Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gürkan GÜR

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe'den farklı olarak tasarlanan İngilizce Programı, ulusal ve uluslararası alanda görev yapan nitelikli diş hekimleri mezun etmeyi amaçlayan, araştırma faaliyetlerini destekleyen bir program olarak tanımlanmıştır.Hem yüzyüze hem de online tabanlı ve öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerinin kullanılacağı bütünleşik bir programdır.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Programı, ulusal ve uluslararası alanda çalışan diş hekimleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Ayrıca bu programda araştırma çalışmaları ile ilgili yetkinliklere ağırlık verilmiştir.Nitelikli uluslararası öğrencilerin de programa başvurmaları beklenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programın öğrenme kazanımlarıProtein yapısını açıklar ve bu yapıyı hücreler arası işlev ile ilişkilendirir.Karbonhidratların yapısını açıklar ve bu yapıyı hücreler arası işlev ve hücre metabolizması ile ilişkilendirir.Lipitlerin yapısını açıklar ve bu yapıyı hücreler arası işlev ile ilişkilendirir.Genetik materyal ile bütünleşmiş yaşamın hücresel temelini tanımlar.Mikromoleküllerin hücresel yaşamdaki özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar.Temel fonksiyonları olan hücresel yapıları açıklar.Hücre hastalıklarının yapısal ve fonksiyonel kusurlarını tanımlar.Tanısal bir araç veya tedavi olarak kullanıldığında kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörlerden etkilenen hücresel fonksiyonları veya yapıları tanımlar. Farklı hücre grupları ve dokularındaki yapısal olayların ve hücre olaylarındaki farkı değerlendirir.Hücre dışı matrislerin tanımlanması.
PY1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak, diş hekimliği alanı ile ilgili kavramları ve kavramlararası ilişkileri lisans düzeyinde tanımlar.
PY2. Diş hekimliği alanndaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY3. Diş hekimliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşarak güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PY4. Diş hekimliği alanında edindiği teorik bilgilerden yararlanarak uygulamanın yapılışı hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Lisans düzeyinde diş hekimliği alanına özgü edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PY6. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
PY7. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerden faydalanarak ve diş hekimliği araç ve gereçlerini kullanarak modeller/maketler ve hastalar üzerinde uygulamalar yapar.
PY8. Diş hekimliği alanında edindiği bilgileri kullanarak birey ve topluma yönelik diş hekimliği eğitimi yapar.
PY9. Diş hekimliği alanı ile ilgili sorunlara bilimsel veriler doğrultusunda çözüm üretir.
PY10. Diş hekimliği alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak özgün veya disiplinlerarası bir çalışmayı/ birey-topluma yönelik diş hekimliği uygulamalarını bağımsız olarak yürütebilir ve sağlık alanında çalışan diğer meslek grupları veya meslektaşları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Bilimleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Özel klinik/poliklinik/ADSM/Diş HastanesiT.C. Sağlık Bakanlığına Bağlı ADSM/Diş HastanesiDiş Hekimliği FakülteleriSağlık Turizmi alanıUluslararası hastanelerÖzel sektöre ait dental firmalarÖzel sektöre ait sanayii firmaları/fabrikalarUluslararası dental ve medikal firmalarUluslararası dental fabrikalar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS)* ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınır. AYÖS tarihi belirlendiğinde ayos.ankara.edu.tr, oidb.ankara.edu.tr ve iso.ankara.edu.tr adreslerinden duyurulur.