Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gürkan GÜR

Tanıtım

Bu eğitim programı; öğrencilerin diş hekimliği alanında klinik bilimler ve temel tıp bilimleri konularında yetkinliğe sahip olmasını ve diş hekimi mesleğini uygulayabilecek yeterliliğe kavuşmalarını sağlar.

Programın Amacı

Öğrencilerin diş hekimliğinde ağız-diş ve çene cerrahisi, ağız-diş ve çene radyolojisi, diş hastalıkları ve tedavisi, endodonti, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisini kapsayan klinik diş hekimliği konularında ve anatomi, mikrobiyoloji, organik kimya-biyokimya, fizyoloji, farmakoloji ve geniş kapsamlı temel tıp bilimleri konularında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmasını ve bu konularda edinilen bilgilerin pratiğe aktarılabilmesini amaçlar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mevcut yasal düzenlemelere uygun, diş hekimi sorumluluğunu bilerek, hasta ve diş hekimi haklarını gözeterek mesleğini uygular. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve genel etik kurallarına uygun davranır.
PY1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, diş hekimliği alanı ile ilgili kavramları ve kavramlararası ilişkileri lisans düzeyinde tanımlar.
PY2. Diş hekimliği alanndaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY3. Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşarak güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PY4. Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgilerden yararlanarak uygulamanın yapılışı hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PY6. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
PY7. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerden faydalanarak ve diş hekimliği araç ve gereçlerini kullanarak modeller/maketler ve hastalar üzerinde uygulamalar yapar.
PY8. Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri kullanarak birey ve topluma yönelik diş hekimliği eğitimi yapar.
PY9. Diş hekimliği alanı ile ilgili sorunlara bilimsel veriler doğrultusunda çözüm üretir.
PY10. Diş hekimliği alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak özgün veya disiplinlerarası bir çalışmayı/ birey-topluma yönelik diş hekimliği uygulamalarını bağımsız olarak yürütebilir ve sağlık alanında çalışan diğer meslek grupları veya meslektaşları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY11. Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel olarak çalışır ve sorumluluk alır.
PY12. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir, tamamlayıcı düzeyde araştırma yapar.
PY13.Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY14. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
PY15. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
PY16. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki gelişmelere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak sürekli kendini geliştirir, gelişmeler açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
PY17. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar, bilgilendirir, düşüncelerini aktarır, istek ve beklentileri dinler.
PY18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek sürecin etkin bir elemanı olarak diğer kişilerle paylaşır.
PY19.Birey ve toplum düzeyinde diş hekimliği alanındaki hastalıkları önlemek ve sağlığını geliştirmek amacıyla diğer sağlık personeli ve sağlık kurumları ile işbirliği yapar.
PY20. Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları, gelişmeleri izler ve değerlendirir.
PY21. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler, doğru ve etkili kayıt tutar.
PY22. Birey ve halk diş sağlığı konularında yeterli bilince sahiptir ve uygulamalarını bu bilinçle yapar.
PY23.Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve genel etik kurallarına uygun davranır.
PY24. Dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durumu ilgilendiren konularda ayrım yapmadan bireylere/hastalarına biyolojik, sosyal, kültürel ve davranışsal yönleriyle bir bütün olarak yaklaşır.
PY25. Empati, sorumluluk, fedakârlık, mükemmellik, şefkat, güvenirlik, dürüstlük, bütüncülük ve bilimsel yöntemlere bağlılığı içeren mesleki değerlere sahiptir.
PY26.Mevcut yasal düzenlemelere uygun, diş hekimi sorumluluğunu bilerek, hasta ve diş hekimi haklarını gözeterek mesleğini uygular.
PY27. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
PY28. Mezuniyet sonrası eğitimlere aktif olarak katılıp yeniliklerden haberdar olur, kendini geliştirir ve bunları belgeler.
Çocuklarda kraniofasiyal büyüme ve gelişim, diş gelişimi, psikolojik gelişim, davranış yönlendirme teknikleri, ağız içi muayene yöntemleri, teşhis ve tedavi planlamaları, çürük ve restoratif tedavileri ve koruyucu uygulamalar hakkında bilgiye sahip olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Diş Hekimliği alanında "lisans ve yüksek lisans derecesi" (Bachelor's and Master's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Mezun olan diş hekimi özel iş yerleri açabildiği gibi devlet, özel hastaneler, vakıf hastaneleri veya polikliniklerde çalışabilmektedirler. Üniversitelerde doktora programına devam edebilirler. Doktora programından sonra akademik kariyer düşünen uzman diş hekimi üniversitelerde kalabilir yada konusunda spesifik olarak özel muayenehanelerde yada kliniklerde çalışabilirler. 2012 yılından itibaren OSYM tarafından uygulanmaya başlayacak olan DUS (diş hekimliğinde uzmanlık sınavı) sınavına girip,  uzmanlık eğitimi alabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.