İletişim Fakültesi

Gazetecilik Programı

Tanıtım

Gazetecilik lisans programı, isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç dört yıllık bir programdır. Programa girmeye hak kazanan öğrenciler, dilerlerse hazırlık okuduktan sonra birinci sınıfa devam edebilirler. Programın ilk iki yılında ağırlıklı olarak öğrencilere sosyal bilimler ve iletişim formasyonu kazandırması beklenen dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan itibaren seçmeli ders alabilen öğrenciler, özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarında kendilerini gazetecilik meslek pratikleriyle tanıştıran dersler alacaklardır.  Programda verilen lisans derecesi, uluslararası "BA" diplomasına eşdeğerdir.

Programın Amacı

Topluma, insana ve toplumsal gelişmelere duyarlı,  gazeteciliğin toplumsal öneminin ve kamusal sorumluluğunun bilincinde olan,  mesleğini teknolojik değişimler, toplumsal dönüşümler ekseninde eleştirel ve yaratıcı bir tarzda gerçekleştirebilen gazeteciler ve iletişimciler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Gazetecilik Programı, hem teori, hem de pratik anlamda yeterli donanıma sahiptir. İletişim alanıyla ilgili kavramsallaştırmalara hakim olup, bu alandaki kurumları ve uygulamaları analiz etme becerisine sahiptir.
PY-1: Toplumsal ve mesleki pratiklerinde ülke sorunlarına duyarlı, eleştirel ve kamu yararı gözeten bir yaklaşımı seçer.
PY-2: Toplumsal ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi açıklar.
PY-3: Gazetecilik alanının özgül tarihsel koşullarını Türkiye toplumsal tarihi bağlamında tanımlar.
PY-4: Gazeteciliğin temel kavram ve ilkeleri ile yeni ve farklı gazetecilik türlerini açıklar.
PY-5: Gazetecilikte fikri haklar, iş hukuku, basın hukuku, bilişim hukuku gibi alana ilişkin mevzuatı tanır.
PY-6: Hem basılı hem de multimedya ortamlarda haber toplama, yazma, yayınlama gibi, gazeteciliğin mesleki, yapısal, yönetsel özelliklerini tanımlar.
PY-7: Gazetecilik pratiğine ilişkin kuram ve yöntem bilgisi ile çekirdek ve çoklu ortam becerilerine sahip olarak nitelikli çalışmalar yapar ve bunları toplum yararına sunar.
PY-8: Mesleki pratiklerinde kendini yenileme ve sorunlarla baş edebilme yolları geliştirir ve uygular.
PY-9: Gazetecilik ve medya alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama
PY-10: Haber toplama tekniklerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiyi ve haberi keşfeder.
PY-11: Kamusal tartışmaya açmak üzere, asıl öneme sahip bilgiyi seçerek gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel imge gibi farklı bileşimleri kullanarak yorumlar.
PY-12: Gazeteciliğin toplum içindeki rolü ile ilgili bütüncül bir kavrayışın farkına varır, özdenetim ve editöryal kontrol becerisini geliştirir.
PY-13: Geleneksel ve/veya yeni medyadaki gazetecilik pratiklerinde bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde uygular.
PY-14: Geleneksel ve/veya yeni medyadaki gazetecilik pratiklerine ilişkin teknolojilerin gelişimini fark eder ve bunları yetkin bir şekilde geliştirir.
PY-15: Kişisel ve mesleki pratiklerinde doğaya ve diğer canlılara duyarlı, farklılıklara saygılı olarak toplumsal ve kültürel çeşitlilikle bağ kurar.
PY-16: Gazetecilikte haber ve bilgi üretimi sürecinde kamu karşısında hesap verme sorumluluğunu taşır
PY-17: Haber üretiminde kaynaklar, yaklaşım ve yapım/uygulama ile ilgili seçimlerini açıklar ve bu seçimlerin sorumluluğunu taşır.
PY-18: Yeni iletişim teknolojilerinin olanaklarını kullanarak, yeni gazetecilik türlerinde ve alanlarında bu olanaklarla gazetecilik etkinliğini yapar.
PY-19: Gazetecilik ürünlerinin niteliğini ilgili standartlar temelinde kapsamlı ve eleştirel bir bakışla değerlendirir ve başkalarının eleştirilerine değer verir.
PY-20: Gazetecilik alanında hak ve yükümlülüklerinin farkında olarak her türlü örgütlü mesleki dayanışmaya destek olur.
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gazetecilik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Gazetecilik Bölümünden mezun olanlar, yazılı ve görsel basında haber üretimi ve sunumu süreçlerinin farklı aşamalarında araştırmacı, muhabir, foto muhabiri, yayın yönetmeni, sayfa editörü vb olarak veya kamuda ya da özel sektörde basın danışmanlığı alanında istihdam edilebilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.