Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hilal GÖKTAŞ

Tanıtım

Biomedical engineering is a multidisciplinary field of engineering, which develops devices and solutions for diagnosis, therapeutic and regenerative purposes targeted to health sector by applying engineering principles to biology and medicine. Biomedical engineering has a close cooperation with the world of medicine and is supported by the scientific areas such as electrics and electronics, computers, mechanics, materials and genetics. Examples of applications of biomedical engineering: the development of medical imaging systems and software, the development of devices for the measurement and analysis of biological signals, improving the clinical diagnosis and treatment apparatus, biocompatible materials (implants) production, regenerative tissue formation, development of personalized therapies, production of pharmaceuticals and therapeutic biologicals.

Programın Amacı

Biyomedikal Mühendisliği programının amacı:1. mühendislik prensiplerini yaşam bilimlerine uygulayarak sağlık sektörüne yönelik tanı ve iyileştirme amaçlı strateji, cihaz ve çözümler üretecek,2. biyomedikal sektörde gereksinim duyulan yeni ürünleri geliştirecek ve mevcut ürünleri iyileştiren tasarımlar yapabilecek,3. mesleki ve etik standartlara sahip,4. yaşam boyu öğrenimin bilincinde, ve5. takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yetenekleri gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi geliştirme; Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama; Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama; Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma.
Biyomedikal Mühendisliği problemlerini tanımlamaya yönelik temel matematik, fen ve mühendislik kavramları hakkında bilgi sahibi olur
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Tıbbi uygulamalarda bir mühendislik problemi için uygun çözümü seçer ve bu problemi çözmeye yönelik güncel teknik ve araçları geliştirir ve kullanır.
Mühendislik disiplininde ve disiplinlerarası ekip çalışması içerisinde yer alır.
aşamboyu öğrenmemin bilinci ile yeni teknoloji cihazları ve uygulamaları izler, inceler ve kullanır.
Biyomedikal Mühendisliği alanında bir konuyu irdeleyip, derleyip, yazılı ve sözlü olarak sunar.
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Ölçme, analiz ve değerlendirme için geliştirilmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilgisini tıp ve mühendislik gibi farklı disiplinler arasında yapılan çalışmalarda kullanır.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Biyomedikal mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkileri ile çağın sorunlarını izler, hukuksal sonuçlarının farkındadır ve bu konuda toplumu bilgilendirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıylatamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği alanında "Lisans Derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Biyomedikal Mühendisliği programı mezunları:• Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve birimleri• Üniversite, devlet ve özel hastaneler• Özel sağlık merkezleri, laboratuarlar• Biyokimya, genetik laboratuvarları• İlaç üreten şirketler • Biyomedikal alanda Ar-Ge yapan kuruluşlar• Biyomedikal cihaz üreten şirketler• Biyomedikal cihaz satan şirketler• Biyomedikal danışmanlık şirketleri • Devlet ve vakıf üniversiteleribaşta olmak üzere çok sayıda kurumda istihdam edilebileceklerdir.Ülkemizde biyomedikal cihaz tasarım ve üretimine yönelik çok sayıda şirket yoktur. Şirketler genellikle cihazların satılması, kullanımı ve performanslarının iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Biyomedikal cihaz tasarlayan ve üreten ve bu şekilde bu alanda yurt dışına bağımlılığı azaltacak biyomedikal mühendisine çok fazla ihtiyaç vardır. Yukarıda belirtilen kurumlar, gereksinimlerini henüz biyomedikal mühendisi unvanını taşıyan çok sayıda mühendis olmadığı için elektrik-elektronik mühendisleri başta olmak üzere, farklı disiplinlerden mühendisler ve temel bilimciler ile karşılamaktadırlar. Bu nedenle, program mezunlarına söz konusu kurumlardan istihdam talebi fazla olacaktır.  Biyomedikal Mühendislerinin yetişmesi ile meslek alanı tanım modeli, farklı disiplinlerdeki mesleklerden doğrudan tanımlanmış bir mesleğe kayacaktır. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

BiyomedikalMühendisliği programından mezun olabilmek için en az toplam 160 ulusalkredinin (240 AKTS kredisi) tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler en çok 168AKTS kredisi zorunlu ders ve en az 72 AKTS kredisi seçmeli dersalacaklardır. Mezuniyet için; en az bir sosyal seçmeli ders, en az üçalan seçmeli dersi ve en az sekiz mesleki alan seçmeli dersinin alınmasıve staj yapılması gerekmektedir.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim görenöğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel NotOrtalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tümderslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerinaynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özelliktetamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve altı F2 0,00 F30,00 F40,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmakisteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesindeÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmışolmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğreniminebaşlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerinkabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığıderece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğundamevcuttur.