Eğitim Bilimleri Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hatice BAKKALOĞLU

Tanıtım

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı teorik ve uygulamalı dersleri içeren dört yıllık bir lisans programıdır. Programın temel amacı, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir. Bölüm özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Programın Amacı

Özel Eğitim Öğretmenliği Programının amacı, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere çocuklar, aileler, öğretmenler ve yöneticiler ile çalışacak özel eğitimciler yetiştirmektir. Program, öğretimi farklı özellikteki öğrencilere göre bireyselleştiren ve bireyselleştirme temelinde farklı özellikteki bireylerin gereksinimlerini belirleyen, öğretim programlarında gerekli uyarlamaları yapan ve bu bireylerin ailelerini yönlendirebilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili eğitimsel araştırmalar ve projeler yürütmenin yanı sıra çocuklar, aileler ve öğretmenler için pilot programlar da geliştirmekte ve uygulamaktadır. Misyonumuz; özel gereksinimli tüm bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları sağlamak, özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek hizmetlerini sağlamak, özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim hizmetleri hakkında toplumu bilgilendirmek, özel eğitim politikalarını belirleme sürecine aktif olarak katılmak, özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, özel eğitim hizmetlerini genel eğitim hizmetlerinin bir parçası olarak yürütülmesini sağlamak, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin en az kısıtlayıcı ortamlarda karşılanmasını sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, farklı öğretim yöntemlerini bilen ve kullanan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek, alanın sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek, özel eğitim öğretmenlerine disiplinler arası çalışma becerileri kazandırmak, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmek, mesleğin etik kurallarına uygun eleman yetiştirmek ve özel eğitimin her alanında yürütülecek araştırmalara öncülük etmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Özel gereksinimli bireylerin bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen, mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış; etik sorumluluk kazanmış; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan öğretmenler yetiştirmektir.
Eğitim sektöründeki işleri ve süreçleri tanıma, bu iş ve süreçleri kendi uzmanlık alanıyla ilişkilendirme ve kariyerini planlama
Hedef öğrenci grubuna yönelik öğretim programlarıyla ilgili bilgiye sahip olma, bu bilgiyi hedef öğrenci grubunun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikler ile ilşikilendirme
Özel eğitimin kavramsal, kuramsal ve tarihsel gelişimini tanımlama
Özel gereksinimli bireylerin değerlendirilmesinde ve eğitiminde kullanılan bilimsel yöntem ve tekniklerdeki gelişmeleri kavrama
Özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri ve gelişmeleri tanımlama
Tipik gelişen ve farklı gelişen bireylerin gelişimsel özelliklerini tanımlama
Özel gereksinimli bireyleri bireysel, dilsel ve kültürel özelliklerini ve gelişimsel, akademik, mesleki gereksinimlerini dikkate alarak değerlendirme
Değerlendirme sonuçlarını kullanarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama ve BEP’e bağlı olarak bireysel öğretimi planlama
Özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine ve özelliklerine uygun değerlendirme ve öğretim materyalleri geliştirme
Özel gereksinimli bireylerin gelişimsel, akademik, mesleki yeterliliklerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini kullanma
Öğretim sürecini özel gereksinimli bireylerin bireysel, dilsel ve kültürel özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak uyarlama
Öğretimin etkililiğini izleyerek veriye dayalı karar alma sürecini kullanma
Sınıf yönetimi ve problem davranışlarla baş etme stratejilerini etkin kullanma
Değerlendirme, öğretimi planlama ve uygulama sürecinde öğretim teknolojilerini kullanma
Eğitim-öğretim sürecine aile katılımını sağlamak amacıyla aile eğitimi ve rehberliği yapma
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
Kişisel ve mesleki gelişimi için bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanma
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlama ve uygulama
Farklılıklar konusunda olumlu tutum geliştirme ve toplumsal farkındalığın oluşturulmasına katkıda bulunma
Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin etkililiğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla paydaşlarla işbirliği yapma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sınıf Öğretmenliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ana bilim dalımızda, lisans derecesi alan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel ve devlet ilköğretim ve ortaöğretim özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde "özel eğitim öğretmeni" olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca, SHÇEK'e bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak çeşitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.  

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.