Eczacılık Fakültesi

Eczacılık (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Müge KILIÇARSLAN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kuruluş fikri, ilk defa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Materya Medika hocası Prof. Dr. Mustafa Necip Suner tarafından ortaya atılmıştır. Prof. Dr. Suner, 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu’nda, Ankara Üniversitesine bağlı Eczacı Fakültesi açılması konusunda bir karar alınmasını sağlamıştı. Bu konuda Prof. Dr. Suner ile beraber çalışan Prof. Dr. Enver İzgü, Prof. Dr. İzzet Kantemir, Prof. Dr. Kazım Aras. Ecz. Şevket Yağtu ve Ecz. Mustafa Erkek yanında 2. bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulunun da büyük gayretleri olmuştur.Prof. Dr. Enver İzgü ve 2. Bölge Ankara Eczacı Odası İdare Kurulu, 23 Eylül 1960’da tasarının T.B.M.M.’ne sunulmasını sağlamışlardır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Bedrettin Tuncel teklif edilen ismin değiştirilmesini Eczacılık Fakültesi olmasını önermiştir. Böylece Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kuruluş kanunu olan 156 sayılı yasa, Kurucu Meclis tarafından kabul edilerek 16 Aralık 1960 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.Fakültemiz öğretime 1961–1962 öğretim yılında Ankara, Yenişehir Menekşe sokakta kiralanan bir binada ve 81 öğrenci ile başlamıştır. Ülkemizin Eczacılık öğretimi yapan 2. eğitim kurumu, fakat ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluş yıllarında çok güç koşullarda ve çekirdek bir akademik kadro ile görev yapmıştır. 1960–1970 yılları arasında geçen süre Kuruluş Dönemi olarak kabul edilirse Fakülte gerçek gelişimini 1970’den sonraki yıllarda göstermiştir.Fakültemizin ilk Dekanı Prof Dr. Mazhar Öktel 1961-1964 yılları arasında görev yapmıştır. Onu takip eden Dekanlarımız aşağıda verilmiştir.

Programın Amacı

Toplumun ve hastanın ilacı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için gereken bilgilere sahip eczacılar yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda; hastalıkların teşhis ve tedavisinde, hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı farmasötik maddelerden hareketle değişik tıbbi ürünlerin ve ilaç şekillerinin hazırlanmasını, bunların analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulması, güvenlik, etkinlik ve maliyet bakımından akılcı biçimde kullanılması, saklanması amacıyla gözetimini, ürünle ilgili standardizasyon, kalite güvenliği ve eczacılık işletmelerinin yönetimini sağlayan, ilaç kullanım sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara etik ilkeler çerçevesinde çözüm getiren eczacılar yetiştirmektir. ​

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenci, hastalıkların teşhis ve tedavisinde, hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı farmasötik maddelerden hareketle değişik tıbbi ürünlerin ve ilaç şekillerinin hazırlanmasını, bunların analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulması, güvenlik, etkinlik ve maliyet bakımından akılcı biçimde kullanılması, saklanması amacıyla gözetimini, ürünle ilgili standardizasyonu, ilacın kalite güvenliğini ve eczacılık işletmelerinin yönetimini sağlar, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara etik ilkeler çerçevesinde çözüm getirebilir.
PY 1. Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimler, sosyoekonomik ve davranış bilimlerini temel alma.
PY 17. İlaçların tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini, biyolojik ilişkilerini, formülasyonlarını ve ilaç şekillerini, ilacın vücutta taşınım ve dağılım özelliklerini, ilaç yan etki ve etkileşimlerini ve toksik etkilerini temel olarak değerlendirme
PY 2. Doğal ve sentetik farmasötik ürünlerin analitik/biyoanalitik ve ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlama.
PY 3. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerin, ilaç şekilleri ve gıda destek ürünlerinin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygulama.
PY 6. Doğal ve sentetik farmasötik maddelerin, tıbbi ve gıda destek ürünlerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini yapma.
PY 7. Mevzuata uygun olarak eczane işletim ve yönetim organizasyonunu yapar, hizmet sunumunda bilişim ve iletişim araçlarını kullanma.
PY 9. Farmasötik ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözme.
PY 12. Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, ilaç, ilaç dışı ürünler, gıda destek ürünleri ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarma.
PY18. Eczacılıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütme.
PY 11 Toplumu sağlık alanında eğitme, yönlendirme, sağlıklı yaşamı özendirme ve sağlık tarama çalışmalarında sorumluluk alma.
PY 20. Sorumluluğu altında çalışanların ve stajyerlerin öğrenme gereksinimlerini belirler ve mesleki gelişimlerini destekleme.
PY16. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürdürme.
PY4. Eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi için meslektaşları ve diğer sağlık meslek çalışanları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapma.
PY 15. Eczanede hasta ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurma.
PY 8. İlaç ve ilaç dışı tıbbi ürünlerin akılcı, güvenli kullanımı ve farmakovijilansı konularında topluma, hasta ve diğer sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti verme.
PY 13. Meslek etiği ilkelerine ve mesleki mevzuata uygun davranma.
PY 14. Eczacılık hizmetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşma.
PY 10. Serbest eczane, hastane eczanesi ve ecza depoları ve ilaç fabrikalarında tedarik, stok takibi, muhasebe, finans pazarlama, üretim ve insan kaynaklarının yönetimini uygulama.
PY 19. Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişime ait olay ve olguları değerlendirir ve çözülmede rol alma.
PY 5. İlaçta AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma ve iyi imalat kurallarını uygulama.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eczacılık alanında "lisans ve yüksek lisans derecesi" (Bachelor's and Master's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunların büyük bir çoğunluğu serbest eczane açmakla birlikte, hastanelerde, ecza depolarında, resmi ve özel araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli kuvvetlere bağlı askeri hastane ile kuruluşlarda ve ilaç sanayinde iş bulma olanaklarına sahiptir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 300’dür. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.