Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Programı

  • Derece Lisans
  • Program Tipi Normal Öğretim
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşe Sezen SERPEN

Tanıtım

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.

Programın Amacı

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim amacı; İnsan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan da yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına sosyal hizmetin bilimsel ve mesleki temelleri ışığında etkili müdahalelerde bulunabilen, Sosyal hizmet akademik ve mesleki gelişimi için hızla değişen ülke ve dünya koşullarına uygun sosyal hizmet bilimsel araştırma yöntem bilgi ve becerisini alan uygulamasına aktarabilen, Müracaatçı sistemlerinin gereksinimlerini tespit edebilen, sosyal hizmet etik ilke vestandartları göz önünde bulundurarak bu gereksinimleri genelci yaklaşım ile planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen ve ayrıca sosyal sorunlara etkili çözümler üretebilen, Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen ulusal ve uluslararası yeterlikte profesyonel sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.”

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programı bitirdikten sonra öğrenciler, sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, yerel yönetimler), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekolojik ve güçlendirme), insan gelişimi ve sosyal çevre, sosyal hizmet araştırma yöntemleri, etik ilke ve değerleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı müracaatçı grupları ile uygulama yapma becerisi kazanacaklardır. Planlı değişim süreci yeteneğini elde edecekler ve uygun bilgiyi toplayarak sosyal analiz, değerlendirme ve rapor oluşturabileceklerdir.  
Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek, eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme.
Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme.
Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve bu bilgiyi sosyal hizmet uygulamalarında kullanma
Toplumsal sorunlara bilimsel veriler, kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunlara yönelik sosyal politikaların planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine; mevcut politikaların ve mevzuatın geliştirilmesine katkı verme
İnsani hizmet örgütlerinde yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı, proje yönetimi, sosyal (refah) politika(sı) ve sosyal refah hizmetleri bilgilerine sahip olma
Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulama, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirme, izleme ve bu anlayışı yaşam boyu sürdürme
Birey, aile, grup, örgüt ve toplum bağlamında sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak için her düzeyde genelci sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği işlev, rol ve sorumlulukları üstlenme
Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurabilme, iletişim araçlarını kullanabilme, müracaatçı sistemlerinin psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarına yönelik ön değerlendirme yapabilme, etik ilkeler doğrultusunda planlı müdahalede bulunabilme, müdahalenin etkililiğini ölçebilme, süreci ve sonucu raporlaştırabilme; sosyal hizmete ilişkin kuram, yaklaşım ve modelleri bu süreçte kullanabilme
Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel ve mesleki değerler çerçevesinde benimseyerek ve farklılıkların pozitif değerini kabul ederek, sosyal politikaların ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlama
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izleme
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Üniversitelere bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:  Puanlar Notlar Katsayılar 90-100  A  4,00  85-89  B1  3,50  80-84  B2  3,25  75-79  B3  3,00  70-74  C1  2,75  65-69  C2  2,50  60-64  C3  2,00  50-59  F1  1,50  49 ve aşağısı  F2  0,00  F3 0,00  F4 0,00  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.  F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız.  F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız.  F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.