Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği (İngilizce) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde lisans düzeyinde sağlam bir bilgi düzeyi oluşturmak amacıyla fizik, kimya ve matematik bilim dallarına dayalı bir temel mühendislik eğitiminden sonra, laboratuvar araştırmaları ile bulunan yeni proseslerle yeni ürünlerin sanayi ölçekli üretimini gerçekleştirmek amacıyla, uygulama, laboratuvar ve bilgisayar destekli kimya mühendisliği öğrenimi verilmektedir. Böylece kimya mühendisliği öğreniminde güçlü bir kimya, fizik ve matematik temelinden sonra öğrenimin omurgasını oluşturan kütle ve enerji korunum prensipleri, ayırma işlemleri, reaksiyon mühendisliği, termodinamik, taşınım olayları, proses tasarımı ve kontrolü konuları yer alır. Yeni program ile belirtilen konulardan taviz vermeden öğrenimin son dört yarıyılında öğrencinin ilgisine göre seçeceği alanda yer alan çok sayıda alan/seçmeli ders ile Bölüm mezununa kimya mühendisliği ana-alanı yanında -bir ölçüde- "Biyokimya Mühendisliği", "Çevre Mühendisliği", "İleri Teknolojiler" veya "Proses-Sistem Mühendisliği" alt-alan formasyonu kazandırılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanmış olan ders programımız: “temel matematik ve temel bilim eğitimi”, “temel mühendislik bilimleri ve tasarım” (mesleki konular) ve “eğitim programımızın teknik içeriğini bütünleyen, kurum ve program hedefleri doğrultusunda genel eğitim” bileşenlerini içerir.

Programın Amacı

1.Temel kimya mühendisliği bilgisi sağlam; bu bilgiyi sistemlerin analizi, tasarımı, işletmesi ya da kontrolü konularına sistemin gereksinimlerine uygun olarak uygulayabilen,>2. Kimya Mühendisliği alanı yanında çevre, gıda, biyokimya ya da proses sistem mühendisliği gibi yan alanlarda, üniversite ve diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda araştırıcı ya da idareci olarak çalışabilecek3. Grup çalışmalarında üstüne düşeni tam ve zamanında yapabilme ve işbirliği içinde olabilme özelliğine sahip olacak4. Mesleğinde yabancı dilden de yararlanarak kendi öğrenme olanaklarıyla sürekli gelişim gösterebilecek5. Yeni fikirlere açık, sonuçları etik kurallara uygun tartışabilen mezunlar yetiştirme

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Kimya Mühendisi hedeflenen kimyasal/biyokimyasal maddenin üretimi için temel araştırmalar ve proses araştırmaları yaparak prosesi bulduktan sonra, kurucu olarak, üretim yapacak fabrika ve ilgili sistemlerin çevreye duyarlı ve ekonomik tasarımlarını yapar; bu sistemleri kurar veya kurulmasını önerir. Üretimci olarak başkaları ile rekabet edebilecek uygun, çevreye duyarlı yöntemler seçer, üretimi denetler, üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisi ile gidererek işlerliğin devamını sağlar. Kimya Mühendisi araştırıcı olarak bilinen kimyasal/biyokimyasal maddelerle üretimler üzerinde daha yeni maddelere ve bol/ucuz üretim yöntemlerine yönelik araştırmalar yapar. Böylelikle yeni yöntemler oluşturur, mevcut olanların ise gelişmelerini sağlar.
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Kimya mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.
Kimya Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması ya da bireysel çalışma yapar.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve en az bir yabancı dil bilir.
Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
Kimya Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgilenir. kimya mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, çok geniş bir uygulama alanı olan Kimya mühendisliğinde,aldıkları eğitim ile etkin ve sorumlu görevlere yükselebilmek için proses mühendisliği problemlerinin doğru analizi alışkanlığını geliştiren mezunlar, akışkan ya da katı girdilerden istenen nitelikte ürün üretme amacına yönelik teknik ya da saf maddde üreten sanayii kolları ile petrol, petrokimya, lastik, kağıt, tekstil, cam, ilaç, seramik, çimento, gübre gibi endüstrilerin hemen her koluna kolayca adapte olabilirler. Üretimin planlanması, tasarımı, araştırma-geliştirme, tesis kurulması, işletmeye alınması ve proses kontrol alanlarında kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda aktif görev alırlar. ( Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü, Pak Gıda Ür. Ve Paz. A.Ş. (Pakmaya), T.C. Sanayi Ve Ticarete Bakanlığı Kosgeb, İksis Danışmanlık Ltd. Şti, Şişe-Cam, TEKFEN İNŞ. Ve TES. A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu v.b. )Kimya Mühendisliği Bölümünde lisansüstü çalışma (yüksek lisans -doktora) yapan başarılı kimya mühendisleri, sanayii tarafından işletmede daha teknik sorunları çözmek üzere ya da tasarım, proses ve ürün geliştirme ve araştırma alanlarında çalıştırılmak için aranırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.