İlahiyat Fakültesi

İlahiyat (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı programdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Oğuzhan TAN

Tanıtım

Ankara Üniversitesi, İslam dini hakkında akademik eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarını açmak amacıyla 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi bünyesinde yeni bir bölüm kurmuştur. İngilizce İlahiyat olarak bilinen bölümde dersler tamamen İngilizce olarak verilmekte olup, yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmayan öğrenciler için bir yıl İngilizce hazırlık bulunmaktadır.Dört yıllık akademik eğitimin ardından mezun olan öğrenciler BA derecesini kazanmaktadırlar. 

Programın Amacı

 Genelde dini, özelde İslâm’ı disiplinlerarasıişbirliği ile temel kaynaklarından araştıran, yeni akademik gelişmeler ışığındadeğerlendiren,İngilizce ve Arapça’yı iyi düzeyde, bunun yanında üçüncü bir dili orta seviyedebilen, ilâhiyat, felsefe ve din bilimlerinin klasik ve modern problemlerindenhaberdar olan, bilimsel veanalitik zihniyete sahip, dinî konularda karşılaşılan problemlere çözüm üreten,din konusunda akademik çalışmaları sonucu elde ettiği doğruları topluma aktaran,>bilimselteknik ve yöntemleri kullanarak araştırma yapan, düşünen, eleştirel bakan, tartışan,yazan ve bütün bunları alanın İngilizce dil ve terminolojisini kullanarak yapanilâhiyatçılar yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlahiyat alanında gerekli altyapıya sahip olur vealanıyla ilgili bilgi üretir. Ürettiği bilgiyi, İngilizce’yi doğru ve etkilibir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır. Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dinîmeseleleri eleştirel bakışla ele alıp yorumlar ve dinî konularda karşılaşılanproblemlere çözüm üretir.
İlahiyat alanında temel kaynakları kullanabilecek düzeyde İngilizce, Arapça bilir.
Dinî ve kültürel mirası tanır.
Dinlerin ortak ve farklı yönlerini bilir.
Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dinî meseleleri yorumlar.
Alanıyla ilgili bilgi üretir.
Toplumdaki farklı din anlayışlarını analiz eder.
Alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları izler
Bilimsel yöntemler kullanarak alanıyla ilgili araştırma yapar.
Dinî konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Alanına uygun yöntem, teknik, materyal ve teknolojik imkânları kullanır.
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanıyla ilgili, uygulamada karşılaşılan problemlere çözüm üretebilmek üzere, bireysel ve grup çalışmalarını yürütür.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak disiplinlerarası çalışma yapar.
Alanında ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşır.
İngilizce’yi en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak İlâhiyat alanında üretilen literatürü takip eder.
Alanıyla ilgili bilimsel projeler geliştirir
Alanıyla ilgili güncel meseleleri duyarlı bir şekilde izler.
Toplumun, dinî bilgiler konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar.
Grup çalışmalarında sorumluluk alarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapar.
Mesleki sorumluluk bilincine sahip olur.
Bilim, düşünce ve sanatın, dini anlama ve yorumlama süreçlerindeki öneminin farkında olur.
Eleştiriye açık olup farklı görüşlere saygı gösterir.
Bireysel ve mesleki olarak etik değerlere uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlahiyat alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler, yurt içive yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, Diyanet İşleriBaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığıbünyesinde çalışma imkânına kavuşmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.