Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yasemin AKBULUT

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer alan Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı’nın toplam kredisi 170’tir. Ders programı içerisinde altıncı yarıyıl sonunda yaz stajı yapılmaktadır. Sağlık Yönetimi Programı genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Hukuk) sağlık yönetimi meslek bilgisi (Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Planlaması, Sağlık Politikası, Sağlık Hukuku, Sağlık Kurumlarında Pazarlama vb.) ve becerisi (alan uygulaması ve yaz stajı) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler "Sağlık Yöneticisi" unvanı almaktadır. Program süresi 4 yıldır. Dönem içi uygulamaları ve yaz stajları için Ankara Üniversitesi Hastanelerinden, ayrıca diğer kamu ve özel sağlık kurum ve hastanelerinden yararlanılmaktadır. 

Programın Amacı

Bu programın amacı; (1) Sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip, (2) Yöneticilik ve liderlik niteliklerinin varlığına ve gelişimine önem veren, yenilikçi, girişimci, meslek için gereken bilgi teknolojilerini kullanabilen, (3) Sağlık kurumları yönetimi alanında gerçekleştirilen araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunabilen,(4) Sağlık sistemindeki paydaşlar ile işbirliği içinde olarak ekip çalışması yapabilen,(5)Sağlık sektöründe yaşanan tüm değişimleri takip ederek ülke sağlık sistemine özgü yönetsel çözümler üretebilen,6) İnsan haklarını, hasta haklarını ve etik kuralları bilen ve özenli davranan sağlık yöneticilerini yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama; Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama; beşeri, hukuki ve tıbbi süreçlerini analiz edebilme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma; Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme; Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemleri ve teknolojiyi yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme becerilerine sahip olma
Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme becerisine sahip olma
Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata, etik ilkelere ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama
Yönetim, hukuk, muhasebe-finans, ekonomi, politika ve sağlık yönetimi bilim alanı ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olma
Sağlık sistemi örgüt yapısını ve bu yapının bileşenlerini tanımlayarak tüm meslek gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olma
Sağlık yönetimi ile ilgili bilgiye ulaşma, bilgileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olma
Sağlık kurumlarının yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, bilgi ve teknoloji sistemlerini kullanma becerisine sahip olma
Sağlık kurumları yönetiminde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözme
Sağlık terminolojisine hakim olarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirme; değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olma
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini sağlık kurumları yönetimi sürecinde etkili olarak kullanma
Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleme, ilgili paydaşlar ile iletişim kurma
Sağlık kurumları yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşma
Sağlık kurumlarında çalışanları kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Yönetimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sağlık Yönetimi alanı, son derece geniş bir kapsama ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Uluslararası finans kurumlarınca desteklenen birçok proje, bu alanda uzmanlık kazanmış insan gücüne gereksinim duymaktadır. Program mezunları sağlıkla ilgili tüm örgütlerde idari ve yönetsel kadrolarda çalışabilir. Dünya’da ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları, sağlık sektöründeki eğilimler ve bunlara ilişkin dokümanlar (TUBİTAK Vizyon 2023 Sağlık Sektörü Raporu ve Sağlık Bakanlığı Reform Dokümanları, Sayıştay Raporları, Kalkınma Planları, TODAİE Raporları), Sağlık Yönetimi Mezunlarına giderek daha artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.  Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır; -          Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil), -          Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi,, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.), -          Sigorta Şirketleri, -          Sosyal Güvenlik Kurumu, -          Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.), -          Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler, -          Sağlık subayı olarak çalıştırılmak üzere Silahlı Kuvvetler, -          İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, -          Basın ve yayım kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.   

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.