Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Programı

Tanıtım

Çocuk Gelişimi Bölümü , 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen,  tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmaktadırlar. Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar. 

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini veözbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocuk gelişimi alanı ile ilgili kavramları, kuramları, ulusal ve uluslar arası uygulamaları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini açıklar. Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek, eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme
Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme
Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama
Mesleki kavramları, kavramlar arası ilişkileri, kuramları, ulusal ve uluslararası uygulamaları bilme
Çocuk Gelişimi ile ilgili kazandığı bilgileri kanıta dayalı olarak değerlendirme, yorumlama ve geliştirme bilgisine sahip olma
Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili müdahale (destek/eğitim programları, yaklaşımlar, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme) bilgisine sahip olma
Mesleki bilgileri doğrultusunda farklı yöntem, teknik ve araçlarla tipik, atipik ve riskli gelişim gösteren çocukları gelişimsel olarak değerlendirme ve gelişimsel tanımlama yapma, gerekli durumlarda ilgili uzman hekimlere yönlendirme
Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak kanıt temelli verileri yorumlama, analiz etme, etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirme, süreci raporlama, izlem çalışmalarını yürütme
Mesleki bilgileri doğrultusunda müdahale/destek/eğitim programları hazırlama, araç/gereç geliştirme, ortam düzenleme, programları uygulama, değerlendirme, aileye ve/veya çocuk ile çalışan diğer profesyonellere danışmanlık yapma becerisine sahip olma
Farklı özellikteki çocukların toplumla bütünleşmesini sağlamak için çocuğu, aileyi, kurum ve kuruluşları içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirme ve uygulama
Çocuk gelişimi uygulamalarında yaratıcı ve problem çözme becerilerine sahip bir profesyonel olarak bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma
Çocuk gelişimi alanında diğer disiplinlerle yapılan çalışmalarda sorumluluk alma ve görevini etkin bir şekilde yerine getirme
Çocuk gelişimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etme, bireysel ve mesleki olarak kendini yenilemek için çaba gösterme, düşünce ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk Gelişimi alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Çocuk gelişimciler ,Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,Milli Eğitim Bakanlığı; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda, Anaokullarında, Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, Eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.