Fen Fakültesi

Kimya (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Müşerref ÖNAL

Tanıtım

Kimya programı, yüksek nitelikli, ilkeli, bilgili ve deneyimliöğretim üyesi (29.05.2010 tarihine göre 28 Profesör, 12 Doçent, 1Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 19 Araştırma Görevlisi ve2 Kimyager) kadrosunun rehberliğinde ve  çağdaş altyapı ve donanımile lisans eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren vedenetleyen bir program sunmaktadır. Kimya programı, araştırma veteknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destekveren bir anlayışı benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim vearaştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olarakkimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan alt yapısı güçlü,çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstünniteliklerini özümsemiş kimyagerler yetiştirmektedir. Çağdaş bilimin enönemli ögelerinden olan kimya biliminin temel kavramlarını, anauygulamalarını ve başka bilimler ile ara kesitlerini yüksek öğretim veeğitim kurallarına uygun olarak vermektedir.  Kimya programı, bilimselve teknolojik gelişmeler ile uyum sağlamak, öğrencileri yeterli bireğitim yanında belli bir alanda uzmanlaşmaya yönlendirmek amacı ile ilküç yıl temel kimya eğitimi ve son yıl öğrencileri Analitik Kimya,Anorganik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya, Fizikokimya ve OrganikKimya seçenek programları ile belli alanlara yönelme sağlayacak şekildehazırlanmış ve sürekli güncellenen bir müfredata sahip bir programdır.Öğrenciler kimya anabilim dallarındaki 92 temel dersi dünyastandartlarındaki bir program yardımı ile alabilmektedir. Programöğrencilerinin programda yer alan ders kazanımları ile donanması vemezuniyeti için en az 165 kredilik dersi kapsayan teorik, uygulama velaboratuvar aşamalarından geçmesi gerekmektedir. Kimya yanlız kendialanı için değil diğer alanlarda da maddenin ve enerjinin her türlüetkileşim, değişim ve dönüşümlerini çağdaş bilim metodları ile inceleyenbir bilim dalı olduğu için diğer alanlar üzerinde de birincil etkileresahiptir. Kimya derslerinin içerikleri alanın gelişmesinden veprogramdaki dersleri okutmakla görevli olan öğretim üyelerininkimliğinden az da olsa etkilenmektedir. Dolayısı ile zaman içindedeğişime tabidir. Programda verilen öğrenme çıktıları (kazanımları) vekonu başlıklarının haftalara olan dağılımı kısalığı gereği tekilkavramların işleniş derinliklerini ayrıntılı vermeye elverişli değildir.Müfredat ana hatları ile değişmez kalmakla birlikte münferit konularınayrıntılarının görevli öğretim üyesine göre az çok değişmesi doğaldır.Kimya programında yer alan konu içerikleri, bu disiplinin modernzamanlardaki ana başlıkları bir uçtan diğer uca taramaktadır. Her alandaolduğu gibi, tek tek derslerin içerikleri, o dersin kendi içbütünlüğünü sağlamak için yer yer başka derslerin konu içerikleri ileörtüşebilir. Bilimin özellikle popüler bilimsel alanların gelişmesineparalel olarak yeni konuların ve hatta yeni derslerin programa dahiledilmesi doğaldır. Kimya programı öğrenme sürecine farklı yaklaşımlargetiren yürürlükteki öğrenme-öğretme teorilerinden dolaylı da olsaetkilenmiş olmakla birlikte, belli bir yaklaşımın önceleme iddiasıyoktur. Örneğin işlenen konularda ölçülebilirlik gözetilirken davranışçıyaklaşım öne çıkmakta, buna karşılık öğrenme ortamlarına ve sınıf içitartışmalara ağırlık verilirken inşacı bakış ağırlık kazanmaktadır.

Programın Amacı

Programın Amacı• Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip,• En az bir yabancı dil bilen,• Kimya ile ilgili temel kavramları özümsemiş ve bu kavramları başkalarına aktarabilen, • Kimya laboratuvarlarında temel çalışma bilgi ve becerisine sahip, bubilgi ve becerilerini başkalarına aktarabilen, analiz ve sentez yeteneğiile donanmış, • Laboratuvarlar cihazlarını verimli kullanabilen ve bu cihazların kullanılmasını başkalarına aktarabilen,• Kimya ile ilgili üretim, kontrol veya araştırma-geliştirme yapan veyafaaliyet gösteren kuruluşlarda uyumlu olarak çalışabilecek veya yöneticiolarak görevalabilecek,                                                                                                                 • İleri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalarıyürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarakçözebilecek, • Tasarımcı, girişimci, yaratıcı, eleştirel ve çağdaş düşünebilen ve düşündüklerini uygulayabilen,• İnsana, topluma ve çevreye duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsalgelişmedeki yerini kavrayan, mesleğinde yeterlilik ve etiksorumluluğunu kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarakalgılayan, bilimsel düşünme biçimini benimseyen,yetkinliklere sahip, üstün nitelikli ve her alanda rekabete açıkiddialı  çağdaş kimya lisansı mezunu (kimyager) yetiştirmek vemezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sırayayerleştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
PY 1. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahip olur.
PY 2. Fizik, biyoloji ve matematiğin temel prensiplerini açıklar ve bu prensipleri kimya alanında kullanır.
PY 3. Kimyasal reaksiyonlar için eşitlikler yazar, eşitlikleri yazmadaki mantığı açıklar, yazılan eşitlikleri yorumlar, gerektiğinde reaksiyonları çok boyutlu olarak düşünür ve tartışır.
PY 4. Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışır, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
PY 5. Kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini ve alınması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili kuralları tartışır.
PY 6. Kimya biliminin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları kimya uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PY 7. Kimya alanının farklı dallarına ilişkin temel kavram ve yasalar bilgisini bireysel ve grup çalışmaları ile laboratuvar çalışmalarında uygular, bilimsel verileri bir araya getirir, istatistikî olarak değerlendirir ve yorumlar.
PY 8. Kimya alanı ile ilgili edindiği bilgi, yetenek ve yaratıcılık ruhu ile tanımlanmış bir hedef doğrultusunda istenen gereksinimleri karşılayacak bileşikleri ve bileşiklerin sentezine ilişkin deneyleri ve kimyasal süreçleri tasarlar, deneyleri yapar, sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.
PY 9. Çeşitli yöntem ve laboratuvar düzeneklerini kullanarak deney yapar, bileşikleri sentezler, saflaştırır, yapılarını aydınlatır, çözeltileri hazırlar, bilinmeyen numuneyi analiz eder ve deney sonuçlarını yorumlar.
PY10. Analitik cihazların çalışma prensiplerini açıklar ve cihazlardan alınan çıktıları yorumlar.
PY 11. Kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, yönü ve denge konumu yanında hızını ve bu hızı değiştirme koşullarını matematiksel olarak inceler.
PY 12. Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır, bu donanımları kullanarak deneysel tasarım, modelleme ve kimyasal hesaplamalar yapar.
PY 13. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünce yeteneğini kullanarak kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırır, analiz eder ve raporlama yapar.
PY 14. Kimya alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
PY 15. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
PY 16. Yurt içi veya yurt dışındaki bilimsel araştırma gruplarının bir üyesi olarak bir grup içerisinde araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapar.
PY 17. Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY 18. Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için literatürü sürekli izler, kütüphane ve diğer bilgi kaynaklarını ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir şekilde kullanır.
PY 19. Kimya alanındaki yeni gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
PY 20. Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren ilaç, gıda, tekstil, malzeme ve enerji, savunma sanayisi, çevre, polimer, deri, kozmetik, deterjan, boya, sağlık ve benzeri diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri takip eder, yorumlar ve tartışır, bu sektörlere ilişkin araştırma-geliştirme laboratuvarlarındaki temel sorunlara çözüm önerileri getirir.
PY 21. Sahip olduğu temel bilgi ve beceriyi kullanarak uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını kimya alanı ile ilgili konularda bilgilendirir, diğer bilim alanlarına kimya ile ilgili danışmanlık desteği verir.
PY 22. Kimya ile ilgili problemlerin çözümleri hakkındaki düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile paylaşır.
PY 23. Kimyasal çalışmaların yürütülmesi, kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
PY 24. Proje üreterek ve etkinlikler düzenleyerek kimya biliminin etkili kullanılmasını sağlar.
PY 25. Meslek hayatında iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ve çevre koruma konularında yeterli bilgi, bilinç ve duyarlılıkla uygulamalar yapar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doğrudan veya dolaylı olarak kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstrileryanında sağlık, adliye, çevre, tarım, ziraat ve gıda sektörlerdekiişletme, üretim, kalite-kontrol, araştırma-geliştirme ve kimyalaboratuvarları, fabrikalar,  savunma sanayi, enerji üretim merkezlerive eğitim-öğretim alanları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.