Eğitim Bilimleri Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Metin PİŞKİN

Tanıtım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü altında yürütülen bir lisans programıdır. Bu program tarihte ilk olarak, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü bünyesinde 1965’te kurulmuştur. Bu açıdan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında öncü bir program niteliğindedir. Programın öğretim dili Türkçedir. Program her yıl yaklaşık 70-80 arası öğrenci almaktadır. Program mezunları genellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Kurumları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Psikolojik Danışma Merkezleri, Aile Danışma Merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilmektedir. Bu programda lisans düzeyinde eğitimin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitimler de sunulmaktadır. Programda 2022 yılı itibariyle; 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktor Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi (2 tane program Araştırma Görevlisi, 1 tane başka üniversiteler adına programımızda lisansüstü öğrenime devam Araştırma Görevlisi) görev yapmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı, kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan toplam 162 kredi içeren bir programdır. EA puan türü ile öğrenci alan bölümümüzün 2021’de taban puanı 401,38837, başarı sırası ise 34.530'dur.

Programın Amacı

İnsana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, 21. Yüzyıl Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş; mesleğinin etik ilkelerini ve değerlerini temel alarak eğitim, sağlık, endüstri gibi sektörlerdeki kurumlarda çalışabilecek birincil düzeyde önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunan psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları bilme; PDR alanında edindiği kuramsal bilgileri, ilke ve teknikleri çeşitli çalışma alanlarında (eğitim, sağlık, adalet, endüstri vb.) uygulama; PDR hizmetlerini sunarken hümanistik değerleri benimseme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının temel kavramlarını, yaklaşımlarını, etik ilke ve değerlerini kavrayarak, bu hizmetlerin toplumsal ihtiyaçlara göre nasıl kullanacağını kavrar.
Psikolojik danışmanların alt uzmanlık alanlarındaki (okul psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) rol ve görevlerini analiz eder.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sistemini kavrayarak; psikolojik danışman bakış açısı ile eğitim ve öğretim hizmetlerinin öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve karakter gelişimlerine etkisini değerlendirir.
Gelişimsel ve önleyici rehberliğin amacı ve ilkelerini temel alarak, eğitim kurumunun ihtiyacına uygun temel düzeyde PDR programlarını planlar ve uygular.
PDR alanının etik ilke ve değerlerini, çok kültürlü anlayışını temel alarak; edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çalıştığı kurumdaki danışanların psikolojik sağlamlık ve iyilik hallerini güçlendirmek için alanının temel müdahalelerini (bireysel-grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, konsültasyon, koordinasyon vb.) uygular.
Önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında dezavantajlı (engelli, göçmen, davranış problemleri, bağımlı vb.) danışanların ihtiyacına uygun temel müdahaleleri planlar ve uygular.
Aile üyelerinin gelişimsel ve ani krizler ile baş etmeleri, stresli yaşam olaylarına karşı iyi oluş ve dayanıklılık düzeylerini güçlendirmek için evlilik ve aile psikolojik danışmanlığının temel müdahalelerini planlar ve uygular.
Bireylerin kariyer gelişimlerine destek olmak için, kariyer psikolojik danışmanlığı ilke ve tekniklerine uygun olarak temel müdahaleleri planlar ve uygular.
PDR mesleğinin etik ilke ve değerlerini temel alarak, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu ruh sağlığı elemanı olarak rol ve görevlerini yerine getirir.
PDR alanının temel ilkeleri olan empati, koşulsuz saygı, saydamlık vb. benimseyerek, danışanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve psikolojik iyi oluşlarına duyarlı bir anlayış geliştirir.
Profesyonel gelişimini sürdürmesini sağlayacak yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
Tutum ve davranışları ile PDR alanı temsil edecek bir meslek elemanı olarak topluma model olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olanlar, psikolojik danışman olarak istihdam eden kurumun vereceği kadro unvanıyla (Örneğin; Rehber Öğretmen, Pedagog, İnsan Kaynakları Uzmanı, Eğitim Uzmanı vb.) eğitim, adalet, sağlık ve endüstri gibi sektörlerde alışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.  

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.