Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Felsefe (İngilizce) Programı

Tanıtım

Felsefe bölümü lisans düzeyinde dört yıllık bir eğitim vermekte ve öğrencilerine sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı ve felsefe alanına ilişkin temel bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir. Farklı felsefi yaklaşımlara sahip öğretim elemanlarını bünyesinde kucaklayan bölüm felsefe ile diğer disiplinler arasındaki çok güçlü ilişkileri daha da geliştirmeyi de öngörmektedir.Felsefi yaklaşım zenginliğine sahip olan bölümde, özellikle aşağıdaki felsefe akımları ve konuları ön planda yer almaktadır:Varoluşçuluk, Fenomenoloji ve Çağdaş Felsefe Akımları,Estetik,İnsan Hakları,Devlet ve Toplum Felsefesi,Eğitim Felsefesi,Bilim Tarihi ve Felsefesi,Dil Felsefesi,İdealist Felsefe.

Programın Amacı

Felsefe Bölümü, dört yıllık eğitim süresince gündelik yaşama ait sorunların ve bu sorunlara karşı geliştirilen yanıtların felsefi içeriğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, lisans programı felsefenin çeşitli alanlarına yönelik tarihsel ve sistematik derslerden oluşturulmuştur. Birinci yılda felsefe alanına giriş düzeyinde, İlkçağ felsefesi, Platon ve Aristoteles’in Felsefeleri, Stoa Felsefesi, Mantık ve Bilim Tarihi’ne ilişkin programa hazırlayıcı dersler verilmektedir. 2. 3. ve 4. sınıflarda ise ise dönemlere yönelik felsefe tarihi derslerinin yanı sıra devlet ve toplum felsefesi, iletişim felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi, postmodernizm ve postyapısalcılık, estetik ve sanat felsefesi, zihin felsefesi, çevre ve teknoloji felsefesi, insan hakları, tarih felsefesi gibi çağdaş tartışmalara ve konulara yer verilmektedir. Sistemli ve birbirini tamamlayan dersler sonucunda, öğrenciler, felsefe alanına ilişkin donanımlı bir bilgi kazanımıyla eğitimlerini tamamlamalarının yanı sıra doğru düşünme, tartışma ortamlarında savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olanlar, belli başlı filozoflar ve düşünce akımlarına ilişkin bilgiye sahiptir; felsefede temel kavramlar ve bu kavramların tanımına ilişkin bilgiye sahip olur; çeşitli felsefi soruşturma yöntemlerine ilişkin bilgiye sahip olur; biçimsel ve biçimsel olmayan mantıklarda kullanılan temel tekniklerin ve kavramların bilgisine sahip olur.
PY1. Belli başlı filozoflar ve düşünce akımlarına ilişkin bilgiye sahiptir.
PY2. Felsefede temel kavramlar ve bu kavramların tanımına ilişkin bilgiye sahip olur
PY3. Çeşitli felsefi soruşturma yöntemlerine ilişkin bilgiye sahip olur.
PY4. Biçimsel ve biçimsel olmayan mantıklarda kullanılan temel tekniklerin ve kavramların bilgisine sahip olur.
PY5. Bilimsel ve felsefi metinlerdeki felsefi açıklama örneklerine ilişkin bilgiye ve dönemlerin bilimsel düşünce yapısına ve bunların sonuçlarına ilişkin bilgiye sahip olur.
PY6. Felsefi temelleri olan ve tarihsel devamlılığa sahip problemlerin teşhis edilebilmesi ve tartışılabilmesi yönünde yeterli kavramsal bilgiye sahip olur.
PY7. Felsefi tutum ve bakışın kazanılmasında gerekli yaratıcı ve düşünsel yetenekleri edinir.
PY8. Belirli felsefi metinlerin arka planında yatan varsayımları belirler.
PY9. Argümanların tutarlılıklarını ve geçerliliklerini denetler ve gösterir.
PY10. Kendi düşüncelerini geliştirirken dayanakları sağlam argümanlar kurar.
PY11. Belli bir felsefi sorunun açımlanabilmesi için sorular sorabilme becerisi edinir.
PY12. Açık seçik düşünme, yazma ve konuşma, başkalarının düşüncelerindeki açık ve seçikliği kavrayabilme becerisi edinir.
PY13. Farklı sorunları tarihsel gelişimleri bağlamında yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında felsefi temelde karşılaştırmalı olarak ele alır.
PY15. Entelektüel ilgilerinin ilerleme göstermesi için geniş çaplı ve sorgulayıcı sorular oluşturur ve ilgili kaynakları belirler.
PY16. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak bilgi ve düşünsel becerilerini sürekli geliştirir.
PY17. Felsefe alanındaki inceleme ve çalışmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY14. Değerlere ilişkin sorunlara düşünsel yanıtlar verebilir.
PY18. Bilgi, değer ve sosyal gerçekliğe ilişkin problemlerin felsefi temellerini teşhis eder ve felsefi olarak tartışır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı tamamlayan öğrencilere “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ve “Felsefeci” unvanı verilir.Felsefe bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullar çerçevesinde öğretmen olabilirler. Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde felsefe iş imkânı olarak geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.