Hukuk Fakültesi

Hukuk (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temelleri zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un girişimiyle kurulan ve 5 Kasım 1925’te Kemal Atatürk tarafından törenle açılmış olan ”Ankara Adliye Hukuk Mektebine” kadar uzanır. Atatürk, Hukuk Mektebinin kurulmasını Hukuk Devriminin başlangıcı olarak görmüştür. Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumudur. Okulun kurulmasının gerisinde yatan temel düşünce çağdaş Cumhuriyet Hukukunu koruyacak, öğretecek ve geliştirecek iyi eğitimli hukukçulara duyulan acil ihtiyaçtır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihsel onurlu görevinin bilinci ile bu amaca 83 yıldır katkıda bulunmaktadır. Temel görevi hukukçu yetiştirmek, hukukun çeşitli alanlarında araştırmaları yönetmek ve desteklemek olan Hukuk Fakültesinde 110 akademik personel ile öğrenci işleri, kütüphane ve diğer yardımcı hizmetlerde görevli 45 idari ve teknik personel bulunmaktadır.Hukuk Fakültesi İngilizce Bölümü ise ilk defa 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan yeni bir bölümdür.

Programın Amacı

Hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir. Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer. Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.
Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
Hukukun diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisini çok boyutlu olarak ele alır ve değerlendirir; hukuki kavram ve kurumların yorumlanmasında bu alanda üretilen verilerinden yararlanır.
Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
Türkiye'de ve farklı ülkelerde karşılaşılan ve program kapsamında değinilen hukuki uygulama sorunlarını sıralar.
Türkiye'de ve farklı ülkelerde yürürlükte olan ve program kapsamında değinilen mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Türkiye'de ve farklı ülkelerde yürürlükte olan ve program kapsamında değinilen mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, dünyadaki farklı uygulamaları ve çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen çözümleri inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.
Belli hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik ileri düzey çalışmalar yürütür.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Bilgi eksikliği olan alanlardaki ilave öğrenme gereksinimlerini belirler ve çalışmalarını bu hedefe yönlendirir
Hukukun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzurunu, milli dayanışmayı ve adalet anlayışını esas alan; insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasa’nın Başlangıcı’nda belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini savunur ve korur.
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

rogramdan mezun olanların alacağı unvan “hukuk fakültesi mezunu”dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra “avukat”, “hâkim”, “savcı” unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (AYÖS)* ve Eş değer (SAT I, ACT, Uluslararası Bakalorya Dip., ABITUR v.b.) sınav sonuçlarına göre yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alınır. AYÖS tarihi belirlendiğinde ayos.ankara.edu.tr, oidb.ankara.edu.tr ve iso.ankara.edu.tr adreslerinden duyurulur.