Tanıtım

Dilbilim Bölümü, Genel Dilbilim Anabilim Dalı ve Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı olmak üzere, iki ayrı anabilim dalından oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe olan Bölüme, dilbilim alanının niteliği gereği, ÖSYM sınavlarında öğrenciler yabancı dil puanıyla alınmaktadır. Öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Dört yıllık program boyunca sürecek yabancı dil dersleriyle desteklenecek olan bu yabancı dil, öğrencinin mezuniyet sonrasındaki iş olanakları açısından da ayrıca önemlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Dilbilim Bölümü, Türkiye Üniversitelerinde hem bölüm statüsü taşıyan hem de öğretim dili Türkçe olan ilk dilbilim bölümüdür. 

Programın Amacı

Programın temel amacı, öğrencilerin dört yıllık öğrenimleri süresince dil, diller ve işleyişleri hakkında bilgi edinmesini, bunları Bölüm programındaki hem karşılaştırmalı ve uygulamalı çalışmalarda hem de yabancı dil derslerinde pekiştirmelerini sağlamak; öğrencilerin, genel olarak dilin, dil sisteminin; özel olarak da Türkçenin yapısı ve işleyişi hakkında ayrıntılı bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamakır. Bununla birlikte, öğrenciye bilimin temel kurallarını, bilimsel geleneği aktarmak ve öğrencilerin bu konuda bilgilenmesini sağlamak her zaman ön planda tutulmuş bir amaçtır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Dilbilimle ilgili kuramsal bilgileri çözümleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme; dilbilime ilişkin alanyazını kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşabilme; dilbilime ilişkin bilgileri bilimsel bir metin haline getirip sunma becerisine sahiptir. Ayrıca, disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar ve dilbilim bilgisini toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
PY1. Dil yetisi ve dilin beyindeki işleyişi konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Tek tek dillerin yapılarına yönelik betimlemeleri değerlendirme bilgisine sahip olur.
PY3. Dil öğretimi alanında çalışma yöntem ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY4. Dil edinimi konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY5. Sözcük, tümce gibi dil birimlerinin anlam yapısına ilişkin temel kavramları tanır.
PY6. Dünya dillerinin çeşitli açılardan sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olur.
PY7. Dilin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel dizgelerini ayrıntılı olarak inceleyebilme bilgisine sahiptir.
PY8. Bilimsel bir araştırma yapmanın kuramsal varsayımları ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY9. Dilbilimin temel kavramlarına ve alt alanlarına yönelik kavramları öğrenir.
PY10. Dilbilimin toplumbilim, psikoloji, sinirbilim gibi alanlarla ilişkisine yönelik bilgi sahibi olur.
PY11. Uygulamalı Dilbilimin çalışma alanlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
PY12.Kullanımbilim, anlambilim, metindilbilim ve söylemdilbilim alanlarına ilişkin geniş ayrıntılı bilgi sahibi olur.
PY13. Dilbilimle ilgili kuramsal bilgileri çözümleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
PY14. Dilbilime ilişkin alanyazını kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
PY15. Dilbilime ilişkin bilgileri bilimsel bir metin haline getirip sunma becerisine sahiptir.
PY16. Dilbilimin alt alanlarını fen/sağlık/sosyal bilimlerle ilişkisini kurarak disiplinlerarası yorum yapma becerisine sahiptir.
PY17. Yazılı ve sözlü dili etkili kullanma becerisine sahiptir.
PY18. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar.
PY19. Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır
PY20. Yaşam boyu öğrenme bilgi ve becerilerini kullanarak, bilgi ve beceri kazanır.
PY21. Dilbilimle ilgili elde edilen bilgileri, neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
PY22. Dilbilim bilgisini toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
PY23. Dil değişkelerine ve çokdilliliğe önyargısız yaklaşır.
PY24. İngilizceyi en az Avrupa Dil Dosyası B2 düzeyinde kullanarak alandaki bilgileri izler, amaçlarına uygun olarak iletişim kurabilir.
PY25. İletişimsel amaçlara ve durum bağlamına yönelik sözlü ve yazılı metin üretebilir.
PY26. Alana özgü bilimsel bir araştırma yaparken uygun kuramsal varsayımlar ve yöntemlere karar verme yetkinliğine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dilbilim alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar. Bölümden mezun olanlar "dilbilimci" ünvanı almaktadır.

Kariyer Seçenekleri

Dilbilimi Bölümü, bugüne kadar özellikle dilin önemli bir çalışma malzemesi olduğu alanlara eleman vermiş bir daldır. Reklamcılıktan metin yazarlığına, halkla ilişkilerden düzeltmenliğe, Türkçe ve İngilizce okutmanlığına kadar uzanan geniş bir çalışma alanı olan bu uzmanlık dalının önemi, ülkemizde de yavaş yavaş daha belirginleşmektedir. Mevcut program üzerinde ise, günün gerekleri doğrultusunda düzenli olarak değiştirme ve yenileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Dilbilimci unvanını taşıyan mezunlarına bölümde, yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü çalışma olanakları da sağlanmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Mezuniyet için tamamlanması gereken toplam Ulusal kredi 148, AKTS kredisi  240'tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programdan mezun olmak için, öğrencilerin Genel Not Ortalamasına (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Buna göre öğrenciler en az 240 AKTS ile programdan mezun olabilirler. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır.).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.