İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe (70%) and Arapça (30%)
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Muammer ESEN

Tanıtım

Program, ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler içermektedir.Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Ayrıca, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren formasyon eğitimi öğrencilere seçmeli dersler statüsünde verilmektedir.

Programın Amacı

Din olgusunu, disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştıran, yeni gelişmeler ışığında değerlendiren, bilimsel zihniyete sahip, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip edebilen, dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlayabilen evrensel etik değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilerle donanmış araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı yetkin bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 İlahiyatalanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanıile ilgili bilgi üretir. Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlardapaylaşır. Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirelbakışla ele alıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözümüretir. Bireysel ve meslekianlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşamakültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dini rehberlik vedanışmanlık yapar.   
Dinî ilimler alanında temel bilgiler, kavramlar, görüşler ve tarihsel süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
İslâm dininin temel kaynaklarını kullanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar
Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilir
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir
Dinin uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak, bir arada yaşama kültürünü geliştirir
Disiplinler arasında çalışma becerisi edinir
Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemler doğrultusunda tutum geliştirir
Alanında yapılan bilimsel araştırmaları ve alanı ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler ve sorunların çözümünde kullanır
Örgün ve yaygın din eğitim-öğretimi ve din hizmetleri ihtiyacını karşılayabilecek mesleki bilgiye sahip olur
Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapar.
Din, mezhep ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.
Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olur.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlahiyat alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İlahiyat programından mezun olanlar aldıklarılisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi,İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgilisınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesialmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi MeslekDersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeniolarak görev talebinde bulunabilmektedirler. Programı başarılı bir şekildetamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvurudabulunabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.