Eğitim Bilimleri Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Serkan KELEŞOĞLU

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı, 1997-1998 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde açılmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı, sosyal bilgiler öğretmeni yetiştiren, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar sonucunda bilgi üretimine destek veren bir programdır. Programda, sosyal bilgiler öğretmeni adayları için gerekli bilgi ve becerileri geliştirici teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır.

Programın Amacı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalının amacı, Atatürk İlkeleri ve Türk Milli Eğitimi'nin hedefleri doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmenliği alanı ile ilgili yeterli uzmanlık alan bilgisine, öğretmenlik meslek bilgisine ve genel kültüre sahip, uluslararası ölçütlerde yetişmiş, çağdaş yenilik ve gelişmeleri yakından izleyip sosyal bilgilerin alt alanlarındaki özel öğretim teknolojileri ve yöntemlerini kullanabilen, ortaokulların 5, 6, 7, ve 8. sınıflarında çalışacak; yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve eleştiriye açık olan, sorumluluk sahibi sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir. Bu kapsamda ayrıca öğretmen adaylarından, yenilikleri yakından takip etmeleri ve eğitim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilmeleri beklenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alanla ilgili özel beceri ve bilgileri kullanabilir; Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde konuşabilir, öğrenciler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurma becerisine sahip olur; öğretmenlik mesleği ve konu alanıyla ilgili pedagojik bilgi birikimine sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile değerlendirme araçlarını kullanarak bunlardan yararlanır.
Eğitim sektöründeki işleri ve süreçleri tanıma, bu iş ve süreçleri kendi uzmanlık alanıyla ilişkilendirme ve kariyerini planlama
Hedef öğrenci grubuna yönelik öğretim programlarıyla ilgili bilgiye sahip olma, bu bilgiyi hedef öğrenci grubunun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikler ile ilşikilendirme
Sosyal Bilgilerin disiplinlerarası özelliği çerçevesinde, başta tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere sosyal bilim alanlarına ilişkin bilgiyi bütünleştirerek, bu alanlar arasındaki farklılıkları ve etkileşimleri değerlendirme
Sosyal Bilgiler alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme, değerlendirme ve alana özgü yeterliklerini geliştirme
Geçmişten günümüze gerçekleşen önemli tarihsel olay ve olguları toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal açılardan değerlendirme
Coğrafya alanına özgü temel olay ve olguları neden-sonuç ve dağılış ilişkileri çerçevesinde değerlendirme
Sosyal ve doğal çevrede fark edilen yerel ve küresel sorunlar konusunda duyarlı olma ve bunların çözümüne yönelik projeler geliştirme
Demokratik bir toplum modelinin anahtar kavramlarını (devlet, anayasa, sivil toplum, insan hakları, sosyal adalet, özgürlük, eşitlik, hukuk devleti vb) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrama
Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine, hazırbulunuşluk düzeylerine uygun, bireysel farklılıkları dikkate alan sağlıklı ve güvenli eğitim/öğretim ortamları oluşturma
Etkili öğretme-öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğretim materyallerini kullanma, bilişim teknolojilerinden de yararlanarak yaratıcı ve yenilikçi materyaller tasarlama ve geliştirme
Öğrencilerin eğitim-öğretim kurum ve ortamlarındaki gelişimini desteklemek amacıyla paydaşlarla etkili iletişim kurma ve işbirliği yapma
Öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin (eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma ve problem çözme vb) gelişimi için çağdaş öğretim stratejilerini/yöntemlerini etkin biçimde kullanma
Farklı ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarını etkin olarak kullanarak öğrencilerin bireysel gelişimini izleme ve değerlendirme
Eğitimle ilgili sorunlara ilişkin olarak dönüştürücü ve kamusal bilinci arttırıcı sosyal sorumluluk projelerinde rol üstlenme
İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, kadın, çocuk ve özel gereksinimli bireylerin haklarını özümseme ve eşit yurttaşlık ilkesine uygun davranma
Eğitim kurumlarında ilgili mevzuat, yasa ve yönetmelikler ile mesleki etik ilkelere uygun hareket etme
Cumhuriyetin kazanımları temelinde laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik değerleri gözetme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programından mezun olan öğrencilere Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans Diploması verilir. Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaokullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev almaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, eğitimlerine uygun lisansüstü programlara öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu olan Öğretmenlik Uygulaması (I ve II) dersini belirtilen sürede başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu olan Öğretmenlik Uygulaması (I ve II) dersini belirtilen sürede başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:Puanlar Notlar Katsayılar100+ A+ 4,0090-100 A 4,0085-89 B1 3,5080-84 B2 3,2575-79 B3 3,0070-74 C1 2,7565-69 C2 2,5060-64 C3 2,0050-59 F1 1,5049 ve aşağısı F2 0,00F3 0,00F4 0,00A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder.Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1), (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.