Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Programı

Tanıtım

Yazılım Mühendisliği Lisans Programı; temel mühendislik ve matematik katkısıyla kullanıcı gereksinimlerini belirleyebilen, yazılım tasarlayabilen ve geliştirebilen, endüstride olan ihtiyaçları karşılamak amacıyla bilişim teknolojilerini kullanabilen, değişimlere ayak uydurabilen ve çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler; yazılım projelerinde analiz, tasarım, kodlama, sınama ve yöneticilik gibi her kademede yer alacak şekilde donatılmış, mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirebilen, veri bilimi ve yapay zeka gibi en güncel alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi Yazılım Mühendisleridir. 

Programın Amacı

Mezunlarının iş hayatlarında kendilerini başarıya ulaştıracak donanıma sahip olarak öğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Bu doğrultuda öğrencilere, gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanı sıra sosyal içerikli faaliyetler için imkanlar sunmaktır. Öğrenimin mezuniyetten sonra da devam eden bir süreç olduğu vurgulanarak, öğrenmeyi öğrenmek konusunda eğitim teknikleri geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapmaktır. İş hayatında karşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarının deneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerine yoğunlaşmaktır. Modern araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler içerisinde Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen mühendisleri yetiştirmek üzere eğitim vermek, uluslararası ölçekte öncü eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yazılım mühendisliği problemlerine etkin çözümler sağlayabilen yenilikçi ve üretken mühendis olur. Matematiksel, bilimsel veYazılım mühendisliği bilgilerini ortaya çıkan kontrol sisremleri, güç, sinyal işleme ve haberleşme sistemleri konularındaki gerçek dünya problemlerine uygulayacak yeteneğe sahip olur. Mühendislik problemleri için deney yürütme, araştırma yapma ve verileri yorumlama becerisine sahip olur. Verimli çalışmak üzere etkin iletişim kurma ve proje yürütme becerilerinden faydalanır.
Matematik, Fen Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Yazılım Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
Yazılım Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
Bilgisayar ve yazılım tabanlı sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
Yazılım Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Yazılım Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
Yazılım Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Yazılım Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Yazılım mühendisliği uygulamalarındaki verileri sınıflandırma ve derleme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yazılım Mühendisliği Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler; ulusal veya uluslararası şirketlerin bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık ve ar-ge kadrolarında, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarında araştırma faaliyetlerinde görev alabilirler. Yazılım geliştirme odaklı firmalarda, yazılım teknolojileri kullanan araştırma, geliştirme laboratuvarlarında, bilişim teknolojileri üreten ve kullanan işletmelerde, özel yazılımların tasarlandığı ve kullanıldığı, kamu kurum ve kuruluşların, sağlık sektörü, havacılık sektörü, savunma sanayi ve benzeri birçok alanda ve kurumda iş imkanına sahip olacaklardır. Yazılım, günümüzün en yaygın iletişim, hizmet ve üretim aracı olduğundan, mezunlarımızın iş imkanları da son derece geniş yelpazeye sahiptir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.