Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Veysel IŞIK

Tanıtım

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Türkiye'de jeoloji alanında kurulan ikinci bölümdür. İlk olarak 1933 yılında Ziraat Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı Tabii Bilimler Fakültesi altında faaliyete başlamıştır. Daha sonra Fen Fakültesi'ne bağlanmıştır. Genel Jeoloji, Mineraloji ve Petrografi, Jeokimya ve Maden Yatakları ve Uygulamalı Jeoloji bölümün temel dallarıdır. Bölüme şimdiye kadar yılda yaklaşık 60 öğrenci kaydolmuştur. Tüm öğrenciler fizik, kimya ve matematik gibi temel derslerden sonra her biri laboratuvar ve saha eğitimi ile desteklenen zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Bölümde lisansüstü eğitim de yapılmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans eğitimi 2020 Güz döneminden itibaren tamamen İngilizce olacaktır. Programa kaydolacak öğrenciler ulusal ve uluslararası öğrencilerdir. Öğrenci sınıf mevcudunun 20-30 arasında olması beklenmektedir. Bölümün altyapısı sadece ülkenin en iyisi değil; aynı zamanda dünyadaki en iyi bölüm altyapılarından biridir. Altyapının en güçlü yanı zengin jeokimyasal analiz enstrümanları ile jeoteknik laboratuvar cihazlarıdır. Öğretim üyeleri programı başlatabilecek seviyededir. Yakın gelecekte bölüm öğretim üyesi profilinin ülkenin ve komşu ülkelerin en iyileri arasında olması öngörülmektedir.

Programın Amacı

Programın amacı profesyonel mühendisler yetiştirmektir. Bu kapsamda, mezunların aşağıdaki hedefleri teşhis etme, değerlendirme ve millete/insanlığa kazandırması planlanmıştır: 1) Yeri oluşturan maddelerin araştırılması, 2) Madenler, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, petrol, doğalgaz ve kömür gibi doğal kaynakların aranması, 3) Deprem oluşum mekanizmalarını anlama ve tehlike azaltma yöntemleri geliştirme, 4) Her boyuttaki mühendislik yapısı için yer inceleme teknikleri, 5) İlgi konusu her türlü jeolojik yapının haritalanabilmesi, 6) Mezunlar modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanacak şekilde jeologların ve jeoloji mühendislerinin eğitimi, 7) Mezunlara analitik düşünme ve tasarım yeteneği kazandıracak altyapının verilmesi.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan jeoloji mühendisi temel bilimler ve mühendislik bilgisi kazanır; mineraller ve kayaçlar ile yerin tarihçesini tanır; jeolojik haritalama yapar ve saha inceleme çalışmaları gerçekleştirebilir; tüm doğal kaynakları arayabilir; profesyonel verileri derleyebilir, yorumlayabilir ve sentezleyebilir; jeoloji dışındaki disiplinler ile işbirliği yapabilir; profesyonel alandaki yenilikleri ve yasal gelişmeleri takip edebilir; sosyal ve diğer etik değerlere bağlıdır.
Temel bilimler kapsamına giren konularda donanımlıdır.
Sahada, laboratuvarda mikroskobik ve makroskobik çalışmalarla farklı kökenli kayaçları ve mineralleri tanıyabilir, istifsel ilişkilerini belirleyebilir, çökelim yaşlarını saptayabilir, farklı jeolojik bulgular ile oluşum ortamlarını yorumlayabilir ve dünya tarihinin geçmişini ortaya çıkarabilir özelliklere sahiptir.
Yerüstü ve yeraltı verilerini kullanarak jeolojik haritalama yapabilir, yapısal ve tektonik özelliklerini ortaya koyabilir, her türlü çizim tekniklerini kullanarak yorumlayabilir ve model/tasarım yapabilir bilgi ve beceridedir.
Fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarını, metalik madenler ve endüstriyel hammaddelerle ilgili araştırma yapabilir özelliktedir. Değinilen ekonomik değerleri ülke ekonomisine kazandıracak planlama, tasarım, yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir. Ayrıca, yönetiminde çalışanları mesleki olarak doğru yönlendirebilir niteliktedir.
Maden aramaları, mühendislik ve yeraltı suyu araştırmalarında jeofiziksel yöntemler ve sondajları hakkında bilgi ve yorumlayabilme yeteneğine sahip bulunmaktadır.
Kayaçların ve zeminlerin mühendislik özellikleri ve baraj, tünel, köprü, yol, temel gibi mühendislik yapılarına belirleyebilme, bunlarla ilgili çalışmaları planlayıp sonuçlarını değerlendirerek yorumlayabilme bilgi ve becerisindedir.
Her türlü doğal yapı malzemeleri ve süs tasları ile ilgili arama, inceleme yapabilmektedir.
Farklı mesleki disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilir; planlama, tasarım, liderlik yapabilir; mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilir; proje üretebilir; günümüz teknolojilerini mesleki alanda kullanabilir; YEBİM, UYGULAMALI ARAŞTIRMA Lab., SIVI KAPANIM laboratuvarlarında AR-GE çalışmaları yapabilir ve bu çalışmalarda basarı ile görev alabilir; yerbilimlerinde modern gelişmeleri takip edip, bunlarla ilgili çözüm yöntemleri geliştirebilir bir yapıdadır.
Mesleki alandaki bütün hukuksal gelişmeleri (çevre, petrol, maden, imar, jeotermal, yeraltısuları, kıyı kenar gibi) takip edebilir bir alt yapıya sahiptir, aynı zamanda yenilikçi ve girişimci niteliktedir.
Edindiği bilimsel bilgi, veri ve sonuçları en iyi şekilde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Jeoloji Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölümden mezun olan jeoloji mühendislerinin jeoteknik mühendisliği, madencilik, yeraltı suyu arama vb. alanlarda iştigal eden özel müşavirlik firmalarında iş bulabilme olanağı vardır. Kamuda istihdam özel sektöre kıyasla biraz daha dardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.