Fen Fakültesi

İstatistik Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mehmet YILMAZ**

Tanıtım

İstatistik Bilimi, belirsizlik içeren olay, olgu ve süreçler hakkında modeller kurmada, bu modellerin geçerliliğini sınamada ve sonuç çıkarmada gerekli bilgi ve yöntemleri sağlar. Modelleme, başka bir deyişle gerçek süreçlerin anlatımı sırasında olasılık ve istatistik biliminin önemi, bilgi çağı olarak nitelenen bu çağda, teknolojideki gelişmeler sonucu, diğer bilim dalları ve uygulamalarda vazgeçilmez teknik ve yöntemleri ile daha da artmıştır. İstatistik bilimine duyulan ihtiyaç, onun temel ve uygulamalı bilimler arasında yer almasını sağlamış; geliştirilmesini ve öğretimini zorunlu kılmıştır.

Programın Amacı

Öğrenciler,  ilgi alanlarına göre bir çok alternatif arasından seçebileceği  dersleri ve zorunlu dersleri tamamlaması gerekir. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri, istatistiğe giriş ve temel olasılık dersleri ile birlikte Matematik ve Bilgisayar Programlama dersleri alırlar. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri istatistiğin çeşitli alanlarında eğitilmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Rastgelelik olgusu içeren olayları ya da süreçleri modeller ve sonuç çıkarır. İstatistikî analizlerde uygulanacak doğru tekniği seçer. Saha uygulamalarında hangi materyal ve yöntemin kullanabileceğini, ne tür aşamaların sonuca götürebileceğini öngörür. İstatistiksel paket programlarını ve benzetim tekniklerini etkili biçimde kullanır.
Alanı ile ilgili kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma.
Rastgelelik olgusu içeren olayları ya da süreçleri modelleyerek sonuç çıkarımı yapma.
İstatistikî analizlerde uygulanacak doğru tekniği toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak seçme.
Saha uygulamalarında hangi materyal ve yöntemin kullanabileceğini, ne tür aşamaların sonuca götürebileceğini öngörme.
Karar verme becerisinin sorunlar karşısındaki yetkinliğini ve yeterliliğini değerlendirme.
İstatistiksel paket programlarını ve benzetim tekniklerini etkili biçimde kullanma.
PY7
Grup çalışma mantığını kavrayarak beyin fırtınası tekniği ile katılımlarda bulunma.
Bireysel çalışmalarda konuya odaklanarak sonuca yönelik bir yol haritası çıkarma.
Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanma.
Programlama teknikleri ile sorunun çözümünde yeni yaklaşımlarda bulunma.
Verilerin gerek ayıklanarak gerekse dönüşümleri alınarak istatistikî analizlere uygun hale getirilmesini sağlama.
PY13
Olasılığın felsefesini ve genel özelliklerini gerçek dünyaya yansıtma.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme.
Proje ve etkinlikler geliştirerek istatistik biliminin etkili kullanılmasını sağlama.
Diğer bilim alanlarına danışmanlık desteği verebilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstatistik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İstatistikçiler tasarım ve üretim süreçlerinin farklı düzeylerinde, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda istihdam bulabilir. Her zaman tercih edilir bilgi, deneyim ve çalışma alanına sahip istatistikçiler, kamu, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde, laboratuvarlarda  veri toplama ve veri analizi aşamalarında istihdam edilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.