Fen Fakültesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Selim Osman SELAM

Tanıtım

Temel doğa bilimlerinden biri olan Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı, evreni ve evreni oluşturan gökadaları, derin uzay cisimlerini, yıldızlar ve yıldızlararası maddenin yapısını,  karşılıklı etkileşimini, evrimini, hareketlerini araştıran ve gözlemsel modellere dayanan kuramlar geliştiren bilim dalıdır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında, öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim-öğretim yapılır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programının sekiz yarıyıllık eğitim süresinin ilk dört yarıyılında temel anlamda fizik, matematik ve kimya gibi derslere ağırlık verilirken, son dört yarıyılda ise daha geniş ve ileri düzeyde genel astronomi ve astrofizik bilgilerini içeren dersler verilir. Ders programları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenir.

Programın Amacı

Temel astronomi kavramlarını algılayabilen; üç boyutlu düşünebilen, astronomide uzaklık kavramını algılayabilen, uzayda bulunan gökcisimlerinin çeşitliliği bilgisine hakim, yıldızların ortak özellikleri hakkında gerekli bilgiye sahip, gök cisimlerini gözleyeceği araç ve gereçler hakkında bilgi ve kullanabilme becerisi ile  gök cisimlerinden elde edeceği verileri işlemek amacıyla bilgisayar programları yapabilme ve hazır programları kullanabilme yeteneği ve becersine sahip aynı zamanda düşünme becerisini geliştirmiş, yaratıcı fikir üretmede ve yeni fikirlere açık, araştırma yeteneğini kazanmış, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan  gökbilimciler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar, alanıyla ilgili bilim dallarını ve kullanılmakta olan kuramsal ve gözlemsel yöntemleri bilir ve uygular; Fizik, Matematik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır; Astronomi ve Uzay Bilimleri ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
PY1. Astronomi ve Uzay konusundaki tarihi gelişmeleri bilim tarihi ekseninde değerlendirme.
PY2 . Evrenin yapısı, oluşumu, evrimi ve evrende bulunan gök cisimlerinin çeşitliliğini ve birbirleriyle etkileşimlerini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirme.
PY3. Gök cisimlerinin; kimyasal ve fiziksel özellikleri ile konum ve biçimlerini çeşitli koordinat ve ölçü sistemleriyle çok yönlü değerlendirme.
PY4. Güneş, güneş sistemi üyeleri ile bunların yer yüzündeki etkilerini ve ötegezegen sistemlerinin özelliklerini çok yönlü açıklama.
PY5. Sayısal ve Astronomik görüntülerin çeşitliliği tanımlayarak bu görüntülerin işlenmesini gerçekleştirme.
PY6. Verileri toplama analiz edebilme, hata analizi yaparak teorik modeller ile sonuçları yorumlama.
PY7. Ortaya konan problemleri; bilgisayar bilgisiyle analiz etme ve çözümü için programlar yapma.
PY8. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözmede farklı yöntem ve teknikleri kullanma.
PY9. Orta öğretimde; astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik ve bilişim konularında düşüncelerini ve bilgilerini paylaşma.
PY10. Kamu ve özel sektörde bilişim alanında, bilgisayar bilgisiyle çeşitli kademelerde bilgi paylaşma.
PY11. Topluma; Astronomi konularında bilgi ve düşüncelerini aktarma.
PY12. Temel matematik, fizik ve kimya kanunlarının kökenini açıklayarak temel bilimlere genel bir bakış açısı kazandırma.
PY13. Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve kullanabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma, bilimsel çalışmaları yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurarak tartışma.
PY14. Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini ; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma.
PY15. Modern Türkiye' nin doğuşu ve gelişimini doğru bilgilerle yorumlayarak, Atatürk' ün düşünce, görüş ve ilkeleri doğrultusunda milli gaye ve ülküler doğrultusunda toplumla birleşme.
Bu madde ile ilişkilendirme yapmayınız

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Gözlemevlerinde araştırmacı ya da teknik eleman olarak, uydu ve uzay teknolojileri kurumsal projelerinde, orta öğrenimde eğitimci olarak, meteoroloji istasyonlarında, radar istasyonlarında, kamu-özel kurumların bilişim birimleri ile lisans düzeyinden sonraki eğitim ve araştırma alanlarında istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ders başarı notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 sınava girmediF30,00 devamsızF40,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersler başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.