreci bilir.
Ermeni sinemasındaki önemli yönetmenleri ve yapıtlarını bilir.
Ermeni basınının tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
Ermeni harfli Türkçe metinler hakkında bilgi sahibi olur.
Çeviribilim ile ilgili tarihsel bilgi sahibi olur; çeviribilim kuramlarını ve yöntemlerini öğrenir.
Türkçe ve Doğu Ermenice çeviri ilişkilerinde yaşanan sorunları bilir.
Bilgiye erişme becerisi kazanır.
Doğu Ermenice yazılı ve sözlü metinleri anlama becerisi kazanır.
Doğu Ermeniceyle yazma ve konuşma becerisi kazanır.
Çeviri yapma becerisi gelişir.
Metin analizi yapma becerisi gelişir.
Elde ettiği bilgileri değerlendirip yorumlar.
Alanıyla ilgili yeterli bilgi donanımına sahip olur.
Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ermeni Dili ve Kültürü alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

  >            - Özel okullarda nitelikli uzman öğretmen olarak,          - Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Halkla ilişkilerle ilişkili kurumlarda,          - Medyada, sanayi ve ticaretle ilişkili özel sektörde,     - Mütercim-tercümanlık,           - Yüksek lisans programına katılarak araştırmacı akademisyen olarak üniversitelerin alanı ile ilgili birimlerinde çalışma olanaklarına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.