Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Refik SAMET

Tanıtım

İçinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağının bir sembolü olan bilgisayar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. Eğitimden alışverişe, üretimden eğlenceye kadar her alanda bilgisayar kullanımının artması, bilgisayar teknolojisini bilinçli olarak kullanabilen, iyi yetişmiş uzmanlara olan gereksinmeyi arttırmaktadır.>Lisans eğitimine 2003-2004, yükseklisans eğitimine ise 2004 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak başlamıştır.>Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilecek olan, ve yeterli İngilizce dil becerilerine sahip olmayan öğrenciler hazırlık sınıfına alınarak yeterli düzeye getirileceklerdir.>Eğitim kalitesinin en üst düzeyde olmasını amaçlayan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü her yıl yalnızca sınırlı sayıda yetenekli öğrencinin alınmasını planlamaktadır. Bu durum, bir yandan öğretim üyelerine her öğrenciyi yakından tanıma ve bilimsel açıdan izleme olanağını verirken, diğer yandan öğrencilerin öğretim üyelerine ulaşabilme olanağını arttıracaktır.>Bilgisayar Mühendisliği Bölümü “Her öğrenciye bir bilgisayar” ilkesiyle eğitime başlamaktadır. Eğitim programı oluşturulurken, öğrencilere en güncel ve modern yazılım/donanım olanaklarının sunulması sağlanmıştır.>Her üyesi yurt içi/dışı bir Doktora (Ph.D) derecesine sahip, uzmanlaşmış akademik kadro ve deneyimli yardımcılardan oluşan eğitim kadrosu, öğrencilerin en modern teknoloji ile donanmış olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.İkinci ve üçüncü sınıfı tamamlayan öğrencilerin yaz stajlarını yurt dışında yapmaları teşvik edilmektedir.>Üstün başarılı öğrencilerin, misafir öğrenci olarak, eğitimlerini Ankara Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşması olan eğitim kurumlarında yapma olanakları bulunmaktadır.Bölümümüzdeki ders programı, dış ülkelerdeki programlarla tamamen uyumlu olan bir programdır. Bu nedenle, öğrencilerin eğitimlerinin bir veya iki dönemini eşdeğerliği kabul edilen bir üniversitede geçirmeleri olanağı bulunmaktadır.>Mezun olan öğrencilerin eğitimlerini daha üst düzeyde sürdürmeleri amacıyla Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.>Ders programımız, programlama dilleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, veri yapıları gibi kuramsal derslerin yanısıra, donanım ve yazılım endüstrisinde ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan güncel teknolojik alanları uygulamalı olarak kapsamaktadır. Bu alanlardan bazıları :>. Bilişim teknolojileri, kavramları, çok-ortamlı iletişim,. Internet/web tasarım yöntemleri ve yazılım araçları,. Bilgisayar ağları ve iletişim protokolleri,. Mikroişlemci donanım ve yazılımı,. Paralel/dağıtık donanım ve yazılım,. 3-boyutlu grafik uygulamalar ve standartlar,. Robotiks, otomasyon. Bilgisayar destekli tasarım. Yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme araçları. İşlevsel diller ve uygulamalarıÖğrencilerimizin donanım ve yazılım endüstrisinde tek başlarına veya bir ekip içinde üretken olmalarını sağlayacak, en çok aranan kuramsal teknik becerilerle donanmış olarak mezun olmalarını hedefliyoruz. Meslek eğitiminin gerektirdiği temel kuramsal kavramları derinliğine işleyen temel programımız, öğrencilerin diledikleri alanlarda uzmanlaşma olanağını verecek biçimde, seçimli derslerle de ayrıca zenginleştirilmiştir.>

Programın Amacı

Bilgisayar Mühendisliği programının birbirine sıkıca bağlı üç amacı bulunmaktadır.>1) Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin öğretilmesi,2) Bir mühendislik disiplini olarak, problemlerin matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi3) Bir uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek amacıyla geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılması ve öğretilmesi.>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını açıklar.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunlarını tartışır; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarnı açıklar.
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygular.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar ve yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Programlanabilir elektronik cihazlar ve bilgisayarlar konularında deneyim kazanır.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
Problem analiz sonuçlarını yazılım ve donanım olarak geliştirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programın mezunları devlet kurumlarının ve özel şirketlerin bilgi ve teknoloji, eğitim ve işletme alanlarında bilgisayar mühendisi, veritabanı yöneticiliği, programcı, sistem analisti, sistem programcısı, uygulama geliştirici, web tasarımcısı olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.