Eğitim Bilimleri Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Salim SEVER

Tanıtım

Yüksek Öğretim Kurumu’nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde açılmış ve 2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı sınıf eğitimi alanında uzmanlar ve ilkokullarda görev yapacak öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda ilköğretim okullarının ilk dört yılında öğretmenlik yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirici kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Çocuk Edebiyatı, Temel Matematik I-II, Türkçe (Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım), İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi I-II, Hayat Bilgisi Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi I-II, Türkçe Öğretimi, Sınıf Yönetimi, Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim, Rehberlik, Müzik Öğretimi, Görsel Sanatlar Öğretimi, Drama, Sanat Eğitimi gibi dersler bu programda verilen derslerden bazılarıdır. Programda verilen derslerde kuramsal bir temel oluşturulması yanında uygulamaya da gereken ağırlık verilmektedir. Programda, sınıf öğretmeni olacak öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek verecek Teknoloji ve Matematik Öğretimi, Hızlı Okuma Teknikleri, Gençlik Sosyolojisi, İlköğretimde Müze Eğitimi, Program Geliştirme, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Ekonomisi gibi seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Programın Amacı

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, estetik duyarlılığa sahip sınıf öğretmenleri yetiştirmek. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları, ilkokul programının felsefesini, genel özelliklerini ve her bir program öğesinin gerekliliklerini Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alarak eğitim uygulamalarına yansıtabilir; demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. Sınıf Öğretmenliği programı mezunları, öğretme öğrenme sürecinde farklı disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılar kurabilir; dans, yaratıcı drama, resim, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar ve oyun gibi sanatsal ve sportif alanların öğretimine önem vererek tüm eğitim uygulamalarında estetik bakış açısını kullanabilir; bilimin önemine ilişkin anlayış geliştirerek öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirecek uygulamalar yapabilir; öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, matematiksel düşünme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir. 
Öğretim programlarının felsefesini, genel özelliklerini ve her bir program öğesinin gerekliliklerini Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alarak eğitim uygulamalarına yansıtma
Konu alanındaki bilimsel kavram, tanım ve terimleri doğru kullanma
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranma
Dans, yaratıcı drama, resim, müzik, beden eğitimi ve oyun gibi sanatsal ve sportif alanların öğretimine önem vererek tüm eğitim uygulamalarında estetik bakış açısını kullanma
Öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik etkili stratejiler kullanır ve etkinlikler düzenleme
Öğretme öğrenme sürecinde farklı disiplinlerle ve günlük yaşamla bağlantılar kurma
Öğrencilerin demokratik ve etkin vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlayacak uygulamalar yapma
Bilimin önemine ilişkin anlayış geliştirerek öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirecek uygulamalar yapma
İnsan ve doğal çevre arasındaki etkileşimin önemini vurgulayan etkinlikler gerçekleştirme
Okulu ve okulun bulunduğu sosyal çevreyi geliştirmek amacıyla proje ve etkinlikler gerçekleştirme
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma
Okuma kültürü, dil bilinci ve duyarlılığı edinmiş bir birey olarak Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
Sınıf öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenleme
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için öğrencilerin gelişim düzeylerine ve öğretim programına uygun öğrenme materyallerini kullanır/tasarlar/geliştirme
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlama
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, matematiksel düşünme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
Öğrenme ve hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler kullanma
Öğrencilerin gelişim düzeyini belirlemek için uygun ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Devlet okullarında ve özel okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.  

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.