Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayfer ALPER

Tanıtım

Kendi alanında Türkiye’deki en uzun geçmişe sahip akademik yapılardan birisi olan Bölümümüzde, yaklaşık kırk beş yıldır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ders ve programlar yürütülmektedir. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı içinde 1972 yılında oluşturulan Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, 1987 yılında anabilim dalı olmuştur. Bu yapı 1997 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne dönüştürülmüştür. Bölümümüz aynı adı taşıyan tek anabilim dalından oluşmaktadır. Lisans düzeyinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı aracılığı ile bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştirilmektedir. Mezunlarımız öğretmenliğin yanı sıra bilişim sektöründe öğretim tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, uzaktan eğitim uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilmekte; kendi alanlarına ilave olarak, hemen bütün eğitim bilimleri programları ile bilgisayar mühendisliği programlarına lisansüstü eğitim için kabul edilmektedirler. Bölümümüz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı olarak yer almakta, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim teknolojisi adı ile iki ayrı program yürütmektedir. Bu programlarımıza eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme programları başta olmak üzere, fen ve sosyal bilimler programlarının mezunları başvurabilmektedir. Bu programlarımız şimdiye kadar 300’den fazla mezun vermiştir; mezunlarımız üniversitelerde öğretim elemanı, çeşitli kamu kurumlarında alanları ile ilgili uzman ve yönetici ya da özel sektörde değişik pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Lisansüstü programlarımızda halen 50’den fazla yüksek lisans, 30 civarında da doktora öğrencisi bulunmaktadır.

Programın Amacı

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak tasarlayan, kullanan ve değerlendiren, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak, kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak, program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işle​mek ve değerlendirmek.
Bilişim Teknolojileri öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme
Eğitim-öğretim süreçlerini Türk Eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri çerçevesinde, felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan yorumlama
Öğrencilerin 21. yüzyıl için öngörülen çok boyutlu düşünme becerileri, iletişim ve kültürel paylaşım yetkinlikleri ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
Etkili öğretme-öğrenme süreçleri oluşturmak için amacına uygun öğretim teknolojilerini seçme ve kullanma
Öğrenme ve değerlendirme materyallerini çoklu ortam tasarım ilkelerine göre geliştirme ve uygulama
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, öğretim sorunlarını çözmek için teknoloji destekli eğitim ortamlarını tasarlayarak kullanma
Bilişim teknolojilerinden yararlanarak farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme
Bilişim eğitimi kapsamında bilgisayar donanımı ve yazılımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve çeşitli programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olma
Bilişim eğitimi ve öğretim teknolojileri alanlarında araştırmalar ve projeler planlama, gerekli uygulamaları geliştirme, bulguları raporlayarak sunma
Açık ve uzaktan öğrenme süreçlerine ilişkin öğretim programlarını analiz etme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve ve değerlendirme
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri mesleki etik çerçevesinde öğrenme ortamlarında etkili biçimde uygulama
Bilişim Teknolojileri öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlara işbirliğine dayalı olarak çözüm üretme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilir veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.  

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Program tam zamanlıdır.