Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Programı

Tanıtım

Sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için temel unsurlardan biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Beslenme programlarının geliştirilmesinin ön planda olduğu günümüzde, bu gelişmelere paralel olarak iyi öğrenim görmüş diyetisyenlere duyulan gereksinim hastanelerle sınırlı değildir. Diyetisyenlik, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. 

Programın Amacı

Programın amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program mezun olan öğrenciler, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. Doğuştan ve sonradan oluşabilen beslenmeye bağlı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri sunar. Beslenme ve Diyetetik ile ilgili ulusal ve uluslar arası uygulamaları açıklar. Besin öğelerinin birbiriyle ilişkilerini ve bu besin ögelerinin hücre içindeki kimyasal tepkimelerini açıklar.
Disiplinlerarası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek, eleştirel bakış açısıyla sorunları tartışma, öneriler sunma, eşgüdüm sağlama ve hizmet geliştirme
Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla evrensel etik ilkeler, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler doğrultusunda; özgün proje, araştırma ve program planlama, uygulama, süreci izleme ve değerlendirme
Sağlık bilimleri ile ilgili mevzuata ve kalite yönetimi süreçlerine uygun davranma, politika geliştirmeye katkı sağlama
Beslenme ve Diyetetik alanındaki kanıta dayalı mesleki bilgilerini teorik ve pratik olarak kullanabilme
Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri güncel literatürü kullanarak saptama, tanımlama, analiz ve sentez etme, çözüm yollarını belirleme ve sunma
Modern teknolojinin donanım ve ürünlerinden yararlanarak, Beslenme ve Diyetetik alanındaki bir olguyu, süreci veya olayı anlama, yorumlama, ilişkili sorunları saptama ve çözme
Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı ve/veya hasta bireylerin fizyolojik ve sosyodemografik özelliklerini değerlendirerek beslenme sorunlarına yönelik çözümleri ve önerileri geliştirme
Bilimsel alanda Türkçe sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
Öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında ulusal ve/veya uluslararası alanda bilgilerini yenileme ve kendini geliştirme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, sporcu sağlığı merkezlerinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda-ilaç sanayinde, görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Kazanılan Derece Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.Harf notlarının puan karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 100+ A+ 4,00 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00 F30,00 F40,00 A+: Bir derste üstün başarı gösteren öğrencilere verilen ve öğrenci durum belgesinde (transkript) gösterilen harf notunu ifade eder. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1),  (F2), (F3) ve (F4) aldıkları dersle başarısız sayılır.Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır. F3: Final sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız. F4: Devamsızlık nedeniyle final sınavı ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, başarısız. F1, F2, F3, F4 notları, not ortalamaları hesabında ilgili katsayılarına göre ortalamaya katılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.