Tanıtım

Halkbilim, toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları gibi maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü inceleyen bir disiplindir. Kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri de çözümlemek, bu disiplinin asli amacıdır. Bu nedenle Halkbilim yalnızca geleneksel olanı ele almakla kalmaz, fakat modern ve güncel pek çok dinamik üzerinde de ilgisini odaklaştırır.

Programın Amacı

Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata kadar farklı insani etkinlik alanlarına yönelik disiplinlerarası bir ilgiye sahip olan Halkbilim programı bünyesinde verilen derslerle ve diğer bilimsel-akademik etkinliklerle öğrencilere insan, kültür ve toplum üzerine değerlendirme yaparken daha geniş bir perspektif ve çok yönlü bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Halkbilim programında öğrenci çeşitli kültürel kurum ve etkinliklerin karmaşık dinamikleri ve kültürel çeşitlilik üzerine sistematik düşünebilme bigi ve becerisine sahip olur. Alan araştırması (etnografik araştırma) yapma; planlama, uygulama ve raporlaştırma bilgi ve becerisine sahip olur. Karşılaştırmali bir yaklaşımla farklı toplum ve kültürleri inceleme ve değerlendirme bilgisini kavrar. Edindiği öğrenme becerilerini kullanarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. Ayrıca bu programda öğrenci mesleği ile ilgili bilimsel ve etik ilkelere uygun davranmayı kavrar.
PY1. Tarih öncesi ve tarihsel çağlar dâhilinde çeşitli sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda kapsamlı bilgiye sahip olur.
PY2. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla farklı toplum ve kültürleri değerlendirir.
PY3. İnsanın “biyolojik” doğası ile “kültürel” yetkinliği arasındaki ilişkinin önemini açıklar.
PY4. Aile, akrabalık, siyaset, din, hukuk, bilim, sanat gibi kurum ve etkinliklerin karmaşık dinamikleri hakkında bilgi sahibidir.
PY5. Kültürel farklılık ve çeşitliliklerin insanlık için sorun değil, zenginlik olduğu bilgisine sahiptir.
PY6. İnsan doğasının “ne”liği üzerine sistematik düşünebilme becerisine sahiptir.
PY7. Literatür taraması ve betimleyici, açıklayıcı karşılaştırmalı alan araştırması yapma, belge elde etme ve bunları raporlaştırma, bilimsel anlamda yorumlama becerisine sahiptir.
PY8. Farklı toplumların tarihsel gelişimlerini edinilen yeni bilgiler ve farklı bakış açıları ışığında karşılaştırmalı olarak inceler.
PY9. Farklı toplum ve kültürlere yönelik etnosentrik önyargılardan sıyrılarak “görelilik” perspektifini kazanır.
PY10. Kültürel süreçler ve değişkenlerin özümsenmesi becerisine sahiptir.
PY11. Toplumsal olaylara üstünkörü genellemeler doğrultusunda değil, kavramsal ve kuramsal bir yaklaşım çerçevesinde bakabilme becerisine sahiptir.
PY12. Edindiği öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY13. Akademik bilgiye erişme yetkinliği kazanır.
PY14. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapar
PY15. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alman Dili ve Edebiyatı alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Halkbilim Bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması" ve “Halkbilimci” unvanı verilir. Halkbilim Bölümü mezunları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aldıkları formasyon doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Halkbilimciler, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Çalışma, Sağlık, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarında araştırmacı veya uzman olarak çalışmaktadır. Ayrıca medya sektöründe (Radyo,TV; Basın-Yayın) görev almakta, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında araştırmacı olarak istihdam edilmekte, halkla ilişkiler ve reklam dünyasında da kendilerinden yararlanılmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.