İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam Zamanlı Programdır
  • Program Direktörü Prof. Dr. Sema BECERİKLİ

Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bu alanda yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır.Lisans programında sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin ardından genel olarak iletişim alanına dair dersler yer almaktadır. Bu dersleri tamamlayan öğrenciler üçüncü yıldan itibaren halkla ilişkiler planlama ve uygulamaları, örgüt kuramları, reklam tasarımı ve uygulamaları ve Türkiye'nin tanıtımı gibi konularda uzmanlaşan dersler almaktadır.İlk yıldaki dersler zorunluyken, öğrenciler sonraki yıllarda ilgi duydukları alana yönelik dersler seçebilmektedir. Bölüm bünyesinde özellikle reklamcılık uygulamaları için bir reklam atölyesi bulunmaktadır. Bölümü tercih eden öğrencilerin özellikle konuşma ve yazma becerilerinde nitelikli olması da önem taşımaktadır. 

Programın Amacı

Çekirdek ve temel iletişim becerilerine sahip; insana, topluma ve çevreye duyarlı; kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış; mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; mesleki pratiklerinde kamu yararını gözeten; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Halkla İlişkiler ve rfeklamcılık uygulamalrında teori-pratik bütünlüğü sağlar.İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahiptir; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Örgütlerin (kamu/özel/STK/medya) stratejik seçeneklerini ve işleyiş politikalarını değerlendirerek halkla ilişkiler ve reklamcılık etkinliklerini planlar ve örgütler
PY1: Halkla ilişkilerin ve reklamcılığın tarih ve bağlam bilgisini açıklar ve bu alanlardaki gelişmeleri takip eder.
PY2: Halkla ilişkilerin ve reklamcılığın tarih ve bağlam bilgisini değerlendirir ve bu alanlardaki gelişmeleri takip eder.
PY3: Halkla ilişkiler ve reklamcılığın pazarlama, tasarım, kamusal ilişkiler, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, kamu diplomasisi, kurumsal sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, kurumsal itibar yönetimi, kriz ve konu/sorun yönetimi, kampanya yönetimi, siyasal ve örgütsel iletişim gibi alanlarla ilişkisini açıklar.
PY4: Medya planlama stratejileri ile halkla ilişkilerde araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme konularında bilgi sahibi olur.
PY5: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında yeni mecraları tanır ve kullanır.
PY6: Örgütlerin (kamu/özel/STK) hedeflerini, finans ve piyasa koşullarını, yapılarını ve süreçlerini, medya stratejilerini, halkla ilişkiler ve reklamcılık yaklaşımlarını ve önceliklerini ayırt eder
PY7: Hedef kitleyi/paydaşı/ kamu kategorilerini/ hedef pazarı araştırma, tanımlama, yorumlama ve buna dayanan iletişim stratejisi geliştirme becerisine sahiptir.
PY8: Enformasyonu ürünün ya da aracın gereksinimlerine uygun biçimde, ilgililik temelinde yapılandırır, uygun araçlarla görselleştirir ve sözcüklerin, seslerin ve görüntülerin bileşimi olarak sunar.
PY9: Örgütlerin (kamu/özel/STK) stratejik seçeneklerini ve işleyiş politikalarını değerlendirerek halkla ilişkiler ve reklamcılık etkinliklerini planlar ve yönetir.
PY 10: İletişim süreçlerinde yönetsel bir bakış açısına ve zaman yönetimi yetkinliğine sahip olur.
PY11: İletişim süreçlerinin yönetiminde yaptığı tercihleri açıklar; Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, kriz durumlarını yönetebilir.
PY12: İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder, bu alandaki gelişmeleri meslek pratiğine uygular ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PY13: İletişim ve medya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
PY14: Hedef kitleler, kamu kategorileri, paydaşlar, kaynak sahipleri, denetleyiciler ve karar alıcılarla karşılıklı iletişimi geliştirir veya yeniden düzenler.
PY15: Kamusal alandaki tartışmaları izleyerek kamuoyu oluşturulmasına destek olur.
PY16:Halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarında alanın gerektirdiği etkili dil ve kişilerarası iletişim yetkinliğini geliştirir.
PY17: Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta toplumsal sorumluluğu sergileyecek mesleki pratikler geliştirir.
PY18: Örgüt, hedef kitle ve medya profesyonelleri arasında hakkaniyetli bir mesafeden ve bütünlüklü bir yaklaşımla etik ilkeleri gözetir.
PY19: Halkla ilişkiler uygulamaları içerisinde katılımı arttıracak stratejiler geliştirir.
PY20: İletişim süreçlerinin yönetiminde ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı söylem ve uygulamalara karşı duyarlı davranır.
xxxx
xxx
xxx
xxx

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olanlar, medya, reklamcılık sektöründe, kamuda ya da özel sektörde halkla ilişkiler, basın danışmanlığı, uzmanlığı alanlarında istihdam edilebilir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Üniversitemizde öğrenim görmek üzere ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden veya Üniversiteye şahsen başvurarak yaparlar. Ancak, mazeretleri nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.Ulusal veya Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  Ankara Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Farabi, Erasmus, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere alarak bir ya da iki dönem AÜ'de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda alınan tüm derslerin notları ve AKTS kredilerini gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir