Fen Fakültesi

Biyoloji (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Emine Sümer ARAS

Tanıtım

Biyoloji Bölümü 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB eğitimi yapan Zooloji ve Botanik kürsüleri olarak kurulmuştur. 1948-49 öğrenim yılında, Tabiiye dalı olarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı ile Fen Fakültesine nakledilmiş ve aynı yıl Botanik (Kurucuları: Prof. Dr. Krause, Dr. Hikmet Ahmet Birand, Dr. Salahattin Fehmi Kuntay), Zooloji (Kurucuları: Prof. Dr. Wolterek, Dr. Mithat Ali Tolunay) ve Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur.Tabiiye eğitimi üçlü lisans dalında 1965 yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansı olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Günümüzde ise Bölümümüzde toplam 19 Profesör, 13 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 18 Araştırma Görevlisi (8 Araştırma Görevlisi 35. kadro ile çeşitli üniversitelerden doktoralarını tamamlamak üzere bölümümüze gelenleri içermektedir), 1 Biyolog ve 2 Uzman görev yapmaktadır. Bu tarihten itibaren de günümüze kadar düzenli olarak her öğretim yılında öğrenci almıştır. Biyoloji Bölümü, I. örgün öğretimle eğitim yapmaktadır ve bölüme öğrenciler, Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavıyla (ÖSYM) alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı 2010-2015 yılları arasında sırasıyla 196, 196, 206, 103, 72 ve 77’dir. Normal öğretim süresi 4 yıldır ve her öğretim yılı, güz ve bahar olmak iki yarıyıldan oluşmaktadır.

Programın Amacı

Biyoloji bilimi, canlı sistemlerin temel bilimi olup, canlılarla ilgili araştırmalar  yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve bu özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır ve tanımlar. Programın öncelikli amacı mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve biyokimya gibi temel biyolojik bilimleri, insan ve çevre yararına olan oluşumlarda kullanmak üzere nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktır. Bu amaç için programın öncelikli hedefleri arasında, ülkemizin öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, doğaya ve çevreye duyarlılık çerçevesinde, biyoloji temelli teknolojilerin öğretilmesi ve uygulanması gelmektedir. Bunun yanı sıra katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de programımızın hedefleri arasındadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Canlılar ile ilgili temel bilgi ve kavramları tanımlar ve günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri güncel olarak takip eder. Biyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel yöntemi kullanır. Biyolojik bilimler ile ilgili sorunları kavrayarak bilgi birikimini, çözüm yollarına erişimde kullanır.
Canlılar ile ilgili temel bilgi ve kavramları tanımlar ve günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri güncel olarak takip eder.
Biyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel yöntemi kullanır ve etik değerlere sahip olur.
Dünyadaki gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeleri alanında kullanır.
Alanı ile ilgili konularda analitik düşünme, ölçme ve değerlendirme yaparak bilimsel sunum gerçekleştirir.
Biyolojik bilimler ile ilgili sorunları kavrayarak bilgi birikimini, çözüm yollarına erişimde kullanır.
Alanı ile ilgili biyolojik çeşitliliği (flora-fauna) tanımlar.
Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
Bilimsel gözlem, analiz, tespit yapabilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahiptir.
Biyolojik bilimler ile ilgili bilimsel araç ve gereçleri seçer, çalışma prensiplerini açıklar.
Biyoloji alanındaki uygulamalarda, daha önce öngörülmeyen sorunlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
Alanı ile ilgili konularda deney planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
Biyoloji alanının farklı dallarına ilişkin temel prensipleri bilerek, bunları laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir ve değerlendirir.
Farklı disiplinlerde, alanı ile ilgili sorunlara karar verme sürecinde rol oynar.
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularında bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Canlı sistemle ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir ve bunu mesleği ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda uygular.
Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, biyoloji alanı ile ilgili konularda bilgilendirir.
Diğer bilim alanlarına biyoloji ile ilgili danışmanlık desteği verir.
Biyolojik çeşitliliğin tespiti ile koruma ve kullanma süreçlerinde yetkindir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Biyoloji programı mezunları; canlılarla ilgili araştırma, (deney, gözlem, koleksiyon, istatistik, koruma, kontrol, inceleme, test, tanı ve değerlendirme) yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır, tanımlar. Aynı zamanda Biyolog, Biyoloji ya da Biyolojinin özelleşmiş alt dallarında laboratuvar ve arazi çalışmaları yapar. Bu çalışmalarla ilgili yetki ve sorumlulukları taşır. Çalışmalarını yaparken çeşitli biyolojik, matematiksel, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle, uygun araç ve gereçlerden yararlanır. Çalışma sonuçları çevre, sağlık, üretim, eğitim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda uygulanır. Biyologlar, çevre, eğitim, tarım, orman, tıp, sağlık ve ekonomi gibi hayati konularda ülkemizde önemli sorumluluklar yüklenerek hizmet vermektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.