Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ

Tanıtım

AnkaraÜniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olupPrograma her yıl yaklaşık 50 öğrenci kabul edilmektedir. Programınbaşlıca araştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektriktesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Yükseklisans öğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve HaberleşmeAraştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı, Görüntüİşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon AraştırmaLaboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarınıkullanabilmektedir. Bölümümüzde lisans eğitiminde kullanılmak üzere bilgisayar destekli 11 farklı laboratuar ve yüksek hız internet bağlantılı birçok kişisel bilgisayar bulunmaktadır.Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 30 iş günü stajı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. İşyerlerinin belirlenmesi, öğrenci başvurularının alınması, öğrencilerin uygun iş yerlerine yerleştirilmesi, öğrencilerin sigortalanması, yapılacak olan işyeri eğitiminin denetimi ve değerlendirmesi gibi hususlar Ankara Üniversitesi staj yönergesi kapsamında yürütülür. Programdan mezun olanlar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans derecesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı almaya hak kazanırlar.

Programın Amacı

Mezunlarıniş hayatlarında kendilerini başarıya ulaştıracak donanıma sahip olaraköğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Öğrencilerimize uzmanlık alan derslerinin yanı sıra matematik, fizik, kimya, sosyal bilimler, güzel sanatlar, ekonomi bilimleri gibi temel bilimlerde bilgi kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrencilere,gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim veyenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanısıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatındakarşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarınındeneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerineyoğunlaşmaktır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerine etkin çözümler sağlayabilen yenilikçi ve üretken mühendis olur. Matematiksel, bilimsel ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini ortaya çıkan kontrol sisremleri, güç, sinyal işleme ve haberleşme sistemleri konularındaki gerçek dünya problemlerine uygulayacak yeteneğe sahip olur. Mühendislik problemleri için deney yürütme, araştırma yapma ve verileri yorumlama becerisine sahip olur. Verimli çalışmak üzere etkin iletişim kurma ve proje yürütme becerilerinden faydalanır.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerine uygular.
Elektrik-Elektronik Mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci, sistemi ve bileşeni tasarlayabilir.
Mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilir.
Verileri çözümler, deney yapar ve tasarlar, sonuçları yorumlar.
Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilir.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliğindeki yeni gelişmeleri anlamak için gerekli yeni mühendislik bilgi ve becererilerini kendi kendine edinir.
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
Kalite konularında bilinç sahibi olur.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve tasarım becerilerini pratik olarak uygulayabilir.
Laboratuvar cihazlarını ve mühendislik yazılımlarını analiz, test, tasarım ve iletişim için kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-ElektronikMühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hakkazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar; elektronik ve bilişim teknolojilerinin üretildiği, bakımının yapıldığı ve pazarlandığı yurtiçi ve yurtdışı özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler. Yapılan işler; Planlama-Proje, Araştırma ve Geliştirme-Tasarım, Üretim/Yapım, İşletme-Bakım-Onarım-Teknik Destek, Eğitim ve Öğretim, Yönetim, Satış ve Pazarlama ana başlıklarında toplanabilir. İstihdam için Veri İletişim Teknolojileri ve Sistemleri , Radarlar ve Sistemleri, Mikrodalga Elektroniği ve Sistemleri (Teknikleri), Endüstriyel Elektronik, Elektronik Devre Tasarım ve Üretimi, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Yazılımcılığı, Robot ve Robot Teknolojisi (Mekatronik), Tıbbi Elektronik (Biyomedikal Elektronik), Proje/Yazılım Sistem Yönetim Mühendisliği konuları başlıca iş imkanları sunan alanlardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretimprogramlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarakbaşarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gerekenminimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarınıbelirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasalmevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğerprogramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuruyapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencininşartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özelolarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgiKurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.