Fen Fakültesi

Matematik (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı bir programdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nuri ÖZALP

Tanıtım

1943 yılında Matematik Enstitüsü adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü içinde kurulan Bölüm, 1952 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Fen Fakültesindeki bugünkü yerini almış; hızla büyüyerek daha sonra açılan çoğu yeni üniversitenin gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur. Bölümde 1982 yılına dek birli ve ikili bilim lisansları ile birli ve ikili öğretmenlik lisansları eğitimi yapılmış, 1982'den sonra ise; Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı Ana Bilim Dalından oluşan Bölümde "Matematik Eğitimi Lisansı" altında birli lisans eğitimi sürdürülmüştür. Bölümüz, 2002 yılından itibaren, Ankara Üniversitesinin de dahil olduğu Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Programına uyum çerçevesinde program değişikliğine gitmiştir. Öğretim Üyesi bakımından Türkiye Üniversiteleri içinde en geniş kadroya sahip bölümlerden biri olması avantajı ile, Bölümümüz, zorunlu dersler yanısıra sunduğu geniş seçmeli ders spektrumu ile, öğrencilerimizin Uygulamalı Matematik, Analiz ve Cebir/Geometri seçeneklerinde uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Programın Amacı

Programların amacı kuvvetli bir teori temeline dayalı olarak uygulamaya dönük bilgilerle donanmış, modern teknolojinin sunduğu imkanları etkinlikle kullanan araştırmacılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur ve matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur. Analitik düşünme yöntemini kullanarak bir matematiksel problemi analiz eder. Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
PY1. Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur.
PY2. Matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. İspat tekniklerini açıklar.
PY4. Analitik düşünme yöntemini kullanır.
PY5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY6. Sayısal hesaplamalar gerektiren bilimsel problemlerde bilgisayar kullanır.
PY7. Matematik altyapısı ile temel fizik yasalarını açıkar.
PY8. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY9. Matematikteki teorik ve uygulamalı bilgileri çeşitli problemlerin çözümleri için kullanır.
PY10. Bir matematiksel problemi analiz eder.
PY11. Bir matematik problemini gerçekçi kısıtlamalar altında inceler ve çözer.
PY12. Bilim dallarında ve gündelik hayatta karşılaşılan problemlerin matematiksel modellemelerini yapar.
PY13. Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
PY14. Matematiksel bilgiye erişir, bu amaçla yayın araştırması yapar ve diğer kaynakları kullanır.
PY15. Gündelik hayatta karşılaşılan bazı matematik problemleri için bilgisayar programı yazar.
PY16. İspat tekniklerini öğrenerek yaratıcı düşünme becerisi edinir.
PY17. Olasılık ve istatistik metodlarının gündelik hayatta karşılaşılan uygulamalarını kullanır.
PY18. Matematik problemlerini saptar, formüle eder, tanımlar, çözer ve çözüm için nihai karar verir; bu amaca uygun matematik yöntemlerini ve tekniklerini seçer ve uygular.
PY24. Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
PY19. Bireysel ve gruplarla (takım halinde) etkin çalışır ve sorumluluk alır.
PY21. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; matematik ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli olarak yeniler.
PY20. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
PY23. Matematik ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY22. Matematiksel problemlerin ve çözümlerinin bilincinde olur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, matematik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar bilgisayar program yeteneklerini geliştirerek DİE, MTA, TEDAŞ, DSİ gibi devlet ve özel kuruluşlarda bilgisayar uzmanı olarak çalışabilir. Pedagojik Formasyon sertifikası alanlar liselerde matematik öğretmeni olarak çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.