Eğitim Bilimleri Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Müge ŞEN

Tanıtım

Yüksek Öğretim Kurumu’nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde açılan lisans programı, ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Program dili Türkçedir ve süresi 4 yıldır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerine dair donanımlı okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Amacı

Çağdaş ve demokratik değerlere sahip, çocukların bireysel gelişmelerine katkı sağlayan, insan hakları ve çocuk haklarını bilen, farklılıklara saygı duyan, bilimsel düşünme becerilerine sahip okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Bununla birlikte, lisans programı esnasında derslerde öğrendiği teorik bilgiyi pratikte kullanabilen, okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerini tüm yönleriyle bilen, çocuğun gelişimi esnasında aktif rol oynayan aile ile işbirliği yapabilen, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, çocukların var olan potansiyellerini geliştirecek etkinlikler planlayabilen, yaratıcı, araştırmacı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, bilgi teknolojilerini kullanabilen ve alanına adapte edebilen, farklı disiplinler ile işbirliğine açık, sorumluluk bilinci yüksek öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca, yaptığı işte toplum yararını gözeten, toplumun gelişmesi için çalışan, çocuk eğitimi hakkında sahip olduğu bilgiler doğrultusunda topluma rehberlik edebilen öğretmenler yetiştirmek programın diğer amaçları arasındadır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliğini evrensel ve ulusal amaçları dikkate alarak değerlendirir.  Tüm eğitim uygulamalarında Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alır. Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerini  ve bireysel farklılıkları dikkate alarak planlama ve uygulama yapar. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim ve eğitimini desteklerken gerekli ilkeleri (güvenlik, sağlık, etik değerler gibi) dikkate alır. Farklı öğrenme stillerini dikkate alarak, farklı yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak çocukların üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik planlama ve uygulamalar yapar. Çocuğun yüksek yararını gözeterek okul, aile ve diğer paydaşlarla işbirliği yapar. 
Eğitim sektöründeki işleri ve süreçleri tanıma, bu iş ve süreçleri kendi uzmanlık alanıyla ilişkilendirme ve kariyerini planlama
Hedef öğrenci grubuna yönelik öğretim programlarıyla ilgili bilgiye sahip olma, bu bilgiyi hedef öğrenci grubunun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikler ile ilşikilendirme
Okul öncesi eğitimin gerekliliğini evrensel ve ulusal amaçlar doğrultusunda; toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ile insan haklarını, çocuk haklarını ve demokratik ilkeleri dikkate alarak değerlendirme
Eğitim uygulamalarında mesleki etik ilkeler ile Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini dikkate alma.
Okul öncesi eğitim ile ilgili güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek uygulamalarına yansıtma
Okul öncesi eğitim ile ilgili temel kavramları kullanma
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişim özelliklerini bireysel farklılıkları dikkate alıp takip ederek planlama yapma ve uygulama
Bilgi teknolojilerini okul öncesi dönemin gelişimsel özelliklerine uygun olarak öğretimi planlama ve uygulama sürecinde kullanma
Çocukların eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için etkili öğretme-öğrenme süreçleri oluşturma, uygun yöntem ve teknikleri kullanma
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişimsel özelliklerine uygun eğitim materyalleri tasarlayarak eğitim ortamlarını düzenleme.
Okul öncesi eğitimin felsefesine uygun etkili sınıf yönetimi ve davranış düzenleme stratejilerini kullanma
Okul öncesi eğitim yaklaşımlarını, çocukların öğrenme stillerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme
Okul öncesi eğitimde okul, aile ve diğer paydaşlarla etkili iletişim kurma, sorumluluk alarak işbirliği becerilerini geliştirme
Aile eğitimi ve katılımı çalışmaları planlama, uygulama ve değerlendirme
Okul öncesi dönem çocuğunun ilkokula hazıroluşunu belirlemek ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapma
Okul öncesi eğitimde çocuğu, öğretmeni ve programı değerlendirmede farklı yaklaşım ve teknikleri kullanma
Okul öncesi dönemde özel gereksinimi olan çocukları belirleme ve gerekli yönlendirmeleri yapma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan adaylar lisans derecesi alırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yeterli puan almaları durumunda Milli  Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilirler. Buna ek olarak, farklı model ve uygulamalara yer veren özel anaokulları ve kreşlerde görev alabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar lisansüstü eğitime devam ederek üniversite bünyesinde öğretim elemanı olarak görev alıp, disiplinler arası çalışmalar yapabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.  

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.