Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Bülent KAYPAK

Tanıtım

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bölümümüz öğrencilerine, ilk yılı zorunlu ingilizce hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıllık (10 yarıyıllık) bir eğitim süreci uygulanmaktadır. Mezuniyet için 166 kredilik bölüm derslerinin tamamlanması gerekir. 30 günlük staj zorunludur. Lisans eğitimi sonunda isteğe bağlı olarak, bölümümüzde yüksek lisans ve daha sonra doktora programları tamamlanarak Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Doktor unvanları alınabilir.

Programın Amacı

Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde veri işleme ve hesaplama bilgisi olan, sektörsel konularda çok disiplinli meslek uygulamalarını gerçekleştirebilen, iş hayatına ek bir eğitim gerektirmeden doğrudan başlayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sayısal analiz ve yazılım geliştirme bilgisi olan ve bunları mesleki bilgi ile tümleştirebilen, jeofizik veri-işlemeyi tüm ayrıntıları ile uygulayabilen, sanayinin ağırlıklı olarak talep ettiği sektörel konuları ve meslek uygulamalarını bilen, iş hayatına belirli bir eğitim süresi gerektirmeden doğrudan başlayabilen veya kendi iş yerini kurabilme yeteneğinde mezun yetiştirmek.
Jeofizik Mühendisliği için gerekli temel matematik, fizik, genel jeoloji konularında bilgilidir.
Sayısal analiz ve programlama, spektral analiz, sayısal modelleme (sonlu-farklar, sonlu elemanlar ve benzeri yöntemler) ve ters çözüm konularında yetkindir.
Yazılım geliştirebilir ve var olan teknik yazılımları etkin bir şekilde kullanır, mesleki bilgi ile bütünleştirir.
Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde veri işleme ve hesaplama bilgisine sahiptir.
Jeofizik verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanarak yeraltı modeli yaratma süreçlerini yürütebilir ve bu işlemleri bütünü ile bilgisayar ortamında gerçekleştirebilir.
Jeofizik verileri ve modelleri çeşitli yazılım ve teknikler ile görselleştirir ve sunar.
Jeofizik yöntemleri hem birbirleri ile hem de diğer mühendislik bilimleri ile bütünleştirir.
Yer içinin incelenmesi ve depremler; kara ve denizlerde petrol, doğal gaz, su, jeotermal enerji, maden, kömür gibi doğal yeraltı kaynaklarının araştırılması; arkeolojik eserler ve diğer insan yapımı unsurların aranması; yerleşim alanları, baraj, santral, köprü, tünel, yol gibi değişik yapıların zeminlerinin incelenmesi konularında yetkindir.
Sanayinin ağırlıklı olarak talep ettiği konularda çok disiplinli meslek uygulamalarını, gerektiğinde takım çalışması yaparak yürütebilir.
İş hayatına belirli bir eğitim süresi gerektirmeden doğrudan başlayabilir veya kendi iş yerini kurabilir.
Çevreye duyarlıdır, mühendisliğin toplumsal boyutları, etiği ve tarihi hakkında bilgilidir.
Jeofizik çalışmayı projelendirir, tasarlayıp yürütebilir ve sonuçları analiz edebilir.
Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Jeofizik Mühendsiliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız her yıl TPAO, MTA, DSİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası A.Ş. gibi devlet kuruluşlarına kadrolu mühendis olarak girebilmektedir. Ayrıca, petrol, doğalgaz, maden, jeotermal enerji aramaları yapan çeşitli ulusal ve uluslar arası firmalara da jeofizik mühendisi olarak girebilmektedirler. Diğer taraftan kendi kurdukları özel jeofizik firmaları' nda da belediyeler ve inşaat firmalarına zemin etütleri yapmaktadırlar. Bölümümüz mezunları, diğer "Jeofizik Mühendisliği" bölümlerine göre son 10 yıldır devlet kurumları ve özel sektör tarafından en çok tercih edilen Jeofizik Mühendisleridir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.