İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı

Tanıtım

Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1965 yılından bu yana görsel işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmektedir. Bölümün radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans programında, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanısıra, radyo, televizyon ve sinema alanlarında dersler de yer almaktadır. Öğrencilerin üreterek öğrenmenlerini sağlamak amacıyla, ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanakları bulunmaktadır.

Programın Amacı

Topluma, insana ve toplumsal gelişmelere duyarlı görsel-işitsel iletişimin toplumsal öneminin ve kamusal sorumluluğunun bilincinde olan mesleğini teknolojik değişimler, toplumsal dönüşümler ekseninde eleştirel ve yaratıcı bir tarzda gerçekleştirebilen, kamu yararını gözeten iletişimciler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanındaki çalışmalar için gerekli verileri tanımlama ve değerlendirmesini etkin bir şekilde yapabilir; mesleğinin gerektirdiği teknik kavramları bilir ve bu kavramlar ışığında gerekli çalışmaları yapabilir; Öğrendiği teorik bilgileri uygulamalı olarak gerçekleştirebilir; alanında ve alan dışında yaptığı çalışmaları kavrar ve etkili bir şekilde ifade edebilir; kamera, ses, ışık, kurgu programları gibi teknik donanımları kullanır ve stüdyo içi ve dışında çekim yapabilir.
PY-1: Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerinin temel unsurları ve aşamalarını; radyo, televizyon ve sinema yapımlarının “yapım öncesi”, “yapım” ve “yapım sonrası” aşamalarında yapılacak işleri bilir.
PY-2: Yayın ortamlarına ve amaca uygun içerik üretiminin temel özelliklerini, işlevlerini, çalışma prensiplerini ve işletimlerini açıklar.
PY-3: Radyo ve televizyon program türleri ile fotoğraf ve film türlerini tanır.
PY-4: Genel olarak İletişim tarihini, radyo-televizyon yayıncılık tarihini ve sinema tarihini açıklar.
PY-5: Yeni medyayı, çoklu medya uygulamalarını ve web tabanlı radyo, televizyon yayın sürecini bilir.
PY-6: Başta görsel-işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavrar; verileri bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, yorumlar, sorunları ifade eder, tartışır, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PY-7: Güncel görsel-işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçları kullanarak “yapım öncesi”, “yapım” ve “yapım sonrası” aşamalarını organize eder ve uygular.
PY-8: Fotografik ve sinematografik dilin, anlatının temel unsurlarını, görsel tasarımın ve kompozisyonun temel ilkelerini , senaryo, radyo ve televizyon program metinlerinin yazım tekniğini kavrar ve uygular.
PY-9: Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinler arası bir bilgi ve yaklaşımı geliştirir. Alanına ait terminolojiyi yerinde ve doğru kullanır.
PY-10: Her türlü görsel-işitsel içeriği tasarlar, yazar, yaratır ve yorumlar. Grafik öğelerini alana özgü içerik üretiminde kullanır.
PY-11: İçerik üreteceği konu ya da sorunla ilgili farklı bilgi kaynaklarına ulaşma becerisini gösterir ve bunları etkin biçimde kullanır.
PY-12: Görsel işitsel dil oluşturma sürecinin tüm unsurlarını kullanır.
PY-13: Alanında kullanılan teknik malzemelerin kapasitesini ve sınırlılıklarını bilerek tasarlar.
PY-14: Görsel-işitsel içerik üretimi alanında ortak çalışma ve işbirliği yapar.
PY-15: Görsel işitsel medyaya ilişkin bilgi birikiminden yararlanarak yaşam boyu öğrenmeye dair olumlu tutum geliştirir.
PY-16: Görsel-işitsel ürünleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
PY-17: Çalışacağı mecranın hedef kitlesinin farkında olarak üretimini planlar, medya içeriklerinin ve sinemanın toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerini değerlendirir.
PY-18: Alanıyla ilgili gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı söylem ve uygulamaları eleştirir, ülke sorunlarını analiz eder ve yorumlar.
PY-19: Medya okur-yazarlığı yetkinliği ile görsel-işitsel metinlerde yer alan farklı anlatı düzeylerini ayırt eder, analiz eder, değerlendirir; siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik dinamikleri kavrayarak anlatıyı oluşturan temel araçları seçer.
PY-20: Mesleki farkındalık ve sorumluluk sahibi olarak etik değerleri gözetir.
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Medya kuruluşları, film sektörü, fotoğraf ve grafik sanatları, araştırma şirketleri, kamu ya da özel kuruluşlar bünyesindeki basın ve halkla ilişkiler birimleri.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesi/bitirme tezini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesi/bitirme tezini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.