Fen Fakültesi

Kimya Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Müşerref ÖNAL

Tanıtım

Kimya programı, yüksek nitelikli, ilkeli, bilgili ve deneyimli öğretim üyesi (29.05.2010 tarihine göre 28 Profesör, 12 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 19 Araştırma Görevlisi ve 2 Kimyager) kadrosunun rehberliğinde ve  çağdaş altyapı ve donanım ile lisans eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ve denetleyen bir program sunmaktadır. Kimya programı, araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olarak kimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan alt yapısı güçlü, çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş kimyagerler yetiştirmektedir. Çağdaş bilimin en önemli ögelerinden olan kimya biliminin temel kavramlarını, ana uygulamalarını ve başka bilimler ile ara kesitlerini yüksek öğretim ve eğitim kurallarına uygun olarak vermektedir.  Kimya programı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyum sağlamak, öğrencileri yeterli bir eğitim yanında belli bir alanda uzmanlaşmaya yönlendirmek amacı ile ilk üç yıl temel kimya eğitimi ve son yıl öğrencileri Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya seçenek programları ile belli alanlara yönelme sağlayacak şekilde hazırlanmış ve sürekli güncellenen bir müfredata sahip bir programdır. Öğrenciler kimya anabilim dallarındaki 92 temel dersi dünya standartlarındaki bir program yardımı ile alabilmektedir. Program öğrencilerinin programda yer alan ders kazanımları ile donanması ve mezuniyeti için en az 165 kredilik dersi kapsayan teorik, uygulama ve laboratuvar aşamalarından geçmesi gerekmektedir. Kimya yanlız kendi alanı için değil diğer alanlarda da maddenin ve enerjinin her türlü etkileşim, değişim ve dönüşümlerini çağdaş bilim metodları ile inceleyen bir bilim dalı olduğu için diğer alanlar üzerinde de birincil etkilere sahiptir. Kimya derslerinin içerikleri alanın gelişmesinden ve programdaki dersleri okutmakla görevli olan öğretim üyelerinin kimliğinden az da olsa etkilenmektedir. Dolayısı ile zaman içinde değişime tabidir. Programda verilen öğrenme çıktıları (kazanımları) ve konu başlıklarının haftalara olan dağılımı kısalığı gereği tekil kavramların işleniş derinliklerini ayrıntılı vermeye elverişli değildir. Müfredat ana hatları ile değişmez kalmakla birlikte münferit konuların ayrıntılarının görevli öğretim üyesine göre az çok değişmesi doğaldır. Kimya programında yer alan konu içerikleri, bu disiplinin modern zamanlardaki ana başlıkları bir uçtan diğer uca taramaktadır. Her alanda olduğu gibi, tek tek derslerin içerikleri, o dersin kendi iç bütünlüğünü sağlamak için yer yer başka derslerin konu içerikleri ile örtüşebilir. Bilimin özellikle popüler bilimsel alanların gelişmesine paralel olarak yeni konuların ve hatta yeni derslerin programa dahil edilmesi doğaldır. Kimya programı öğrenme sürecine farklı yaklaşımlar getiren yürürlükteki öğrenme-öğretme teorilerinden dolaylı da olsa etkilenmiş olmakla birlikte, belli bir yaklaşımın önceleme iddiası yoktur. Örneğin işlenen konularda ölçülebilirlik gözetilirken davranışçı yaklaşım öne çıkmakta, buna karşılık öğrenme ortamlarına ve sınıf içi tartışmalara ağırlık verilirken inşacı bakış ağırlık kazanmaktadır.

Programın Amacı

Programın Amacı• Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip,• En az bir yabancı dil bilen,• Kimya ile ilgili temel kavramları özümsemiş ve bu kavramları başkalarına aktarabilen, • Kimya laboratuvarlarında temel çalışma bilgi ve becerisine sahip, bu bilgi ve becerilerini başkalarına aktarabilen, analiz ve sentez yeteneği ile donanmış, • Laboratuvarlar cihazlarını verimli kullanabilen ve bu cihazların kullanılmasını başkalarına aktarabilen,• Kimya ile ilgili üretim, kontrol veya araştırma-geliştirme yapan veya faaliyet gösteren kuruluşlarda uyumlu olarak çalışabilecek veya yönetici olarak görev alabilecek,                                                                                                                  • İleri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaları yürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarak çözebilecek, • Tasarımcı, girişimci, yaratıcı, eleştirel ve çağdaş düşünebilen ve düşündüklerini uygulayabilen,• İnsana, topluma ve çevreye duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavrayan, mesleğinde yeterlilik ve etik sorumluluğunu kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen,yetkinliklere sahip, üstün nitelikli ve her alanda rekabete açık iddialı  çağdaş kimya lisansı mezunu (kimyager) yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
PY 1. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
PY 2. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
PY 3. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
PY 4. Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışır, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
PY 5. Kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili kuralları tartışır.
PY 6. Kimya biliminin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları kimya uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PY 7. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin temel kavram ve yasalar bilgisini bireysel ve grup çalışmaları ile laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir, istatistikî olarak değerlendirir ve yorumlar.
PY 8. Kimya alanı ile ilgili edindiği bilgi, yetenek ve yaratıcılık ruhu ile tanımlanmış bir hedef doğrultusunda istenen gereksinimleri karşılayacak bileşikleri ve bileşiklerin sentezine ilişkin deneyleri ve kimyasal süreçleri tasarlar, deneyleri yapar, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.
PY 9. Çeşitli yöntem ve laboratuvar düzeneklerini kullanarak deney yapar, bileşikleri sentezler, saflaştırır, yapılarını aydınlatır, çözeltileri hazırlar, bilinmeyen numuneyi analiz eder ve deney sonuçlarını yorumlar.
PY10. Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklar ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlar.
PY 11. Kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, yönü ve denge konumu yanında hızını ve bu hızı değiştirme koşullarını matematiksel olarak inceler.
PY 12. Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, bu donanımları kullanarak deneysel tasarım, modelleme ve kimyasal hesaplamalar yapar.
PY 13. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünce yeteneğini kullanarak kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırır, analiz eder ve raporlama yapar.
PY 14. Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
PY 15. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
PY 16. Yurt içi veya yurt dışındaki bilimsel araştırma gruplarının bir üyesi olarak bir grup içerisinde araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar.
PY 17. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY 18. Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için literatürü sürekli izler, kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanır.
PY 19. Kimya alanındaki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
PY 20. Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren ilaç, gıda, tekstil, malzeme ve enerji, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık ve benzeri diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve tartışır, bu sektörlere ilişkin araştırma-geliştirme laboratuvarlarındaki temel sorunlara çözüm önerileri getirir.
PY 21. Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını kimya alanı ile ilgili konularda bilgilendirir, diğer bilim alanlarına kimya ile ilgili danışmanlık desteği verir.
PY 22. Kimya ile ilgili problemlerin çözümleri hakkındaki düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
PY 23. Kimyasal çalışmaların yürütülmesi, kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
PY 24. Proje üreterek ve etkinlikler düzenleyerek kimya biliminin etkili kullanılmasını sağlar.
PY 25. Meslek hayatında iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ve çevre koruma konularında yeterli bilgi, bilinç ve duyarlılıkla uygulamalar yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler yanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdeki işletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimya laboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezleri ve eğitim-öğretim alanları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.