Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü 2022-2023 güz döneminden itibaren lisans öğrencileri için öğrenim faaliyetlerine başlamıştır. 

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği Programının amacı, kaliteli programlar sunarak bilgi temellerini karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin analizine ve sentezine uygulayabilen İnşaat Mühendisliği öğrencileri yetiştirmek, onları geniş ve değişen mesleki kariyer fırsatlarına hazırlamak, sözlü ve yazılı iletişim kurma ve mühendis olmayan kişilerle bilimsel ve sosyal konularda etkin bir şekilde etkileşim kurabilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Ankara Üniversitesi, lise ve dengi okullardan mezun olan TC uyruklu öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile kabul etmektedir.
Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği mesleki alan konularında yeterli altyapıya sahip olmak
Teorik ve uygulama bilgilerini İnşaat mühendisliğine ait problemlerin çözümünde bir araya getirerek kullanma becerisi kazanmak
Bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi kazanmak
Yaşam boyu öğrenme bilinci, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yetisi kazandırmak
Etkili iletişim becerisi kazandırmak
Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak
Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetme bilinci oluşturmak
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazandırmak
Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada kullanmak
İletişim becerisi kazanmak
Deneysel çalışma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama, iyileştirme gibi uygulama becerileri edinmek
Teknoloji alanında güncel teknikleri, araçları ve gelişmeleri İnşaat Mühendisliğinin güncel sorunlarına adapte etme yetisi kazandırmak

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği alanında "lisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

İnşaat Mühendisleri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör olmak üzere oldukça geniş iş olanaklarına sahiptir. Ülkemizde olduğu gibi dünya inşaat sektörü de inşaat mühendislerine çalışma olanakları sunmaktadır. İnşaat Mühendisleri kamu kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı özel kuruluşlarda, yapı projelendirmesi, inşaatı, denetlenmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, su yapıları, zemin uygulamaları, ulaştırma projeleri gibi her türlü inşaat mühendisliği projelerinde ulusal veya uluslararası seviyede çalışabilmektedir. İnşaat Mühendisleri, başta depremler olmak üzere pek çok afet risklerini dikkate alan, sürdürülebilir ve dayanıklı alt/üstyapı oluşturulmasında en başta gelen teknik elemanlardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar  Notlar  Katsayılar90-100  AA   4,0085-89   B1   3,5080-84   B2   3,2575-79   B3   3,0070-74   C1   2,7565-69   C2   2,5060-64   C3   2,0050-59   F1   1,5049 ve aşağısı F2    0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.