Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

Arkeoloji (İngilizce) Programı

Tanıtım

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Arkeoloji'nin en eski aşamasını araştıran, inceleyen, tez koyan bir bilim dalıdır. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Lisans Programı insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ'dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 dolayları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağları (M.Ö. 3.000-1.200) ve Demir Devri (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Önasyaya ve çevresine (Mezopotamya, İran, Irak, Suriye, Filistin, Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Kıbrıs,Balkanlar, Kafkasya, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş programın kapsadığı tarihsel süreç içerisinde bulunmaktadır. Program çerçevesinde söz konusu tarih aralığında başta Anadolu olmak üzere tüm Önasya bölgesine yayılan kültürler ve uygarlıklar karşılaştırmalı bir sistematik içinde incelenmekte ve kazılar sonucu açığa çıkarılmış maddi kalıntılar ışığında, yazılı kaynaklarla da desteklenerek tüm yönleriyle ele alınmaktadır.  Klasik Arkeoloji, Antik Dönem olarak adlandırılan, yaklaşık İ.Ö. I. Binyılın başından Roma Dönemi sonuna kadar olan dönemde Anadolu başta olmak üzere, Ege adaları, Yunanistan ve İtalya'da gelişim gösteren uygarlıkları ve bunlara ait maddi kültür kalıntılarını inceleyen bilim dalıdır. Arkeoloji İngilizce programında bu üç anabilim dalından dersler alınacaktır.

Programın Amacı

İnsanlık tarihinin %99’unu kapsayan bu uzun süreç açısından; insan, onun yakın ve uzak çevresi ile kültürlerinin, sosyal, ekonomik, ekolojik, teknolojik ve düşün hayatına yönelik bilgileri de içeren birçok konuda iyi bir donanıma sahip arkeologlar yetiştirmektir. Ayrıca kültürel, siyasal ve sosyal gelişim hakkında bilgi sahibi olan, yaratıcı ve analitik düşünce yeteneğine sahip, bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilen, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde çalışacak akademisyen, müze araştırmacısı ve uzman olarak görev yapacak arkeologlar yetiştirmektir. Arkeolojinin altındaki üç disipline ait dönemleri inceleyerek bu konuda hem teorik ve kuramsal hem de öğretim üyelerimizce çeşitli bölgelerde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları ile pratik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırmak; arkeolojide kullanılan güncel yöntem ve teknolojileri takip eden, bilimsel araştırma yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip arkeolog, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Prehistorik arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramları bilir. Doğa bilimleriyle Prehistorik arkeoloji arasındaki interdisipliner ilişkileri kurgular. Kıtalar prehistoryası hakkında bilgilidir.Prehistorik insanlar ve davranış biçimleri hakkında bilgilidir.Arkeolojide temel kavramlar ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgiye sahip olur. Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir. Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesini ve değerlendirilmesini öğrenir. Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur. Arkeolojik tarihlendirme ve yaşlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Mezunlar, klasik arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını açıklar; tarihsel dönemleri mimari, heykeltraş ve seramik stillerine ve özelliklerine göre tanımlar; arkeolojik veriler ışığında farklı kültürleri karşılaştırır; arkeolojik belgeler ışığında toplumların sosyal, kültürel ve dinsel yapılarını tanımlar.
Prehistorik Arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramları bilir
Doğa bilimleriyle Prehistorik Arkeoloji arasındaki interdisipliner ilişkileri kurgular
Prehistorik çağlarda yontmataş aletlerin tekno-tipolojisi hakkında bilgilidir
Pleistosen Dönem ekolojisi, buzullar ve buzularası evreleri bilir
Klasik Arkeoloji terminolojisini ve temel kavramlarını öğrenir ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgi sahibi olur.
Türkiye’de ve dünyada Klasik Arkeoloji araştırma tarihçesini bilir.
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
Dönemlere göre mimari, heykeltıraşlık, seramik gibi alanlardaki stil ve teknik özelliklerini ve gelişimlerini bilir.
Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda fikir sahibi olur.
Arkeolojik veriler ışığında çeşitli kültürler arasında karşılaştırmalı olarak ilişki kurmayı öğrenir.
Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemleri bilir.
Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal, sosyal, kültürel, teknolojik ve dini yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Dönemlere göre bölgesel kültürler, bunların konumu, çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini öğrenir.
Arkeolojik, filolojik ve numismatik veriler ışığında kültürlerin ticari ve ekonomik yapılarını öğrenir.
Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
Mesleki uygulamalara yönelik beceri sahibi olur.
Paleolitik’ten Epi-paleolitik/Mezolitik’e geçişte rol oynayan çevresel faktörleri bilir
Prehistorik yerleşim modelleri ve ölü gömme adetleri hakkında bilgilidir
Prehistorik çağlarda sanat, süslenme objeleri ve prehistorik insanların düşün yaşamları hakkında bilgilidir
Prehistorik çağlarda ortaya çıkan ve insanlık tarihini etkileyen önemli buluşlar hakkında bilgilidir
Prehistorik arkeolojinin Türkiye’deki tarihsel gelişimi ve yerleşim yerlerini bilir
Kıtalar prehistoryası hakkında bilgilidir
Neolitizasyona ilişkin kavramları bilir
Prehistorik insanlar ve davranış biçimleri hakkında bilgilidir
Prehistorik fauna ve zooarkeoloji ilkelerini bilir
Prehistorik ekonomi modelleri hakkında bilgilidir
Prehistorik hammaddeler ve hammaddeyi temin etme yolları hakkında bilgilidir
Prehistorik materyallerin tanımlanması, incelenmesi ve çizilebilmesi becerisine sahiptir
Prehistorik arkeoloji kazı ve yüzey araştırması yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
İnsanlık tarihi sürecini bütünlüğü içinde algılayabilme becerisine sahiptir.
Çeşitli yerleşimler arasında krono-kültürel bağlantı kurabilme becerisine sahiptir
Farklı kültürler arasında yorum yapabilme becerisine sahiptir.
Öğrenci özgün düşünebilme becerisine sahiptir
İnsanlığın teknolojik gelişimi hakkında çok boyutlu düşünebilir
Yontmataş aletlerin tekno-tipolojisinden yola çıkarak göreli yaşlandırma yapabilme yetisine sahiptir.
İnsan davranışları ile çevresel koşullar arasında ilişki kurabilme yetisine sahiptir.
Alanıyla ilgili makale yazabilme yetisine sahiptir
Arkeolojide temel kavramlar ve bu kavramların tanımı ve kullanımına ilişkin bilgiye sahip olur.
Bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir
Stil-kritik yöntemiyle malzemenin tarihlendirilmesini ve değerlendirilmesini öğrenir
Yapıların geçirmiş olduğu yapı evrelerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Arkeolojik tarihlendirme ve yaşlandırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Kültürel mirasın tanımı ve koruma bilincinin geliştirilmesi hakkında bilgi edinir
Eski kültürlerin dini inançları ve bunların yansımaları hakkında bilgi sahibi olur.
Dini inançların tasvir sanatına yansıması ve yorumlanmasını öğrenir.
Arkeolojik ve filolojik veriler ışığında kültürlerin sosyo-kültürel, ticari ve ekonomik yapılarının belirlenmesini öğrenir ve tartışır.
Önasya Arkeolojisi kapsamında, bu bilim dalının incelediği dönem ve coğrafyada yaşamış uygarlıklar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur
Önasya Arkeolojisi'nde uygulanan araştırma teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Arkeoloji ile işbirliği yapan diğer bilim dalları ve inter-disipliner uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
Önasya Arkeolojisi alanında kullanılan bilgisayar programları ve teknik uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
Arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında kültürler arası ilişkileri değerlendirmeyi ve yorumlama becerisi kazanır.
Arkeolojik belgeler ışığında dönemlerin toplumsal ve sosyal yapısını irdeler
Mesleki uygulamalara yönelik beceriler kazanır
Müzelerde orijinal eserler üzerinde teorik bilgilerin gelişmesini sağlar
Dönemlere göre bölgesel kültürler ve bunların konumu ve çağdaşı kültürlerle etkileşim ve ilişkilerini öğrenir ve tartışır.
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına katılarak deneyim sahibi olur ve mesleki becerilerini geliştirir.
Arazi arkeoloğu olarak görev yapacak donanıma sahip olur
Stil-kritik yöntemiyle arkeolojik eserleri tarihlendirebilir ve yorumlayabilir
Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir
Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
Sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yürütülen bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanındaki öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir
Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturur
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür ve sanat alanlarında en uygun iletişim araçlarıyla aktarır
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanıyla ilgili konulardaki düşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle tartışır
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeri bilimler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına ve bilimsel etik ilkelerine uygun davranır
Ekip çalışması ve inter-disipliner çalışma uygular
Kültür varlıklarının korunmasında ve tanıtılmasında toplumun bilincinin yükseltilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
Katılacağı araştırmalar ve alacağı görevler sayesinde Türkiye Arkeolojisi'nin gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunur.
Arkeolojik verileri tanımlayabilir, yorumlayabilir
Kazı ve yüzey araştırması gibi uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli teknik bilgi, beceri ve deneyime sahip olur.
Arkeolojik alan ve verilerin belgelenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri bilir ve uygulayabilir.
Arkeolojik verileri karşılaştırmalı olarak inceleyebilir ve stil-kritik yoluyla tarihlemesini yapabilir
Güncel bilgi teknolojilerini kullanır
Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilmek için gereken temel niteliklere sahip olur
Müzelerde ve sergilerde sistematik teşhir ve sergi düzenleyebilir.
Arkeolojik eserlerin envanterini ve değerlendirmesini yapabilir.
Klasik Arkeoloji alanında kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur
Kültürel mirası koruma bilincine sahip olur ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturma sorumluluğu taşır
Arkeolojik uygulamalarda ve disiplinler arası çalışmalarda ekip içerisinde ve birey olarak çalışma ve inceleme yapabilir.
Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır
Mesleki ve toplumsal alanda, görev ve sorumluluklarının bilincine sahip olur
Güncel çalışmaları ve yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliğine sahip olur
Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir
Prehistorik çağlarda kemik aletlerin tekno-tipolojisi hakkında bilgilidir

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arkeoloji alanında "lisansderecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programı tamamlayan öğrencilere “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” verilir. Programdan mezun olacak öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile O'na bağlı müzeler ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, MTA, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları, belediyeler, İl Özel İdareleri ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Bu olasılıkların yanı sıra açılması planlanan programın eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilere yurt dışında da ilgili alanlarda meslek edinebilme fırsatını doğurmaktadır. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde program, iş imkânı olarak geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.